BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhasebecilere vergi levhalarını tasdik yetkisi

Muhasebecilere vergi levhalarını tasdik yetkisi

Vergi levhası asma zorunluluğu, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri için öngörülmüştür.Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi usul Kanununun 5. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, bir kısım mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar. Vergi levhası asma zorunluluğu, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri için öngörülmüştür. Zirai kazanç sahiplerinin ise sadece, bu faaliyetlerinin idaresi için bir büro veya yazıhane benzeri bir yer açmaları halinde vergi levhası asmaları gerekmektedir. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden ise sadece sermaye şirketlerinin vergi levhasını tasdik ettirmek ve asmaları zorunludur. Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü artırdığı ve mükellefler açısından da gereksiz zaman kaybına yol açtığını gözlemleyen Maliye Bakanlığı, 13.4.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 272 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası tasdik ettirecek mükelleflerin tasdik işlemini, vergi dairesinde bir sürü formalite ile uğraşmadan daha basit bir şekilde tasdik yetkilisi belirleyerek mükelleflere büyük kolaylık sağlamıştır. Maliye Bakanlığınca yapılan söz konusu açıklamaya göre, vergi levhası tasdik ettirecek mükellefler, tasdik işlemini bağlı oldukları vergi dairelerine yaptırabilecekleri gibi dilerlerse Mayıs ayı sonuna kadar; a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere, b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No’lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına, c) 18 Sıra No’lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere de tasdik ettirebileceklerdir. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, yukarıda sayılan kişiler, mükellefin ilgili yıl/hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve soyadını yazarak levhayı imzalayacak (mühür bulunanlar mühür de tatbik edecek) ve bu fişin bir örneğini zamanaşımı süresince saklayacaklardır. Bu kişiler ayrıca, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişiler de ünvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25’ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine (Vergi Usul kanununun 149’uncu maddesi) uyarınca bir yazı ekinde bildireceklerdir. Öte yandan kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, içinde bulunduğumuz yıl için yeni bir vergi levhası tasdik ettirebilecekleri gibi dilerlerse öteden beri kullandıkları vergi levhalarını da herhangi bir değişikliğe tabi tutmaksızın bağlı oldukları vergi dairesine tasdik ettirebileceklerdir. 1.1.1999 tarihinden sonra işe başlayan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler ise, vergi levhası tasdik ettirerek işyerlerine asacaklardır. Maliye Bakanlığı söz konusu mükellefiyetlere uymayanlara uygulanacak müeyyideleri ise şu şekilde açıklamıştır: - Vergi levhası asma ve bulundurma zorunluluğuna uymayanlara Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu ceza ise, 1999 yılında her bir tespit için 20.000.000 liradır. - Levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu ceza ise, 1999 yılı için 200.000.000 liradır. Öte yandan gerçeğe aykırı olarak vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları ise 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılmak üzere bağlı oldukları mesleki teşekküllere bildirilecektir. * Faks: 0212 2119952
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT