BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Soyguna neşter

Soyguna neşter

Yolsuzlukla mücadele için yönetimde 16 reform yapılacak Yeni politika Dünya Bankası desteğiyle Hazine’de yürütülmekte olan “Türkiye’de kamuda etkin yönetimin sağlanması ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik reform ve politikalar” konulu çalışmada, vurgunla mücadeleye dönük 16 önemli icraat alanı belirlendi. Caydırıcı değil Çalışmaya göre, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzuatın caydırıcı olmadığı ortaya çıktı. Ücret adaletsizliği, vergi yükü eşitsizliğinin düzeltilmesi istenirken, ihaleden personel kanununa kadar pek çok alanda köklü reform yapılması ‘şart’ koşuldu.ANKARA (A.A) - Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele edebilmesi ve kamuda etkin bir yönetimi sağlayabilmesi için 16 temel konuda düzenlemeye gidilmesi gerektiği bildirildi. Dünya Bankası desteğiyle Hazine'de yürütülmekte olan "Türkiye'de kamuda etkin yönetimin sağlanması ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik reform ve politikalar" konulu çalışmada yolsuzlukla mücadeleye dönük 16 değişik alan belirlendi. Bu konularda mevcut durum ve yapılması gerekenler de detaylı bir şekilde ortaya kondu. Eylül ayı içinde düzenlenecek bir konferansta da tartışılması planlanan yolsuzlukla mücadele çalışmalarında, konu başlıklarına yönelik tespitler ile yapılması gerekenler şöyle sıralandı: İhale sistemi değişmeli * Muhasebe reformu: Türkiye'nin kamu muhasebe sistemi ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Bütçenin bir yansıması olarak aşırı derecede bölük pörçük bir görüntü sergilenmekte, zamanında ve kapsamlı bilgi sunmada yetersiz kalınmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe sistemi biran önce tüm kuruluşları kapsamalı. * Kamu Satın alma (İhale) Sistemi Reformu: Ekim 2001 ortasında Meclis'e sunulacak yeni İhale Yasasının AB direktifleriyle uyumun ilk aşaması olarak Uncıtral standartlarıyla da tam uyumlu hale getirileceği ilan edilmeli. * Bütçenin kapsam ve şeffaflığının, uygun politikaların üretilmesine ve performans değerlendirmesi yapmaya imkan verecek şekilde genişletilmesi: Mevcut bütçe yapısı, kamu gelir ve harcamalarının önemli bir bölümünü dahi kapsamıyor. Geriye kalan tüm bütçe içi ve dışı fonların tasfiyesini içeren Yasa çıkarılmalı, konsolide bütçeye dahil kuruluşlar için standartlara uygun bir bütçe sınıflandırmasına gidilmeli. * Yapısal Gelir Önlemleri: 1998 yılında önemli bir vergi reformu uygulamaya konulmasına karşın, vergi tabanının güçlendirilmesi ve orta vadede daha eşitlikçi bir vergi yükü dağılımının sağlanması için yapılacak pek çok şey bulunuyor. Vergi idaresi daha da geliştirilmeli. Personel rejimi reformu * Kamu hizmetleri ve personel rejimi reformu ile kamusal etik ile ilgili çalışmalar: Türkiye'de kamu hizmetlerinin yapısı ve işlevleri ekonominin gelişme hızını yakalamamakta. Kamuda ücretler, rekabet esasına göre belirlenmemekte ve eğitim fırsatları sınırlı kalmaktadır. Orta vadede kamu hizmetlerinin ve personel rejiminin reformu, mali alanda nitelikli bir uyumun sağlanması için önemli bir aşama teşkil edecektir. Bu bağlamda danışmanlık unvanının kısıtlanması ve çok özel belirli şartlara tabi kılınması konusu da ele alınmalı. * Genel hükümet ve diğer kamu sektörü faaliyetleri hakkındaki bilgilerin kapsam, şeffaflık ve nitelik olarak iyileştirilmesi: Hükümet kuruluşlarına ilişkin organizasyon şeması gözden geçirilerek anlaşılır hale getirilmeli. * Denetim reformu: Kamu denetimi uluslararası standartlara göre yetersiz kalıyor. İdari denetime ağırlık veriliyor, performansa ya çok az ya da hiç önem verilmiyor. Uluslararası standartlara uygun bir denetim reform programı geliştirilmeli. BDDK genişletilmeli * Bankacılık sisteminin daha da güçlendirilmesi: Bankacılığa ilişkin yasal, düzenleyici ve uygulamaya yönelik sistem daha da güçlendirilmeli, BDDK'nın kurumsal kapasitesi geliştirilmeli. * Sağlık sektörü reformu: Türkiye'deki sağlık hizmetleri çok karmaşık bir yapıda ve ihtiyacı etkin şekilde karşılamaktan uzak. Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler gözlenmekte, kaynaklar verimsiz kullanılmakta, yönetimde etkinlik sağlanamamakta. Sağlık Bakanlığı'nın yapısı gözden geçirilerek sağlık alanında geniş bir reforma gidilmeli. * Gümrük teşkilatının yeniden yapılandırılması: İşlemlerin kolaylaştırılması, gümrüklerde etkin denetimin sağlanması, bilgisayar ağının güçlendirilmesi ve gümrük kapılarının modernize edilmesi gerekli. Çok sayıda fon var * Mahalli İdareler Reformu: Türkiye'de 81 il özel idaresi, 3 bin 226 belediye, 34 bin 600 köy, binin üzerinde mahalli idare birliği, bünyesinde bilinmeyen sayıda işletme, çoğunluğu belediyelere ait bine yakın şirket, 50'ye yakın vakıf, yine bilinmeyen sayıda döner sermaye ve fon bulunuyor. Belediyelerde şirketler hariç 350 bin, özel idarelerde 5 bin personel istihdam ediliyor. Böyle bir kamu örgütlenmesini merkeziyetçi anlayışla yürütmek mümkün değil. Mali yapı karmaşık ve verimsiz, yerel vergi tabanı düşük, Hazine'nin belediyelerin dış borçlanmasına sağladığı garantiler mali disiplini bozuyor, belediyelerde sağlıklı bir borç yönetimi yok. Bu alanda yeni bir düzenlemeye gidilmeli, merkezi idarenin yürüttüğü ve belediyelere bırakılması uygun görülmeyen hizmetler, Valinin başında bulunduğu, karar organları seçimle oluşan İl Özel idarelerine devredilmeli. * Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzuatın taranması ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi: Ülkemizde bu alandaki mevzuat, yeterince etkin ve caydırıcı değil. Davalar zamanında bitmeli * Yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler: Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerin iş yükü fazlalığı ve uzmanlaşmanın eksikliği, soruşturma ve davaların makul sürede sonuçlandırılmasını engelliyor. * Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk teşkilatı çağdaş düzeyde yapılandırılması, ekonomik ve mali suçlarda uzmanlaşmaya gidilmesi: Özellikle büyük illerde uzmanlaşma yoluna gidilerek, mali ve ekonomik suçlarda görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları uzmanlaştırılmalı, ilgili birimler teknik donanım, personel bakımından desteklenmeli. * Karaparanın aklanması ile etkin mücadele: Kurumların bünyelerinde merkezi veri tabanı bulunmayışı tam ve zamanında bilgi edinmeyi engelliyor, mal varlıklarının takibini zorlaştırıyor. Karapara konusunda Mali Suçlar Araştırma Kurumu yapılanmasından kaynaklanan sorunlar da var.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104112
  % 0.78
 • 5.4385
  % -0.56
 • 6.1965
  % -0.21
 • 7.1598
  % 0.09
 • 230.734
  % 0.86
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT