BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa Komisyonu kabul etti: Terör suçuna İDAM

Anayasa Komisyonu kabul etti: Terör suçuna İDAM

2 DYP'linin karşı çıkmasına rağmen kabul edilen Anayasa değişikliğine göre "savaş, yakın savaş ve terör halleri dışında" ölüm cezası verilemeyecek, "kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular" da delil olarak kabul edilemeyecek.Anayasa'nın 37 maddesinde değişilik yapılmasını öngören teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon'da iki gün süren görüşmeler sonucu kabul 37 madde aynı zamanda Ulusal Program'da öngörülen düzenlemeleri de içeriyor. Anayasa'nın başlangıç bölümünün 5. fıkrasında geçen, "hiçbir düşünce ve mülahazanın" ibaresi, "hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştirilerek benimsendi. Teklifin, Anayasa'nın 13. Maddesi'nde değişiklik öngören 2. maddesi de değiştirilerek benimsendi. Bu madde, içine "laik" kelimesi eklenerek, şu şekilde yeniden düzenlendi: "Temel hak ve hürriyetler özüne dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik ve laik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." Anayasa'nın 14. Maddesi'nde değişiklik öngören teklifin 3. maddesinde geçen "eylemler" ibaresi de "faaliyetler' olarak değiştirilerek ve yeni bir fıkra eklenerek kabul edildi. Anayasa'nın 19'uncu maddesinde yapılan değişiklikle toplu suçlarda gözaltı süresi 15 günden 7 güne indirildi. Ayrıca, bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilere tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe tazminat ödenmesi öngörüldü ve kişilerin yakalandığı ya da tutuklandığının "Derhal" yakınlarına bildirilmesi şartı getirildi. Anayasa'nın "düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini" düzenleyen 26. maddesinde değişiklik öngören teklifin 9. maddesi, Komisyonda değişikliğe uğradı. Buna göre, maddede, "hürriyetlerin kullanılması" ibaresinden sonra gelmek üzere "milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğünün korunması" ibareleri eklendi. Maddenin sonuna, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir" fıkrası eklendi. Anayasa'nın "basın ve yayımla ilgili hükümleri" başlığı altında yer alan "basın hürriyeti" maddesinde ise "kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz" fıkrası metinden çıkarıldı. Anayasa'nın, "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı"nı düzenleyen 34. maddesinde değişiklik yapan 13. madde ise şu şekilde yeniden düzenlendi. "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ancak mili güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ahlak ile başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." Anayasa'nın "hak arama hürriyeti"ni düzenleyen 36. maddesinin birinci fıkrasına "savunma ibaresinden sonra "ile adil yargılama" ibaresi eklendi. Anayasa'nın 37 maddesinde değişilik yapılmasını öngören teklifin 15. maddesi, Anayasa'nın 38. maddesinin yedinci fıkrasının "Savaş, yakın savaş ve terör halleri dışında ölüm cezası verilemez" şeklinde değiştirilmesini; beşinci ve altıncı fıkralarından sonra gelmek üzere "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez" ve "Hiçbir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" fıkralarının eklenmesini öngörüyor. Teklifin, 16. maddesi, Anayasa'nın 40. Maddesi'ne, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır" fıkrasının eklenmesini düzenliyor. Kabul edilen teklifin 17. maddesi ile de Anayasa'nın 41. maddesine "...ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ibaresi eklenerek, evlilikte eşlerin eşitliği öngörülüyor. Anayasa'nın 51. Maddesi'nde değişiklik öngören teklifin 20. maddesi de değiştirilerek kabul edildi. Yapılan değişiklikle sendikalar üzerindeki devlet denetimi sağlanmasına ilişkin fıkra madde metninden çıkarıldı. Maddenin ilk fıkrasına da "Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak..." cümlesi eklenerek sendikanın tanımına açıklık getirildi. Anayasa'nın 55'inci maddesinde yapılacak değişiklikle "Asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde" bulundurulacak. Kabul edilen bir diğer madde ise Anayasa'nın "Türk vatandaşlığı" başlıklı 66'ıncı maddesinde yer alan "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türk'tür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir" fıkrasının madde metninden çıkarılmasını getiriyor. Anayasa'nın 67'inci maddesine eklenecek bir fıkra ile "Seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaması" hükmü getiriliyor. Değişiklik teklifi, taksirli suçlardan hüküm giyip ceza infaz kurumlarında bulunanlara, seçimlerde oy kullanma hakkı da tanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT