BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Eylem Planını açıkladı

BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Eylem Planını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sermaye yetersizliği bulunan bankalardan gerekli önlemleri zamanında almaları konusunda taahhüt mektuplarının alındığını belirterek bu mektupların takip ve uygulamasının titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sermaye yetersizliği bulunan bankalardan gerekli önlemleri zamanında almaları konusunda taahhüt mektuplarının alındığını belirterek bu mektupların takip ve uygulamasının titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Eylem Planını açıkladı. Eylem planına göre, bankaların yabancı para açık pozisyonlarını kapatmak için kullandıkları enstrümanları belirlemek için Ekim'de bir komite kurulacak. Bankaları veya hakim ortaklıkları tarafından kurulmuş off-shore bankaların sıkı denetime alınması kapsamında Ekim'den itibaren yerinde denetim çalışmalarına başlanacak. Bu işlemler için Hollanda, Malta, Lüksemburg, Bahreyn, Arnavutluk, Romanya, İsviçre ve İrlanda'ya mutabakat zaptı taslağı yollandı. 17 Eylül tarihinde BDDK ile KKTC Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı anlaşması imzaladı. Bankaların yurtdışı şubelerinin de yerinde denetime tabi tutulması işlemi çerçevesinde, Bahreyn-Manama, Lüksemburg ve Malta'da 13 banka şubesi ve bir iştirak yerinde denetime tabi tutulurken, Hollanda'daki bir banka iştirakinin denetimi de halen devam ediyor. -SERMAYE YETERLİLİĞİ- Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girecek olan bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik ile bankaların faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi risklerinden oluşan piyasa risklerinin sermaye yeterliliği rasyosunun hesaplanmasına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Piyasa risklerinin yakından takip edilmesine yönelik olarak, piyasa riski raporlama formatı üzerinde çalışmalar son aşamasına gelinirken en kısa zamanda bankalara gönderilecek. Risk ölçüm modeli kullanan bankaların modellerinin onaylanma sürecine ilişkin olarak bir kılavuz hazırlanıyor. Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin geçici birinci maddesi uyarınca, piyasa riskine maruz tutarın bankalarca konsolide esasa göre hazırlanarak sermaye yeterliliği standart oranına dahil edilmesine 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren başlanacak. Geçiş süreci içinde konsolide mali tabloların hazırlanmasına paralel olarak sermaye yeterliliği rasyonun konsolide bazda hesaplanmasına ilişkin ayarlamalar yapılacak. Bankaların minumum yüzde 8 olan yasal sermaye yeterliliği rasyosu yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla sermaye yetersizliği içinde bulunan bankalardan gerekli önlemleri zamanında almaları konusunda taahhüt mektupları alınırken, bu mektupların takip ve uygulaması titizlikle yürütülüyor. -YABANCI PARA- Bankaların yabancı para açık pozisyonlarını kapatabilmek amacıyla kullandıkları enstrümanların belirlenmesine yönelik olarak Ekim'de bir komite kurulacak. Komite'nin, Aralık ayına kadar tespit ve düzenleme ihtiyacını belirlemesi planlanıyor. Konsolide yabancı para pozisyon limitlerine, raporlama tarihleri arasındaki dönemlerde de uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla, gerektiğinde bankaların yurtdışı şube ve temsilcilikleri için yabancı denetim kurumları ile işbirliği içinde, yerinde denetim yapılacak. Bu çerçevede, Bahreyn-Manama, Lüksemburg ve Malta'da 13 banka şubesi ve bir iştirak yerinde denetime tabi tutuldu. Hollanda'daki banka iştirakinin denetimi de halen devam ediyor. Bu incelemelerde, yabancı para pozisyonuna ilişkin rasyoların yasal sınırları içinde kalması amacıyla yapılan işlemlerin uygunluğu da denetleniyor. Bu tür denetlemelere önümüzdeki dönemlerde de devam edilecek. -KREDİ KARŞILIKLARI VE KREDİ LİMİTLERİ- Yeni dolaylı kredi limitlerini yerine getirmeyen bankalar ile zamana bağlı eylem planları üzerinde anlaşma sağlanması ve anlaşmaların uygulanması için Aralık 2001, Haziran 2002, Aralık 2002'de anlaşmaların takibi yapılacak. Repo işlemlerinin bilanço içine alınmasına 1 Ocak 2002 tarihinde geçilecek. Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminin oluşturmaları 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla sağlanacak. Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin olarak yapılacak alt düzenlemeler üzerinde çalışmalara devam edilirken yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Ocak 2002 tarihinde yayımlanması öngörülüyor. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin taslak tamamlanarak ilgili birimlerin görüşlerine sunuldu. Çalışmaların Kasım 2001'de tamamlanması bekleniyor. -FİNANSAL HOLDİNGLER- Finansal holdinglerin oluşumu için yasal alt yapının oluşturulması çerçevesinde vergi ve kurumsal düzenlemelerin gözden geçirilmesine, gerekli yasal ve kurumsal değişikliklerin yapılması ve finansal aktiviteler ile sınai faaliyetlerin ayrımının tamamlanması Aralık 2001'de gözden geçirilecek. Haziran 2002'de gerekli değişikliklerin yapılması, Aralık 2002'de finansal ve sınai faaliyetlerin ayrılması planlanıyor. Mali işlemlere ilişkin vergi düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve ayrıma neden olan tüm vergi düzenlemelerinin belirlenerek gerekli yasal değişikliklerin yapılması için Haziran 2002'de gözden geçirme ve Aralık 2002'de de değişikliğin yapılması öngörülüyor Tüm mali sisteme yönelik etkin gözetim ve denetimin sağlanması ve gerekli görülürse gözetim ve denetim organlarının tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların yapılması için Haziran 2002'de ön hazırlıkların tamamlanması, Aralık 2002'de de gerekli altyapının tamamlanması hedefleniyor. -''PERFORMANS KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN BANKALARA HER TÜRLÜ MÜEYYİDE ZAMANINDA VE KARARLILIK İLE UYGULANMAKTADIR'' -''YABANCI BANKALARIN PİYASALARA GİRİŞİNİN ÖNÜNDEKİ BÜROKRATİK VE DİĞER ENGELLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRATLE DEVAM ETMEKTEDİR'' -''FON BANKALARININ ÇÖZÜMLENMESİ İLE BİRLİKTE ÖZEL BANKALARIN KULLANABİLECEKLERİ KAYNAKLAR ARTACAKTIR'' Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), performans kriterlerini yerine getirmeyen bankalara her türlü müeyyidenin zamanında ve kararlılık ile uygulandığını bildirdi. BDDK, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Eylem Planını açıkladı. Eylem planına göre, yabancı bankaların piyasalara girişinin önündeki bürokratik ve diğer engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar süratle devam ediyor. Toplam aktifler içinde yüzde 16, toplam mevduat içinde yüzde 15 paya sahip olan fon bankalarının çözümlenmesi ile birlikte özel bankaların kullanabilecekleri kaynaklar artacak. Bu gelişme özel bankaların karlılığının artmasına ve fon ihtiyaçlarını karşılamak için yurt dışından borçlanmalarının azaltmasına katkıda bulunacak. -FON BÜNYESİNDEKİ BANKALARIN DURUMU- Eylem Planı'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamındaki bankaların çözümlenmesi ve bankacılık sisteminin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması bölümünde, Fon bünyesi altındaki bankaların durumu ele alındı. Plana göre, Demirbank hisselerinin HSBC Bank'a satışına ilişkin gerekli işlemlerin 31 Ekim tarihine kadar bitirilerek Demirbank, HSBC Bank'a devredilecek. Koç Holding'in Etibank için teklif verme süresi 1 Ekim, Uni Credito Italiano'nun İktisat Bankası için teklif verme süresi 15 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Eylem planı çerçevesinde Etibank ve İktisat Bankası'nın satış ihalelerinin sonuçlandırılması takvimi 1 ve 15 Ekim olarak belirlendi. Sitebank'ın satış ihalesinin sonuçlandırılması takvimi 17 Ekim olarak tespit edildi. 22 Ağustos tarihi itibarıyla bankada inceleme yapmasına izin verilen NovaBank'ın teklif verme süresi 17 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Tarişbank, Bayındırbank, Kentbank ve EGS Bank'ın Fon'a devir tarihleri itibarıyla devir bilançolarının tamamlanması bekleniyor. -TAHSİLAT DAİRESİNE AKTARILAN DOSYALAR- Eylem planına göre, 25 Eylül itibarıyla 75 milyar liranın üzerindeki 2,300 civarında dosya Tahsilat Dairesi'ne aktarıldı. 75 milyar liranın altındaki dosyaların Fon bünyesine devralınmasına başlanırken, şu ana kadar 2 bin civarında kredi dosyası devralındı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi. BDDK'nın kurumsal yapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi, işin yönetim sürecinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin de Şubat 2002'ye kadar tamamlanması öngörülüyor. Sorunlu bankalara yönelik özel birim kurulması ve sorunlu bankalarla ilgili olarak personelin kullanımı için anında müdahale stratejilerinin ve eylem planlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. BDDK tarafından etkin gözetim ve denetim araçlarına ilişkin liste hazırlandı. Söz konusu araçların geliştirilmesi ve birimlerin kullanılmasına sunulması planlanıyor. 31 Ağustos 2002 tarihine kadar uygulama usulleri ve kullanım kılavuzlarının geliştirilmesi öngörülüyor. BDDK'nın görev alanı ile ilgili olarak kullanılmakta olan inceleme rehberi yurtdışı yerinde denetim otoritelerine ait inceleme rehberleri ile bankacılık tekniğine ve mevzuatına ilişkin olarak yurtdışı ve yurtiçi platformdaki gelişmeler dikkate alınarak gözden geçiriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT