BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SSK prim borçlarının taksitlendirmesi

SSK prim borçlarının taksitlendirmesi

Sosyal Sigortalar Kurumu 2001 yılı içinde prim borcu olan işverenlere ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile yıllık yüzde üç tecil faizi ile 18 aylık taksitlendirme uygulamasına gitmişti.Sosyal Sigortalar Kurumu 2001 yılı içinde prim borcu olan işverenlere ödeme kolaylığı sağlamak amacı ile yıllık yüzde üç tecil faizi ile 18 aylık taksitlendirme uygulamasına gitmişti. İşverenlerden gelen talep ve uygulamadan doğan aksaklıkların giderilmesi için iki kez aynı taksitlendirme için yeni imkanlar getirildi. Ancak, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin halen devam etmesi nedeniyle SSK’ya olan borçlarını ödeyemeyen işverenlerden prim tahsilatı yapabilmek için yeni bir kolaylık sağlanması gündeme geldi. Bunun üzerine SSK Başkanlığı 16-259 Ek sayılı genelgesi ile kuruma prim borcu olan işverenlere taksitlendirme imkanı tanındı. Bu genelgeye göre, daha önce ödeme kolaylığından yararlanmak üzere müracaatta bulunmuş olmakla birlikte birden fazla taksitin ödenmemesi nedeniyle taksitlendirme işleminin bozulması, dolayısıyla bu haklarını kaybetmiş olan işverenler ve taksitlendirmeden yararlanıp aylık taksitlerini düzenli ödemiş, ancak 2001/Mart ayından sonra tahakkuk eden borçlarını ödeyememiş olan işverenler ile söz konusu ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere talepte bulunmamış işverenlerin 31.1.2002 tarihine kadar (2002/Ocak ayı bildirgesi dahil) olan prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarrufu teşvik kesintisi, sosyal yardım zammı ve topluluk sigortası primleri ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve faizlerinin tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması kararlaştırılmıştır. İlk defa başvuracak olanlar Daha önce hiç taksitlendirme talebinde bulunmayan işverenler, 30.03.2002 tarihi mesai bitimine kadar işyerlerinin işlem gördüğü sigorta il ve sigorta müdürlüklerine 6183 sayılı Kanunun 48.maddesi uyarınca teminat gösterilmesi ve yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Teminat veremeyen işverenlerinde herhangi bir mal varlığının bulunmadığına dair taahhütname vermek kaydıyla talepleri kabul edilecektir. Bu işverenlere, borçlarının ilk taksit ödemesinin 2002 Mayıs ayından başlamak ve eşit taksitlerle olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınacak. Tecil edilen bu borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulancak ve tecil kapsamına alınacak borç asıllarına müracaat tarihine kadar gecikme zammı hesaplanacaktır. Daha önce normal taksitlendirme yaparak prim borcunu ödeyen işverenlerin 24 taksiti geçmemek kaydı ile bundan sonra tecil faizi yıllık yüzde %3 olarak hesap edilerek prim borçlarını ödeyebilecekleridir. Yyapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri için alacağın türü ve miktarı dikkate alınmaksızın alacaklı sigorta müdürlükleri taksitlendirmede yetkili kılınmıştır Daha önce taksitlendirmeden yararlananlar 2001 yılı içinde çıkan taksitlendirme imkanından yararlanan ancak taksitlendirme şartlarına uygun olarak taksitlerini ödeyememiş veya aksatarak ödemiş işverenler bu taksitlerini 16-256 Ek sayılı Genelge uyarınca cari tecil faizi oranı üzerinden hesaplanan tecil faizi ile birlikte ödemişlerse veya 31.3.2002 tarihine kadar ödemeleri halinde mevcut taksitlendirme işlemlerinin bozulmayacaktır. Kalan taksitlerin de 16-244 Ek ve 16-247 Ek sayılı Genelgelerde belirtilen esaslara göre 2002/Kasım ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu şekilde ödemede bulunmamış işverenler, istemeleri halinde bu güne kadar olan borçları hesap edilerek tekrar taksitlendirme yapabilecekleridir. Taksitlerini düzenli ödeyen işverenler Anılan Genelgeler uyarınca taksitlendirilen ve düzenli ödenmesi nedeniyle 2002/Kasım ayı sonunda bitecek olan taksitlendirmelerin yanı sıra aynı işverenlerin 2001/Mart ayından sonra tahakkuk eden borçları varsa bu borçlarının da yukarıda belirtilen şartlara ayrıca taksite bağlanması mümkündür. Tecil ve taksitlendirmenin kapsamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarruf teşvik kesintisi, sosyal yardım zammı, topluluk sigortası priminden oluşan alacaklar ile bunlara ait gecikme zammı, faiz ve diğer fer’i alacakları tecil ve taksitlendirme kapsamından yararlandırılacaktır. Bu durumda, 2002/Ocak ayı dahil yukarıda türleri sayılan borçlar taksitlendirme kapsamından yararlandırılacaktır. Başvuru süresi Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçlular 30.4.2002 günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Sigorta Müdürlüklerine yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. Uygulamada kolaylık sağlanması için yazılı talep dilekçesi örneği sigorta müdürlüklerinde bulunmaktadır. İşverenlerin posta ile müracaat etmeleri halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse, dilekçenin postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Bu şekilde gelen dilekçe ve zarflarının da üzerine giriş kaydı basılmak suretiyle muhafaza edilecektir. Borçlularca her borç türü için ayrı ayrı talepte bulunulması gerekmektedir. Sigorta müdürlüklerine tek dilekçe ile yapılan başvuruları her bir servis için başvurmuş kabul etmeleri yönünde talimat verilmiştir. Ancak işverenlerin karışıklığa meydan vermemeleri ve zor duruma düşmemeleri için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekmektedir. Örneğin, işveren servisine yapılan başvuru ile birlikte icralık durumda olanlar birde icra servisine başvurmalıdırlar. Son olarak ayrı sigorta müdürlüklerinde borcu bulunan işverenlerin her bir sigorta müdürlüğüne ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme talebinde bulunması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT