BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hedef AB ve ekonomi

Hedef AB ve ekonomi

Başbakan Gül, 5 yıllık icraatını 64 sayfaya sığdırdı. Öncelik, AB üyeliği ve refah oldu. Güven mesajı 58. hükümetin programına ağırlıklı olarak ekonomi damgasını vurdu. Konuşmasında uzlaşma ve güven mesajı veren Gül, asıl başarının millete ait olacağını söyledi. Başbakan, “Toplumun desteğini alacak yeni bir ekonomik program uygulayacağız” sözü verdi.ANKARA - Başbakan Gül, 58. Hükümetin hedeflerini, ekonomik istikrar, rekabetçi bir piyasa yapısı, sürdürülebilir kalkınma ortamının sağlanması, ekonomik refahın nimetlerinin adaletle dağıtılması, yoksulluk ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması, insanların barış ve refah içinde özgürce yaşaması, çağdaş dünya ile bütünleşmiş farklılıkların çatışma unsuru olarak değil, zenginlik kaynağı olarak görülmesi, itibarlı, demokratik, dinamik bir Türkiye vizyonunun hayata geçirilmesi olarak açıkladı. 58. Hükümetin 64 sayfadan oluşan programı Başbakan Abdullah Gül tarafından dün Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Ekonomik önlemlerin damgasını vurduğu hükümet programında, özürlülerden kadın ve gençliğe, devlette yeniden yapılanmadan Anayasa değişikliğine, turizmden dış politikaya kadar hemen hemen her konuya verildi. Milletvekillerinin alkışları arasında kürsüye gelen Başbakan Gül, ülkenin içinde sıkıntılarına hızlı çözümler getirmenin bilinci içinde olduklarını belirterek, "Bu ağır, ağır olduğu kadar da onurlu sorumluluğu ciddiyetle taşıma kararlılığındayız. Bir yandan halkımızın birikmiş sorunlarına acil çözüm ararken, diğer yandan bir daha böylesi sorunlarla karşılaşmamak üzere gerekli yapısal değişiklikleri ve reformları gerçekleştirmek azmindeyiz" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların göstermelik tedbirlerle geçiştirilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Başbakan Gül, Erdoğan tarafından açıklanan Acil Eylem Planı'nın da toplum tarafından geniş destek gördüğünü vurguladı. Program yenilenecek İşte Gül'den mesajlar: "Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Yüksek ve istikrarlı büyüme performansına ulaşmak için yürürlükteki ekonomik programın aksayan ve yetersiz bölümlerini de dikkate alarak toplumun desteğini alacak yeni bir ekonomik program uygulayacağız. Gereksiz polemiklerden uzak, halkın gerçek gündeminden kopmadan Meclis'ten ve milletten güven ve destek bekliyoruz. Toplumsal uzlaşma arayacağız. Programın başarısı bizim değil halkın olacaktır. Güven ve istikrar ortamının devamını sağlamak önceliklerimiz arasındadır." Geçmişe eleştiri Konuşmasında, geçmişte Türkiye'nin zamanını ve enerjisini iç sorunlarıyla uğraşarak tükettiğini savunan Gül, uygulanan yanlış politikalar yüzünden ülkenin yolsuzluk ve siyasal çürümeden kurtulamadığını söyledi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değişimci ve dinamik bir anlayışla, tek başına iktidar olmanın avantajını değerlendirerek yapıcı bir iktidar muhalefet ilişkisi ve toplumsal diyalog ortamı içinde, vakti çoktan gelmiş bu konulara ciddiyetle eğilmek kararlılığındayız. Tüm bu çabalarımızda cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi atacağımız adımların dayanacağı temel olacaktır." Ekonomi: Enflasyon tek haneli rakamlara indirilecek. Kamu borç stoku düşürülecek. Yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak için yürürlükteki ekonomik programın aksayan ve yetersiz bölümleri de dikkate alınarak toplumun desteğini alacak yeni bir ekonomik program uygulanacak. Sadece sıcak paraya dayalı büyüme modeli terk edilecek. Verimsiz harcamalar kısılacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak. Dalgalı kur politikasına devam edilecek, dövizde vadeli işlemler piyasası geliştirilecek. Bankaların açık pozisyonları BDDK ve Merkez Bankası tarafından sıkı bir biçimde kontrol edilecek. Yüzde 15'i açlık sınırı altında olan nüfusun refah düzeyini artırıcı acil önlemler alınacak. Vergi: Vergi politikaları ekonomik programı ve kamu kesimi dengelerini göz önünde bulunduran, reel sektörü ve sosyal politikaları dikkate alan bir anlayış içinde uygulanacak. Bu çerçevede kapsamlı bir vergi reformu yürürlüğe konulacak. Vergide adalet ve ödeme gücü ilkeleri ön planda tutulacak. Finans sektörü: Finans sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için üretken yatırımları, büyümeyi ve makro ekonomik istikrarı destekleyen, şoklara dayanıklı ve sağlıklı işleyen, ekonominin ihtiyaç duyduğu zaman uzun vadeli fonları temin eden, mali sektörün büyümesini sağlayarak mali derinliği artıran, mali sistemde rekabet koşullarını oluşturan, sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak bir finansal sistem oluşturulacak. Yatırımlar artacak KİT'lerin özelleştirilmesine hız verilecek. Yatırımlarda devlet yardımları ile doğrudan yabancı yatırımlar hakkında birer çerçeve kanun çıkarılacak. Yatırımcıların önündeki bürokratik ve idari engeller kaldırılacak. Yerli ve doğrudan yabancı yatırımlara yönelik politikaların belirlenmesi yetkisi tek elde toplanacak. Programın devamında ise şu başlıklar yer aldı: İhracat artırılacak. Ucuz enerji kullanımı yaygınlaştırılacak. Madencilik sektöründe arama faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bor Araştırma Enstitüsü kurulacak. Ulaşım yeniden yapılandırılacak. Tarım sektörü sadece ekonomik politikalar kapsamında değil, öncelikli olarak sosyal politikalar kapsamında ele alınacak. Devlet desteği her bölge ve her ürün için ayrı ayrı projeler kapsamında ele alınacak. Hayvancılık teşvik edilecek. Kapsamlı bir yoksullukla mücadele programı uygulanacak. Açlık sınırı altındaki aileler benimsenecek ve desteklenecek, yoksulluk sınırı altındaki ailelerin çocuklarına eğitim ve sağlık yardımı yapılacak. Yolsuzluğun üzerine hiç bir art niyet olmaksızın gidilecek. İşsizlik asgari seviyeye indirilecek. Eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak. Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımı kaldırılacak. Aile hekimliği uygulamasına geçilecek. Sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanacak. AB politikaları Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hükümetin başlıca hedefi olacak. Katılım müzakerelerinin başlatılmasına çalışılacak. Bu çerçevede uyum yasalarının güçlendirilmesi ve mevzuatın temel hak ve özgürlükler açısından bir bütün olarak geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca AB reformlarının uygulanması için eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. AB'ye uyum sürecinde ekonomik kriterler ile müktesebata uyum alanlarında gerekli çalışmalar hızlandırılacak. AB ile mali işbirliğinin geliştirilmesi ve etkin çalışabilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kavramı (AGSK) içinde hak ettiği yeri alması yolundaki çabalar sürdürülecek. Silahlı Kuvvetlerin NATO, BM ve AGİT bünyesindeki faaliyetleri devam edecek. Kıbrıs’a çözüm bulunacak Kıbrıs sorununa çözüm bulunması gereklidir. Bu çözümde gelecekte Ada'daki Türk varlığını tehlikeye sokacak hiçbir girişime müsaade edilmeyecek. Kıbrıs Planı olumlu karşılanmakla birlikte, sorunun kalıcı bir biçimde çözümü için ulusal çıkarlar ve KKTC halkının Ada'daki varlığını ve egemenliğini garanti altına alacak bir müzakere süreci izlenecek. Devlette yeni yapılanma Hükümetin ve kamu yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu geliştirilecek. Şeffaf bir devlet anlayışı yerleştirilecek. Merkezi yönetim tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetler kaynaklarıyla birlikte yerel yönetimlere devredilecek. Bakanlıkların sayısı ve ölçekleri yeniden tanımlanacak. İftar için programı atlayarak okudu ¥ AK Partinin söylemlerinde dile getirdiği "Ak Sayfa" "Ak kadro" gibi nitelendirmeler hükümet programına da yansıdı. Hükümet programına ilişkin kitapçık için AK Parti'nin söylemine uygun olarak beyaz kapak seçilmesi dikkat çekti. ¥ Başbakan Abdullah Gül, 58'inci hükümetin 64 sayfadan oluşan programını bir saat 20 dakikada okudu. Ancak iftar saatini dikkate alan Başbakan, bazı bölümleri atlayarak konuşmasını tamamladı. Bu nedenle milletvekilleri de kıl payı iftara yetiştiler. ¥ Siyah takım elbise giyen, kırmızı kravat takan Gül konuşması boyunca sakin ve heyecansız bir tavır sergiledi. Program metnini tane tane okuyan Gül, zaman zaman da hükümetinin icraatları konusunda "Azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında Gül sık sık AK Partili milletvekilleri tarafından alkışlandı, Bakanlar da konuşmasını tamamlayan Gül'ü ayakta alkışlayarak karşıladı. ¥ Konuşmasını tamamladıktan sonra Gül'ü kuliste çok sayıda milletvekili tebrik etti. Gül, iftara yetişebilmek için hızla Meclis'ten ayrılıp Başbakanlığa gitti. ¥ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Gül'ün konuşmasını dağıtılan kitapçıktan takip etti. Baykal, hükümetin ekonomik programına ilişkin değerlendirmesi Pazartesi günü yapacağını söyledi. Baykal dışındaki CHP'liler ise programı "İddiasız ve flu" bulduklarını açıkladılar. ¥ Programın yaklaşık 30 sayfası ekonomiye ayrıldı. Ekonomi alanında ulusal bir starateji izlenmesine vurgu yapıldı. Programda insan hakları ve demokratikleşmeye de geniş bir şekilde yer verildi. ¥ Hükümet programını yabancı basın da Meclis Genel Kurulundaki basın locasından takip etti. AK Parti Genel Başkanı recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olması nedeniyle Genel Kurula gelmedi. ¥ TBMM Başkanı Bülent Arınç da seçildikten sonra ilk kez hükümet programının okunduğu birleşime başkanlık etti. Arınç, böylece ilk kez milletvekillerinin karşısına frakla çıktı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT