BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergide ‘beyaz sayfa’ dönemi

Vergide ‘beyaz sayfa’ dönemi

Kesinleşmiş vergi alacakları 9 taksitte ve 18 ayda ödenmek üzere yeniden yapılandırılıyor. Faiz ve cezaların % 20’sinin ödenmesi halinde % 80’inin tahsilinden vazgeçiliyorANKARA- Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sevkedilen Vergi Barışı Kanunu tasarısıyla, kesinleşmiş ve ihtilaflı vergi alacakları yeniden yapılandırılıyor. Bu arada tasarı, Gelirler Genel Müdür Vekili Osman Arıoğlu tarafından Gelirlerin internet sayfasına da konularak, kamuoyunun bilgisine sunuldu. 21 maddeden oluşan tasarı, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları ile eğitime katkı payı ve cezaları, Devlet İhale Kanununa göre alınan ecrimisiller ve buna bağlı gecikme zamları ile Maliye Bakanlığı`na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesindeki bazı alacakları kapsıyor. Düzenleme, vergiler açısından 31 Ekim 2002 tarihinden önceki dönemi, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri ve tahakkuk eden vergileri içeriyor. 9 ay taksit kolaylığı Tasarı, kesinleşmiş vergi alacakları ile ihtilaflı dosyalara yönelik 2 ayrı uygulama getiriyor. Buna göre, kesinleşmiş vergi alacakları asıllarında hiçbir indirim yapılmaksızın 9 taksitte ve 18 ayda ödenmek üzere yeniden yapılandırılıyor. Bu alacaklara ilişkin faiz ve cezaların yüzde 20’sinin ödenmesi halinde yüzde 80’inin tahsilinden vazgeçiliyor. Bu alacaklar da aynı şekilde taksitlendiriliyor. Ödeme dönemleri de Şubat, Nisan, Haziran; Ağustos, Ekim, Aralık 2003 ayları ile Şubat, Nisan, Haziran 2004 olarak belirleniyor. Gecikme cezası ve faizin yüzde 80’inin tahsilinden vazgeçilmesi için verginin tamamı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 20’sinin söz konusu dönem içinde tamamen ödenmesi, dava açılmaması ya da açılan davalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Yine bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyle ödenmemiş olan vergi cezalarının da yüzde 20`sinin Şubat, Nisan ve Haziran 2003 sonuna kadar 3 eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi durumunda da yüzde 80’inin tahsilinden vazgeçiliyor. Daha önce tecile ilişkin yapılan düzenleme için başvuranların da kalan taksitler için yeni düzenlemeden yararlanabilmelerine olanak sağlanıyor. 2002 yılında tahakkuk eden ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere ilişkin gecikme zamları da kapsama sokuluyor. Bu alacaklar için verginin aslının ödenmesi şartı aranıyor. Dava aşamasındaki Tasarı, 180 bin ihtilaflı dosyada yeralan kamu alacakları için de yeni bir ödeme takvimi getiriyor. Buna göre, kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan bu tür alacakların yüzde 70’inin, bu alacaklara bağlı zam ve faizlerin de yüzde 10’unun 18 ay içinde 9 taksitte ödenmesi halinde ihtilaf sona erdiriliyor. Kesinleşmiş alacaklarda olduğu gibi bu tür alacakların da Şubat 2003 ile Haziran 2004 dönemi arasında tahsili hükme bağlanıyor. Bu şekilde vergilerin yüzde 30’unun, gecikme zammı ve gecikme faizilerinin yüzde 90’ının, vergi cezaları ile bunlara uygulanan gecikme zamlarının da tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyle Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay nezdinde açılmış davalardaki tarhiyatlarda, en son safhadaki tutarın esas alınması öngörülüyor. İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların cezanın yüzde 20’sini öngörülen süre ve şekilde ödemeleri, dava açmamaları ve açılan davalardan vazgeçmeleri artıyla cezanın yüzde 80’inin ve buna uygulanan gecikme zammının da tamamından vazgeçiliyor. Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek alacaklara, yürürlük tarihinden sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmayacağı da belirtiliyor. 200 milyonluk trafik cezasına af Vergi Barışı Tasarısı ile 200 milyon liraya kadar ki trafik cezaları ile 100 milyon liraya kadar ki diğer para cezaları da affediliyor. Tasarının 13’üncü maddesine göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve vergi dairelerince tahsil edilen 200 milyon lirayı aşmayan trafik para cezaları ile 100 milyon lirayı aşmayan diğer para cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Aynı şekilde, her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 10 milyon lirayı aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların tutarı 20 milyon lirayı aşmayanlar da siliniyor. Yeni düzenleme ile mükelleflere geriye dönük matrah artırımı ve stok bildirimi imkanı da sağlanıyor. Bu çerçevede, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde yer alan matrahlarını, yeni Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2003 yılı Şubat ayı sonuna kadar, 1998 yılı için yüzde 40, 1999 için yüzde 35, 2000 için yüzde 30, 2001 için de yüzde 20`den az olmamak üzere arttırabilecek. Bu durumda artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin bir başka tarhiyat yapılmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT