BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aile mahkemeleri kuruluyor

Aile mahkemeleri kuruluyor

Aile hukukundan doğan davalara bakmak üzere her ilde ve nüfusu 100 bini aşan ilçelerde aile mahkemeleri kurulacakAile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere aile mahkemeleri kurulmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Medeni Kanun’da yapılan değişiklik paralelinde yargı organlarında uzmanlaşmayı öngören tasarıya göre, aile mahkemeleri her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her ilçede tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde kurulacak. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ilgili dava ve işlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Aile mahkemelerine adli yargıda görevli, tercihen evli ve çocuk sahibi, 30 yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan yargıçlar atanacak. Aile hukukundan doğan dava ve işler aile mahkemelerince görülecek. Ayrıca aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve uygulanması da bu mahkemelerin görev alanında olacak. Aile mahkemelerinde birer psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı da görev yapacak. Önce uzlaşma yolu Aile mahkemeleri, baktığı dava ve işlerde esasa girmeden önce eşlerin veya çocukların meselelerini tespit ederek sulh yoluyla çözümünü sağlamaya çalışacak. Sulh sağlanmadığı takdirde yargılama sürerek esas hakkında karar verilecek. Aile mahkemeleri kurulduğunda, yargı çevresi içerisindeki görev alanına giren ve henüz sonuçlanmamış dava ve işler bu mahkemelere devredilecek. Para cezalarına yüzde 50 zam Komisyon, mahkemece kesinleşen ve takside bağlanan para cezalarının bir taksidinin ödenmemesi halinde, geri kalan kısmına Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca uygulanacak gecikme zammının yarısının uygulanmasını öngören tasarıyı da kabul etti. Görev alanları Aile mahkemeleri, diğer yasalardaki hükümler saklı kalmak şartıyla görev alanına giren şu konularda karar verebilecek: ¥ Yetişkinler hakkında; evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmak. ¥ Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak. ¥ Resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmek. ¥ Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermek. ¥ Küçükler hakkında; bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli tedbirleri almak. ¥ Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terkedilmiş halde kalan küçüğü ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi veya özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmek. ¥ Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin tedbirleri almak. ¥ Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmek. ¥ Aile mahkemesince verilen kararların takip ve yerine getirilmesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan biri veya birkaç görevlendirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT