BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prim affı nasıl uygulanacak?

Prim affı nasıl uygulanacak?

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile birlikte SSK’ya prim borcu bulunanların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören değişiklik TBMM’sinden geçti. Henüz Cumhurbaşkanınca onaylanmayan bu kanun ile SSK’ya prim borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildi. Uygulamanın ayrıntısı Kurumca çıkarılacak yönetmelik ve genelgeler ile duyurulacak.Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile birlikte SSK’ya prim borcu bulunanların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören değişiklik TBMM’sinden geçti. Henüz Cumhurbaşkanınca onaylanmayan bu kanun ile SSK’ya prim borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildi. Uygulamanın ayrıntısı Kurumca çıkarılacak yönetmelik ve genelgeler ile duyurulacak. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre; sigorta primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı ve bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borcu ile işsizlik sigortası primi ve buna bağlı gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin, 30.6.2003 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan borçları, 4958 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, Kuruma yazılı müracaat edilmesi halinde yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılandırılan borçların Hazinece iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanır. Yapılan hesaplamalara göre bu faiz yüzde 3.6 olduğu için, prim borçlarının gecikme zammı da bu oran esas alınarak uygulanacak. Yeniden yapılandırılan borçların ödenmesinde; iş yeri, kurum ve kuruluşlar itibariyle ve borçluların ödeme kapasiteleri dikkate alınarak işverenlerin aylık taksit tutarları, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlar esas alınarak tespit edilir. Ancak taksit tutarı işverenlerin Kuruma verdikleri asıl ve ek aylık prim belgelerinde kayıtlı prime esas kazançlar toplamının % 15’inden az olmayacak. Taksitlendirme anlaşması yapılan borçlular, tahakkuk edecek cari ay borçlarını veya taksitlendirilmiş borçlarını bir yıl içinde ard arda üç defa ödememeleri halinde ödeme kolaylığından yararlanamayacaklar. Borçların yeniden yapılandırılma süresini otuz güne kadar uzatmaya, taksite bağlanan borçların ödeme süresini, taksit tutarlarının hesabında hangi aylara ait prim belgelerinin esas alınacağını, alınacak teminat tutarı ile bunların durumlarını değerlendirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. ğ İsteğe bağlı sigortaya kolaylık 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı olarak devam eden sigortalıların, 30.6.2003 tarihi itibariyle prim ve gecikme zammı borçlarını 4958 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen otuz gün içinde Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde, isteğe bağlı sigorta primi ödedikleri kazanç tutarının % 15’inden az olmayacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Borçların ödeme süresi içinde her ay için bir önceki aya ait Hazinece iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlar esas alınarak tespit edilir. ğ İşyeri bildirimi artık basit Sosyal Sigortalar Kanunun 8. maddesine göre işçi çalıştırmaya başlamadan en az bir gün önceden işyeri tecilinin yapılması gerekirken, yeni değişiklikten sonra işçi çalıştırılmaya başlandığı gün de bildirim yapılabilecek. İşyeri tescilini yasal sürede yapmayanlardan; ¥ Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında (306 Milyon x 3= 918 milyon TL), ¥ Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında, ¥ Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, para cezası verilecek. ğ Diğer değişiklikler Sigorta Müfettişleri tarafından yapılan teftişlerden dolayı istenen işyeri defter ve belgelerini incelemeye sunmayanlara uygulanan idari para cezaları değişmezken, defter ve belgelerin Kanunda ve yönetmelikte belirtilen usullere göre tutulmamasından dolayı uygulanan idari para cezaları değiştirildi. Buna göre; Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında para cezası uygulanacak. Yabancı işçi çalıştırana ceza ğ Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kanunun 9. maddesine göre çalıştırdığı işçinin sigortasını yapmayan işverenlere, herbir işçi için bir asgari ücret idari para cezası verilmektedir. Yapılan değişiklik ile çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştıran işverenlere de diğer kanunlardaki cezalar hariç olmak üzere ayrıca iki asgari ücret (306 milyon x 2 = 612 milyon TL ) para cezsı verilecek. SSK para cezaları değişti ğ Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu TBMM’de görüşülerek 29 Temmuz 2003 tarihinde kabul edildi. Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan 4958 sayılı Kanun ile SSK tarafından uygulanan idari para cezaları değiştirildi. Bu değişiklik ile idari para cezalarında işyerlerinin kapasitesine göre farklılık olmadığı için eleştirilen para cezalarında kısmen adalet sağlanmış görünüyor. Dönem bordrosuna ceza geri geldi SSK tarafından yayımlanan ve sizlere bu köşede duyurduğumuz dört aylık dönem bordrolarına ceza verilmesini kaldıran 12-124 Ek genelgeden sonra, yeni kanun ile dört aylık dönem bordrosu ile ek sigorta prim belgelerine de idari para cezası uygulanacak. Bu değişikliğe göre; Bu Kanunun 79’uncu maddesinde belirtile prim belgelerini yasal sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin; ¥ Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında, ¥ Ek belge niteliğinde olması durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında, ¥ Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında, para cezası uygulanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92124
  % 1.15
 • 5.2909
  % -1.01
 • 6.044
  % -0.52
 • 6.6919
  % -0.87
 • 213.346
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT