BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu Mali Yönetimi silbaştan

Kamu Mali Yönetimi silbaştan

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni tasarıya göre, 76 yıllık ‘Muhasebe-i Umumiye Kanunu’ tarih oluyor.ANKARA - Devlette hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasının amaçlandığı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Tasarısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye’nin Mali Anayasası olarak nitelendirilen tasarı IMF’nin de 500 milyon dolarlık kredinin serbest bırakılması şartları arasında yer alıyor. Tasarı ile Türkiye’de kamu mali yönetim sisteminin tabi olduğu 76 yıllık ‘Muhasebe-i Umumiye Kanunu’ değiştirilerek, AB normlarına uyumu sağlanıyor. Tasarıda, merkezi idare bütçesi, genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, sosyal güvenlik kurumu bütçesi ve mahalli idare bütçesi olmak üzere 6 ayrı bütçe tanımı yapılıyor. 83 ana madde, 14 de geçici maddeden oluşan tasarı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle: Döner sermaye işletmeleri ve fonların gelir giderleri, ilgili olduğu idare bütçesine dahil edilerek, 2007 yılı sonuna kadar tasfiye edilecek. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde yer alacak, bütçe dışında gelir elde edilmesi ve gider yapılması önlenecek. Çok yıllı bütçeleme sistemi Genel idareye dahil kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri Merkezi İdare Bütçe Kanununun ekinde yer alması zorunlu olacak. Çok yıllı bütçeleme sistemi ile bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması hedefleniyor. Merkezi idare kapsamındaki bütçeler arasında ödenek aktarımı kanunla yapılacak. Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe büyüklükleri de TBMM’nin bilgisine sunulacak. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli Merkezi İdare Bütçe Kanunu’na eklenecek. Kontrol yetkisi verilecek Uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturulacak. Kamu idarelerine bütçe hazırlama ve uygulamaya ilişkin görevlerine ek olarak, harcama öncesi kontrol yetkisi verilecek. Bu çerçevede ‘İç denetçilik’ müessesesi getirilecek. Kamu mali yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde ortaya koyularak, yetki-sorumluluk dengesi yeniden kurulacak. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların, etkin, ekonomik ve yasal düzenlemelere uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak ve bu konuda yetkililere hesap vermesi de zorunlu olacak. İdarelerin iç denetim raporları kamuoyuna açıklanacak. Bakanlar bütçe uygulamasında Başbakana ve Meclis’e karşı tek sorumlu olacak. Bu sorumluluk yerel idareler için İçişleri Bakanına, üniversiteler ve teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanına ait olacak. Sayıştay denetimi Sayıştay’ın harcama öncesi vize ve tescil işlemleri kaldırılarak, konumu uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. Sayıştay denetiminin kapsamı genişletilecek. Kamu kurumlarını Meclis adına denetleyen Sayıştay’ı da Meclis denetleyecek. Ödenek üstü harcama talimatı verenlere, aylık ücretinin iki katı oranında para cezası verilecek. Kamu zararı tespit edildiğinde ise, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte bu zarar ilgiliden tahsil edilecek. DPT tarafından onay verilmeyen projeler yatırım programına alınmayacak. Başbakanlık bütçesine her yıl konulan örtülü ödeneğin toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemeyecek. Bütçeden dernek ve vakıflara yapılan yardımlar kamuoyuna açıklanacak. Tasarıya ayrıca Avrupa Birliği fonları ile yurtiçi ve yurtdışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolünün de bu kanun hükümlerine tabi olacağı düzenlemesi eklendi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT