BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Önce afet haritası sonra bina

Önce afet haritası sonra bina

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca üzerinde düzenlemeler yapılan “İmar ve Şehirleşme Kanunu Taslağı” ile, kaçak ve imara aykırı uygulamalarda, sorumluluk ve cezai yaptırımlar artırılırken, imar planından önce ‘afet haritası’ zorunluluğu getirilecek.ANKARA - Hazırlıkları süren “İmar ve Şehirleşme Kanunu Taslağıyla, herhangi bir bölgenin imar planını yapmadan önce ‘afet haritası’ hazırlama zorunluluğu getiriliyor. Yeni düzenleme kapsamında, kaçak yapı ve imara aykırı uygulamalarda, sorumluluk ve cezai yaptırımlar da artırılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce üzerinde çalışılan “İmar ve Şehirleşme Kanunu Taslağı” ile yerel yönetimlere, yetkilerini sağlıklı kullanabilmeleri için yeterli sayıda teknik eleman bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Merkezi yönetime, belediyeleri denetleme ve yönlendirme yetkileri verilen taslağa, Yapı Denetim Kanunu’na referans veren hükümler ekleniyor. Taslakla, müteahhitlik tanımı yeniden yapılırken, şehir plancıları ve harita mühendislerinin de “mesleki zorunluluk sigortası” yaptırmaları isteniyor. Yaptırımlar artıyor Türkiye’deki bütün yapıların ruhsata tabi tutulması ve yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi ile imar mevzuatındaki cezaların caydırıcı hükümlerle yeniden düzenlenmesi öngörülen yasa taslağında, kaçak yapı ve imara aykırı uygulamalarda, sorumluluklar ve cezai yaptırımlar artırılıyor ve belirginleştiriliyor. Buna göre, ceza miktarları, para cezaları artılırken, kişisel sorumluluk getiriliyor. Kamu kurumundaki bir işin denetlenmesinden sorumlu teknik eleman da ceza alabilecekken, kurumlardaki kişiler kurum sorumluluğunun dışında kişisel sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak. Taslak uyarınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, her tür ve ölçekteki planlar ile düzenlemeleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgeleri ve eklerini inceleyebilecek. Bakanlığa tam yetki Buna göre bakanlığın, yönetmeliklere ve imar mevzuatına aykırılığı tespit edilen işlemlerin iptalini istemeye, iptal edilmemesi halinde de re’sen iptal etmeye yetkisi olacak. Yasa taslağında, mekansal ana yönlendirme kararlarını belirleyecek ve “ülke fiziki planı”, “bölge planı” ile “alt bölge planı”ndan oluşan “mekansal strateji planı” yer alıyor. Taslakla ayrıca, “planlama, yerleşme ve yapılaşmada toplum ve kamu yararının üstünlüğünü sağlama, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gözetme, kentli hakları ile afete duyarlı planlama ve yapılaşma, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma, kaynaklarla dengeli kentsel ve kırsal gelişmeyi sağlamaya yönelik plan hiyerarşisini kurma ve uygulama, sosyal, teknik altyapıyı ve yaşanabilir çevreyi oluşturma, kurumlar ve disiplinler arası eşgüdümün” sağlanması amaçlanıyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT