BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şeffaf dönem

Şeffaf dönem

Vatandaş adına görev yapacak ‘Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu her türlü idari işlem, eylem, tutum ve davranışları inceleyip bilgi verecek.ANKARA- Hükümetin AB’ye uyum çerçevesinde şeffaflık, demokratikleşme, hak ve özgürlükler konusunda peş peşe attığı adımlara bir yenisi daha ekleniyor. ‘Vatandaş sözcülüğü’ konumunda görev yapacak ‘Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu’nun oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Başbakanlığa sunulacak tasarı ile, idarenin insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak görev yapmasını sağlamak, kamu hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlamak için tekliflerde bulunmak üzere Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu’nun oluşturulması öngörülüyor. Tasarıya göre kurumun merkezi Ankara’da olacak. Kurum bir başdenetçi ve en fazla 10 denetçi ile uzman, uzman yardımcıları ve diğer personelden oluşacak. Başdenetçi gerekli gördüğü yerlerde büro açabilecek. Meclis seçecek Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde her türlü idari işlem, eylem, tutum ve davranışları, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile yerindelik yönlerinden incelemek ve araştırmakla görevli olacak. Yasama faaliyetleri, yargılama faaliyetleri, TSK’nın askeri nitelikli faaliyetleri ile mahalli idareler ise kurumun görev alanı dışında tutuldu. Kurumun baş denetçisi ve diğer denetçileri, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilecek. Bu çerçevede Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na müracaat yapılacak ve komisyon başdenetçi için üç adayı, denetçi için de denetçi sayısının da üç kadar adayı Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM Başkanlığı’na bildirecek. Tam bağımsızlık Genel Kurulda yapılacak seçimler sonrasında başdenetçi ve denetçiler yine Meclis Genel Kurulu’nda tıpkı milletvekilleri gibi yemin ederek göreve başlayacak. Baş denetçi ve denetçilerin görev süresi 7 yıl olacak. Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı, halk denetçilerine ise Başbakanlık müsteşar yardımcılarına uygulanan mali ve sosyal haklar ile yardımlara ilişkin hükümler uygulanacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, başdenetçiye ve denetçilere görevlerini yerine getirirken emir ve talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Kuruma idarenin, yasama faaliyetleri, yargılama faaliyetleri, TSK’nın askeri nitelikli faaliyetleri ile mahalli idarelerle ilgili faaliyetleri dışında kalan bütün konularda, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek. Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, ilgili idare tarafından bir ay içinde verilmesi mecburi kılınıyor. İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında disiplin soruşturması açılabilecek. Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandıracak. Her sene rapor verilecek Kurum, her takvim yılı sonunda yerine getirdiği tüm faaliyetlerle ilgili bir rapor hazırlayarak Meclis’e sunacak. Rapor Genel Kurulda okunduktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak. Kurumun bütçesi de TBMM bütçesi içinde yer alacak. Başdenetçi, denetçi, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel siyasi partilere üye olamayacaklar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacaklar. Görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapamayacaklar, görevleri nedeniyle herhangi bir şekilde öğrendikleri mesleki veya ticari sırları görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamayacaklar. Görevleri süresince resmi veya özel hiçbir görev alamayacaklar, ticaretle uğraşamayacaklar. Neler değişecek? * Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu’na her Türk vatandaşı müracaat edebilecek. * Halkın adına görev yapan baş denetçi ve denetçilere hiç bir devlet görevlisi ve siyasi yetkili emir veremeyecek. * Tamamen bağımsız olarak, kendisine müracaat eden vatandaş adına araştırma yapacak olan kurum sadece TBMM’ye yılda bir kez rapor sunacak. * Her vatandaş, aklına takılan her soruda, öğrenmek sitediği her bilgi hakkında kuruma müracaat edebilecek. * Her vatandaş devlet idaresinde, yasama, yargılama, TSK’nın askeri faaliyetleri ve mahalli idarelerle ilgili faaliyetler haricinde, devletin bütün kademelerine hesap sorabilecek. * Artık her vatandaş devlet mercilerine, “Bu neden böyle?” veya “Neden böyle değil?” şeklinde hesap sorabilecek. * Vatandaş, herhangi bir devlet kuruluşundan, faaliyeti hakkında bilgi veya kâr ve zarar bilançosunu isteyebilecek. * Vatandaşın bu gibi talepleri de en fazla 1 ay içerisinde cevaplandırılıp kendisine bilgi verilecek. * Bu süre içeresinde Bilgi vermeyenlen cezalandırılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT