BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Filmler artık işaretlenecek

Filmler artık işaretlenecek

Sinema filmleri, cinsellik, korku veya şiddet unsurları da dikkate alınarak izlenebilirlik ve yaş bakımından sınıflandırılarak, işaretlenecek. Yaş bakımından sınıflandırılan filmlerin, televizyonlarda günün hangi saatlerinde yayınlanacağı belirlenecek.ANKARA - Sinema filmleri, cinsellik, korku veya şiddet unsurları da dikkate alınarak izlenebilirlik ve yaş bakımından sınıflandırılarak, işaretlenecek. Yaş bakımından sınıflandırılan filmlerin, televizyonlarda günün hangi saatlerinde yayınlanacağı belirlenecek. Gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimini yapanlara 10, filmlerin yapımcılarına 50 milyar lira idari para cezası verilecek. Belirtilen ilkelere aykırı bulunan filmler ise, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Yapımcı ve ithalatçı bu sınıflandırmaya itirazda bulunabilecek. ‘’Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ülke içinde üretilen veya ithal edilen her türlü sinema filminin, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce kayıt ve tescile de esas olacak şekilde değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Kurul oluşturulacak Yönetmeliğe göre, Kültür ve Turizm (Bakanlık) ile İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından birer üye, ilgili alan meslek birliklerince teklif edilen uzman kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek 3 üye ile Bakanlık tarafından belirlenecek alanında doktora derecesi bulunan bir sosyolog, bir psikolog ve bir çocuk gelişim uzmanı olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan ‘’Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’’ oluşturulacak. Kurul, çeşitli vesilelerle sevk edilen sinema filmlerini değerlendirecek ve sınıflandıracak. Kurul, değerlendirme ve sınıflandırma sonucu; filmin gösterim ve ticari dolaşıma sunulmasının uygun olup olmadığı, filmle ilgili kısıtlayıcı tedbir uygulanması veya düzeltme yapılması, filme ilişkin işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması konularına ilişkin karar alabilecek, gerektiği taktirde birden fazla işaret ve ibare kullanılmasına karar verilebilecek. Sinema filmlerinin ön değerlendirme ve sınıflandırmasını yapmak üzere alt kurullar da oluşturulabilecek. Değerlendirme ve sınıflandırma sonrası uygun bulunan, öngörülen kısıtlayıcı tedbirleri uygulanan veya istenen gerekli düzeltmeleri yapılan filmler kayıt ve tescil edilerek, bandrollenecek. Yapımcı veya ithalatçı, alt kurulun kısıtlayıcı tedbir veya düzeltmeye ilişkin kararlarına karşı ‘’Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’’na itirazda bulunabilecek. Sınırları belirlendi Oluşturulan kurullar, filmleri, gösterim ve iletim biçimlerini de dikkate alarak, kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasa’da öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda değerlendirecek. Kurullar, bu değerlendirmeye bağlı olarak; filmleri, cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmadığı gibi konuları da dikkate alarak genel izleyici kitlesi tarafından izlenebilirlik ve yaş bakımından sınıflandıracak. Yaş bakımından sınıflandırılan sinema filmlerinin, radyo-televizyon gibi araçlarla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla yayın ve iletiminin günün hangi saatlerinde yapılamayacağına karar verilecek. Belirtilen ilkelere aykırı bulunan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. İşaretler ve ibareler, 12 puntodan küçük olmayacak şekilde, gösterim veya tanıtım yapılan tüm mekanlarda rahatça görülebilecek şekilde bulundurulacak. Gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimini yapanlara 10, filmlerin yapımcılarına 50 milyar lira idari para cezası verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT