BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte yeni TCK

İşte yeni TCK

79 senedir uygulanan Türk Ceza Kanunu 1 Nisan’dan itibaren tamamen değişiyor. Yeni TCK ile, insanlığa karşı işlenen suçlara ağır cezalar getiriliyor.ANKARA - Türk ceza yargılamasında 1 Nisan 2005’ten itibaren yeni bir dönem başlayacak. 1 Nisan 2005’te 79 yıldır yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kalkacak. Aynı tarihte 1929’dan beri uygulanan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) ve 1965’ten beri uygulanan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun da yerini yeni yasalara bırakacak. Amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olan yeni TCK’nın getirdiği hükümler şöyle: Soykırım ve insanlığa karşı suçlar ilk kez ceza kanunda yer alıyor. Milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi amacıyla, kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içinde doğumlara engel olunması, gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi, “soykırım” suçu sayılacak. Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Töre cinayetine müebbet Kamuoyunda, “töre” veya “namus cinayeti” olarak adlandırılan suçlarda uygulanan haksız tahrik indirimi uygulaması değişti. Artık, “haksız tahrik” için haksız bir fiilin varlığı aranacak. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Hürriyetten yoksun bırakma Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. İmar kirliliğine sebep olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Parada sahtecilik yapanlara 2 yıldan 12 yıla kadar hapis, kıymetli damgada sahtecilik yapanlara da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç amaçlı örgüt kurma Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Müstehcenlik ve fuhuş Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi hakkında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. İhaleye fesat karıştırma Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalarına ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kredi kartları Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Rüşvete 12 yıl hapis Rüşvet alan kamu görevlisi, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacak. Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak. Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan kamu görevlisi için, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istenecek. 312. maddenin yerine 216 TCK’nın 312. maddesinin karşılığı olan 216. madde, “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu sebeple kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlendi. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Anayasa’ya karşı suçlar Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörüyor. Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre ceza verilecek. Silahlı örgüt kurmak TCK’nın 168, 169 ve 170. maddelerine karşılık gelen 314. maddeye göre, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişiye, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek. Örgüte üye olanlara, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanacak. Çevrenin kasten kirletilmesi İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 2 katı kadar artırılır. Örgütlü kapkaça 15 yıl hapis Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli hırsızlık kapsamına alınan “kapkaç” suçunun işlenmesi hâlinde, 5 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza 3’te biri oranına kadar artırılacak. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 15 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı sebebiyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilecek. Kasten adam öldürmek Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezasına mahkum olacak. 765 sayılı TCK’da bu suç, 24 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi 1 şekilde yardım eden kişi 2 yıldan 5 yıla, intiharın gerçekleşmesi durumunda ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. İnsan üzerinde deney İnsan üzerinde bilimsel deney yapmak suç olacak. Bu suçu işleyen kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiç bir surette yapılmayacak. Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Ancak bilinen tıbbi yöntemlerin uygulanmasının sonuç vermeyeceği anlaşılırsa, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğu gerektirmeyecek. Organ ve doku ticareti Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun konusunun doku olması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Zorla kürtaja 10 yıl hapis Kürtaj süresini 10 hafta olarak koruyan TCK’ya göre, rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel saldırıya 7 yıl Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi halinde 7 yıldan 12 yıla hapis cezası verilecek. Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kadının muayenesi Hukuka aykırı biçimde yapılan genital muayene yapılmasını, bağımsız bir suç olarak tanımlayan yasaya göre, yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Haberleşmenin gizliliği Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu ihlal haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı yayınlayan kimse 1 yıldan 3 yıla, kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen yayınlayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacak. Kasıtlı suça indirim yok Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak; bazı haklarından yoksun bırakılabilecek. Genel af halinde, kamu davası düşecek, hükmolunan cezalar bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak. Çocuklar üzerinde deney yapılamayacak Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin hiçbir surette yapılamayacağını içeren hüküm de değiştiriliyor. Buna göre, yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde yapılmasının gerekli olması şartı aranacak. Ayrıca, rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının yazılı muvafakatının alınması gerekecek. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. İşkence ve eziyet yapana 12 yıl ceza “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” işkence olarak tanımlandı. Bu suçu işleyen kamu görevlisi 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Suçun; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecek. Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olacak. Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. Uyuşturucu kullanana ağır ceza geliyor TCK, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ağır cezalar getiriyor. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kendisi için uyuşturucu madde üreten kişi için de aynı ceza talep edilecek. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı imal, ithal veya ihraç eden kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Magandalara en az 2 yıl hapis Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilecek. Suçun silahla işlenmesi halinde, ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilecek. Fiili işlediği sırada bir iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu bulunmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT