BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HERKESE SİGORTA

HERKESE SİGORTA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, bu hafta TBMM’deki komisyonlarda ele alınacak.ANKARA - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, bu hafta TBMM’deki komisyonlarda ele alınacak. Tasarı, 10 Mayıs Salı günü asıl komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda; 12 Mayıs Perşembe günü ise tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Tasarıyla, çalışanlar, köy mahalle muhtarları, kendi hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalışanlar sigortalı sayılacak. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesislerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Çırak, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile üniversite sırasında zorunlu staj yapan öğrenciler de kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulacak. Harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan bu kanuna tabi çalışanlar hakkında, aylıkları kesilmeden kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Yabancı uyruklu öğretim elemanları ve öğretmenler hakkında da kısa vadeli sigorta kolları uygulanacak. Bu kişilerden isteyenlere uzun vadeli sigorta kolları da uygulanabilecek. Greve katılanlar kapsam dışında > Kısa vadeli sigorta kolları kapsamına girenlerden askere giden sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, iş kazası, meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, sigortalının greve katılması veya işverenin lokavt yapması halinde geçen süre sigorta kapsamının dışında kalacak. > Yaşlılık sigortasında, yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi yardımlar sağlanacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecekler. > Sigortalıların görevlerinde fiilen çalışmak suretiyle geçen hizmet sürelerine bu sürenin her 360 günü için belirlenen fiili prim gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek. Madende çalışanlar için bu süre 180 gün, radyasyonla çalışan sağlıkçılar için 120 gün, gazeteciler, polisler, MİT görevlileri, subay, astsubay, jandarma, infaz koruma memurları için 90 gün olarak belirlendi. > Cumhurbaşkanı iken görevinden ayrılanlara istekleri üzerine, istek tarihinde cumhurbaşkanına ödenen aylık ödeneğin yüzde 40’ı oranında yaşlılık aylığı bağlanacak. > Başbakan iken görevinden ayrılanlara yine istekleri üzerine, istek tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin yüzde 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 75’i oranında aylık bağlanacak. > Yaş haddinden emekliye ayrılan çalışanlara 15 yıl fiili hizmet süresini doldurmaları, 30 yıl fiili hizmet süresini tamamlayanlardan kadrosuzluk sebeyile resen emekli edilenlere yaşlılık aylığı bağlanacak. Aylık 6 ayda bir artacak > Tasarı, bağlanacak gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki 6 aylık döneme göre DİE tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyat indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini de öngörüyor. Gelir ve aylıklar her ay peşin olarak ödenecek. > Tasarıya göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere; koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık sebebiyle ayakta veya yatarak, analık sebebiyle ayakta veya yatarak ve acil sağlık hizmetleri verilecek. > Bu kapsamda 15 yaşına kadar ağız ve diş muayenesi, 60 yaş ve üzerindeki genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin diş protezleri de karşılanacak. > Sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürecek. > Hekimin veya diş hekiminin göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışı dahil yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde kendisinin ve bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin yol gideri ve gündelikleri karşılanacak. 90 gün prim ödemek şart > Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son 1 yıl içinde 90 gün genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekecek. > İsteğe bağlı sigortalılarda ise prim borcu bulunmaması şartı aranacak. > Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayaktan tedaviden sağlanan ilaçlar, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10 ila 20, ayaktan tedavide sağlanan diğer hizmetler için ise yüzde 3 ila yüzde 6 oranlarında olmak üzere kurumca belirlenecek katılım payı alınacak. > Eğer sigortalı sevk zincirine uymadan tedavi görürse bu oranlar yüzde 50 oranında artırılacak. > Sözleşmeli sağlık hizmeti verenlere tahsil ettikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenecek. > İş kazası ve meslek hastalığı halleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek şartı ile kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve kontrol muayenelerinden katılım payı alınmayacak. > Sağlık hizmetlerinin ödenecek tutarlarını her bir sağlık hizmeti için ‘Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’ yetkili olacak. İşte prim oranları > Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde 20’si olacak. > Fiili hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, belirlenen yüzde 20 oranının her yıl fiili hizmet gün sayısının 360’a bölünmesi sonucunda bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenecek. > Genel Sağlık Sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın yüzde 12.5’i olacak. > Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalıların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde12’si olacak. Kimler sigortalı sayılmayacak > İşverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi. > Birlikte yaşayan akrabaların konut içinde yapılan işlerinde çalışanlar. > Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar. > Er ve erbaşlar, yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluştan gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyenler. > Meslek ve sanat okulları ile yüksek okullarda yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. > 18 yaşını doldurmamış olanlar. > Tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar. > Tarımda kendi adına çalışanlardan kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler. > Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar. > Kendi nam ve hesabına çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan. > Aylık kazançlarından bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler. İsteğe bağlı nasıl olacak? > İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için zorunlu sigortalı olarak çalışmamış olmak, 18 yaşını doldurmak ve dilekçe ile kuruma başvurmak gerekecek. > İsteğe bağlı sigortalılar prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında belirleyecekleri kazanç üzerinden yüzde 20 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları ise yüzde 12 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecekler. > Bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hangisinin bağlanacağı şu şekilde belirleniyor: > Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, > Malullük ve yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı, > Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı, > Birden fazla çocuğundan hak kazanan ana ve babaya ise yüksek olan aylık ödenecek. > Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ve her türlü alacaklarını işverenlere olan borçlarından mahsup edebilecek. > Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sigortalı olması zorunlu olacak. > İşverenler gerek prim ödemede, gerekse kuruma vermesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında yerine getirmezse kendilerine idari para cezası verilecek. > Sigortalıların tescili ve diğer işlemlerinde sigorta sicil numarası olarak TC kimlik numarası kullanılacak. Babalara emzirme yardımı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’na göre sigorta kapsamındakilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde şu yardımlar sağlanacak: > İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde; sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilecek. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak. Bu sebeplerle ölen hak sahiplerine gelir bağlanacak, cenaze yardımı ödenecek. Gelir alan eş ve çocuklara evlenme yardımı verilecek. > Hastalık, analık hallerinde geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilecek, sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması ve yaşamaya devam etmesi şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgari ücretin altıda biri tutarında emzirme yardımı verilecek. > İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, ilgili raporlarla meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalılar sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanacak. Bu gelir, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89693
  % -0.23
 • 4.8345
  % -0.21
 • 5.6615
  % 0.1
 • 6.4028
  % -0.03
 • 193.093
  % -0.43
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT