BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni TCK başlıyor

Yeni TCK başlıyor

Sezer’in onayladığı TCK’da, töre cinayetinden çocuk dövmeye, gasptan kaçak binalara kadar birçok suça ağır cezalar geliyor. Alkollü araç kullananlara 2 yıl hapis öngörülüyor. Ayrıca ekmek, baklava gibi şeyleri çalanlar için hakime ‘ceza vermeme’ yetkisi sağlanıyor.> Şükran Kaban ANKARA- Türkiye’nin Ceza sisteminde önemli değişiklikler getiren ve AB normları ile Türkiye şartları dikkate alınarak yapılan Ceza Kanunları ile ilgili düzenlemeler bugün resmen yürürlüğe giriyor. Türk Ceza Yasası ile birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu, bunların uygulama yasaları ile birlikte toplam 10 kanunda yapılan düzenlemeler de yürürlüğe girecek. Türk Ceza Yasası’nda son olarak yapılan ve 40 maddede değişiklik öngören kanun teklifi ise Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in önünde bulunuyor. Sezer’in önünde bulunan değişiklik teklifinde tartışmalara sebep olan izinsiz eğitim kurumlarına ceza indirimi ile TCK’nın kaçak binalarla ilgili hapis cezası hükümlerinin 12 Ekim 2004’den sonra yapılan kaçak binalara uygulanmasını önleyen düzenlemeler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı onayladı 5351 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 5352 sayılı “Adli Sicil Kanunu” ve 5353 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandı. Yasalar, bugün yürürlüğe girecek. “Adli Sicil Kanunu”na göre; * Adli sicil bilgileri, adli sicil ve arşiv bilgileri gizli tutulacak. Bu bilgiler, görevlilerce açıklanamayacak ve bu kanun hükümlerine göre verilen kişi, kurum ve kuruluşlarca veriliş amacı dışında kullanılamayacak. * Adli sicil ve arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yıl geçtikten sonra tamamen silinecek. * Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları da talep aranmaksızın ortadan kaldırılacak. Evde ceza geliyor Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre de; * Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saati geçemeyecek. Zorunlu süre ise 12 saatten fazla olamayacak. * Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı 1 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı alınamayacak. * Her türlü mobil telefon, Cumhuriyet savcısının kararıyla dinlenebilecek. * Müebbet hapis cezasına hükümlülerden şartlı salıverilme süresinin üçte ikisini, diğer süreli hükümlülerden de toplam cezalarının üçte birini çekerken iyi hal gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilecek. * Kadın veya 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkum oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasını evinde çekmesine karar verilebilecek. İŞTE YENİ TCK’NIN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER * Töre cinayetleri TCK’da: Töre ve namus cinayetleri olarak bilinen aile içi öldürme suçları ilk kez TCK kapsamına alındı. Töre saikiyle işlenen cinayetler nitelikli adam öldürme halleri arasında sayılacak ve bu kişilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. * Azmettiriciye de aynı ceza: Başkasını suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacak. Çocukların suça azmettirilmesi halinde cezanın artırımında, altsoy ve üstsoy ilişkisi aranmayacak. * Kısa süreli hapse para cezası: Kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına çevrilirken; taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli olsa da adli para cezasına çevrilebilecek. Cezaların alt ve üst sınırları belirlenerek hakimlere de geniş takdir hakkı tanınıyor. * İnsan kaçakçılığına ağır hapis: Göçmen kaçakçılığı suçuna üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. İnsan ticareti ise sekiz yıldan on iki yıla kadar ağır hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. * Organ ticaretine beş yıl: Yasa dışı yollardan, bir kişiden organ alan kimseye 5 yıldan 9 yıla kadar, doku alınması halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Hamileyi yaralayana 3 ay hapis: Tasarının Taksirle Yaralama başlıklı maddesiyle de, hamile bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına sebep olan bir kişi üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezalarıyla cezalandırılacak. * Kasten adam öldürmeye müebbet: Kasten adam öldürenler müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun ani bir kararla işlenmesi durumunda kişiye 24 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek. * İşkence suçuna beş yıl: İşkence suçunun avukata, çocuklara ve hamile kadınlara işlenmesi durumunda sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası uygulanacak. * Yaralıya yardım etmeyene hapis: Yaşı, hastalığı ve yaralanması dolayısıyla ya da herhangi bir sebeple kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye, yardım etmeyen ya da durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişilere, 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Yardım edilmeyen kişinin ölmesi durumunda ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Cinsel saldırıya 7 yıl: Bir başkasına cinsel saldırıda bulunan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. * Ayırımcılığın kapsamı Anayasaya uyarlandı: “Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak” kimi eylemlerde bulunmak 6 ay-1 yıl hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. * Hakarete 2 yıl hapis: Hakarete 6 aydan 2 yıla kadar hapis verilecek. * Haberleşme gizliliğini ihlale 2 yıl: Kişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. * Kapkaça 7 yıl: Bir başkasına ait taşınır malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilecek. Kapkaç suçları da ilk kez ceza kanunu kapsamına alınıyor. “Nitelikli hırsızlık” kapsamı na alınan kapkaç suçları 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu suç örgüt halinde işlenirse 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. * Baklavacı çocuklara ceza yok: Yasayla, ilk kez hırsızlığa konu olan malın değerinin az olması durumunda hakime cezada indirim veya hiç ceza vermeme yetkisi tanınıyor. Buna göre baklava çaldıkları için 9 yıl hapis cezası alan çocuk örnekleri artık yaşanmayacak. * Yağmaya 10 yıl: Yağma suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis, nitelikli yağmanın suçu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olarak uygulanacak. İbadethane ve mezarlıklara zarar veren, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. * Dolandırıcıya 5 yıl hapis: Dolandırıcılığın suçu 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası olacak. * Hileli iflasa 8 yıl hapis: Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. * Radyasyona 15 yıl: Yasayla topluma karşı işlenen suçlara da ağır cezalar öngörülüyor. Buna göre, bir başkasını, sağlığını bozma amacıyla radyasyona tabi tutan kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Trafik işaretlerini kullanılamaz hale getiren kişi 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. * Alkollü sürücüye 2 yıl: Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir sebeple emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi de 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. * Uyuşturucu ticaretine ağır cezalar: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edenler, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Uyuşturucu madde satanlar ise 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. * Suç örgütü kurana 6 yıl: Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Örgütün varlığı için üye sayısının en az 3 olması gerekecek. * 312, 217. madde oldu: Yasayla, mevcut yasadaki 312’nci maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre, halkın sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Halkın bir kesimini aşağılayan kişi hakkında da altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak. * Dilenciye ceza: Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. * Çocuğunu döven anne-babaya 1 yıl: Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma yükümlüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet üzerine, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. * Rüşvete on iki yıl: Rüşvet alan kamu görevlisine dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Rüşveti veren de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. * İhaleye fesat karıştırma: İhaleye fesat karıştıran kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Tefecilik yapan kişiye iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. * Gecekondu yapana ceza: Yapı ruhsatı olmadan ya da ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıranlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. * Kara para aklayana 5 yıl: Kara para aklayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yirmi bin güne kadar adli para cezası verilecek. * Ceza evine cep telefonu sokana 5 yıl: Ceza ve tutuk evlerine silah, uyuşturucu madde veya elektronik haberleşme aracı sokan, bulunduran veya kullanan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar ceza verilecek. * Bayrak yırtana 3 yıl: Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya başka şekilde alenen aşağılayan kişiye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İstiklal Marşı’nı alenen aşağılayan kişiye de altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT