BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Engel’ kalmadı

‘Engel’ kalmadı

Erdoğan istedi Özürlüler Kanunu ‘jet’ hızıyla komisyondan geçti ‘engel’li için hayat kolaylaştı.> Tasarıyla; malullerin maaşları üç kat, işe yerleştirilemeyen özürlünün aylığı iki kat artacak. Bir konuta sahip olanlar emlak vergisi ödemeyecek. > Umuma açık her türlü, bina, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık yeşil alanlar, spor alanları, 7 yıl içinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecek. > Türk Dil Kurumu, ‘Türk işaret dili sistemi’ oluşturacak. Engellilere ayrımcılık yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. > TBMM Bürosu ANKARA - Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir çok sıkıntısı olan 8.5 milyon engelli vatandaşın yıllardır beklediği düzenlemeler nihayet hayata geçiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün sürpriz bir kararla tatil öncesi Özürlüler Kanun Tasarısı’nın Meclis’ten geçirilmesi talimatını verdi. CHP ve AK Parti’nin uzlaşması ile jet hızıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen tasarıya göre, özürlü parkına aracını park edenlere iki kat ceza uygulanacak. Özürlülerin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen tasarı, öncelikle devletin özürlülüğün önlenmesi için politikalar oluşturmasını öngörüyor. Sağlık Bakanlığı, anne karnındaki bebekler ile yeni doğanlarda çeşitli metodlarla tespiti mümkün olan özür ve hastalıklarla ilgili taramaları, ücretsiz yapacak. Özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar, Sağlık Bakanlığı’nca planlanıp yürütülecek. Ayrımcılık yapana hapis * Tasarının ‘ayrımcılık’la ilgili hükmü, özürlülere evlerini kiralamayan konut sahiplerini, tekerlekli sandalyesi olanları almayan ticari araç şoförlerini yakından ilgilendiriyor. Türk Ceza Kanunu’nun ayrımcılıkla ilgili düzenlemesine ‘özürlü’ tanımı ekleniyor. Böylece, özürlülere ayrımcılık yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ile cezalandırılacak. Korumalı iş yerleri * İşe alım sürecinin hiçbir aşamasında özürlülerin aleyhine ayrımcı uygulamalara gidilemeyecek, çalışan özürlülere diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacak. * Özürlülük durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlülerin istihdamı, öncelikle korumalı iş yerleri aracılığıyla sağlanacak. * Mevzuata uygun olmak kaydıyla kariyer mesleği olan özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gereç kurumlarınca temin edilecek. Atanmaları kolaylaşacak * Özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca ortaklaşa hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. * Özürlü çocuğu ve kardeşi bulunan devlet memurları, istemeleri halinde özürlü yakınlarının eğitim-öğretim gördüğü il veya ilçeye atanabilecek. ÖTV muafiyeti * Önergeyle özürlülere yönelik araçların alımında ve satımında ÖTV kolaylığı getirildi. Hüküm uyarınca, motor silindir hacmi 2000 cc’ye kadar dizel araç alan özürlüler ÖTV ödemeyecek. Ayrıca, özürlü, aracını başka bir özürlüye sattığı takdirde ÖTV satış fiyatından düşmeyecek. * Türkiye sınırları içinde 200 metrekareye kadar tek konutu olan özürlü, emlak vergisi ödemeyecek. Altyapı 7 yılda hazırlanacak * Tasarıya göre, Özürlüler İdaresi Başkanlığı yeniden yapılandırılacak. * Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yetkisinde olan ‘özürlü kimlik kartı hazırlama ve verme yetkisi’ valiliklere devredilebilecek. * Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut bütün yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilecek. * Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alacak. * Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilecek. Eğitimleri engellenemeyecek * Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemeyecek. Özürlülerin eğitim almasını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmak üzere YÖK bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulacak. ¥ İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması maksadıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından ‘Türk işaret dili sistemi’ oluşturulacak. ¥ Özürlülerin her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap, altyazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ortaklaşa yürütülecek. ¥ Çıraklık eğitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri doğrultusunda ve sağlık kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalında eğitim alacaklarına, kurul karar verecek. ¥ Özürlülere yönelik sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilebilecek. ¥ Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini vermelerine yönelik olarak özürlü hizmet birimleri oluşturulacak. Güvencesiz olana bakım * Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı, MEB bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. ¥ Bu düzenleme, 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girecek. ¥ Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde bulunanlara bakım hizmetinin, resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanacak. ¥ Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar, iki aylık net asgari ücretten fazla olamayacak. ¥ Bakıma muhtaç özürlülerden, Kurumca bakılanlar dışındakilerin bakım ücreti, bu maksatla Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. ¥ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, özürlülerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere spor tesislerinin özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlamak başta olmak üzere, her türlü çalışmayı yapacak. ¥ Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. Velayet alınabilecek * Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından talasemi ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edecek. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı bütçesine konulacak. ¥ Radyo ve televizyonlar, kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddeti ve ayrımcılığı teşvik eden yayın yapamayacak. ¥ Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi durumunda velayet yetkisi elinden alınacak. Aylıkları da artacak * 65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile ispatlayanlara, muhtaç aylığının 3 katı aylık bağlanacak. * 18 yaşını doldurduğu halde kanunen bakacak kimsesi bulunmayan ve toplam geliri muhtaç aylığının altında olan özürlülere 2 kat aylık bağlanacak. * Toplam aylık geliri muhtaçlık aylığının altında olanlardan bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara da muhtaçlık aylığının 2 katı aylık verilecek. * Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları sebebiyle yetim aylığı alan çocuklardan, bu aylık ve gelirleri muhtaçlık aylığının altında olanlara, aradaki fark kadar ödeme yapılacak. Sosyal güvenlik kuruluşları ödeyecekleri bu farkları Hazine’den tahsil edecek. Tercümanları olacak * İşitme ve konuşma özürlülerine gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere, illerde işaret dili bilen personel görevlendirilecek. Personelin işaret lisanı öğrenmeleri için kurs düzenlenecek. * Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerine park edenlere, park yasağı ihlalinde öngörülen para cezası, iki kat uygulanacak. * Görme özürlüler, tanığa gerek olmadan da imzaya dayalı işlem yapabilecek. Apartmanlara özel tadilat * Özürlülerin hayatı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili, kat maliklerinin en geç üç ay içinde yapacağı toplantıda görüşülerek, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanacak. Toplantının bu süre içinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılacak.
Kapat
KAPAT