BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Meclis jet gibi

Meclis jet gibi

TBMM Genel Kurulu’nda, Belediye Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri de dün tamamlanamadı. TBMM Genel Kurulu’nda, temel yasa olarak görüşmelerine başlanan ve 72 maddesi kabul edilen tasarının, dün 19 maddesi daha kabul edildi.



> Bankacılık Kanunu Meclis’ten geçti. Öğretmenlerin mecburi atamalarındaki yüzde 5 sınırı kaldırıldı. Nokta atamasını sağlayan tasarı kanunlaştı. > Sözleşmeli sağlık personeline de yöneticilik yapma imkanı sağlandı. Ancak yeni görevleri için ek bir ücret ödenmeyeceği hükme bağlandı. ANKARA - Bugün tatile girecek olan Meclis, jet hızıyla çalıştı. Bankacılık Yasa Tasarısı dün Meclis’ten geçti. 194 maddeden oluşan tasarı, 7 bölüm halinde görüşülüp kanunlaştı. Öğretmenlerin zorunlu atamalarındaki yüzde 5 sınırlamasını kaldıran ve doğrudan eğitim kurumlarına atanma imkanı getiren kanun tasarısı ile sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeliyle ilgili kanun, Belediyeler Kanunu ve dövizli askerlikle ilgili kanunlar da dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Öğretmenlerin zorunlu atamaları ile ilgili kanunla, şehit eşi öğretmenler ile mecburi yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında hizmet puanı ve sıra esası uygulanmayacağına ilişkin hüküm Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa’dan çıkartıldı. Ayrıca, “Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun hizmet puanları ölçüt alınarak yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak, il milli eğitim müdürünün tavsiyesine göre valilerce belirlenir” şeklindeki hüküm de yürürlükten kaldırıldı. ? Atamaya kolaylık Böylece öğretmenlerin atamalarının bakanlık tarafından il, ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılmasına imkan sağlanıyor. Bakanlık tarafından il ve ilçe emrine atama yapılması durumunda, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak, il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenecek. Kanun, öğretmenlerin zorunlu atamalarındaki yüzde 5’lik kadro tahsisine ilişkin hükmü de yürürlükten kaldırıyor. Buna göre, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebebiyle görevlerden geçici olarak ayrılma durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanması ve şehit eşi öğretmenler ile mecburi yer değiştirme yapılan kamu personelinin öğretmen eşleri herhangi bir sınırlama olmaksızın atanabilecek. ? Sağlıkta yeni uygulama Sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeli, yöneticilik yapabilecek. “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık personeli Çalıştırılması ile Bazı KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa, Sağlık Hizmetleri Temel Yasası ve Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı” dan dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, sözleşmeli sağlık personeli, istihdam edildiği hizmet biriminde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek. Ancak bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevleri sebebiyle başka bir ücret ödenmeyecek. Sözleşmeli sağlık personelinin haftalık çalışma süresi, devlet memurlarının haftalık çalışma süresi ile aynı olacak. Kanun ayrıca şu maddeleri içeriyor: ? Kız çocuklarına aylık TBMM Genel Kurulu’nda dün ayrıca, kız çocuklarına yalnızca kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık alması halinde anne ve babalarından dolayı ölüm aylığı bağlanmamasını öngören kanun teklifini kabul etti. Buna göre, kanunun yürürlüğe girmesinden önce sosyal güvenlik kurumlarından kendi çalışmaları dışında hak sahibi olarak gelir ve aylık almaları sebebiyle kurumca gelir ve aylığı kesilen, durdurulan ya da gelir ya da aylıkları bağlanmayan kız çocuklarına gelir ve aylıkları, kesme, durdurma ya da hak kazanma tarihi itibariyle tekrar başlatılacak. Kanun uyarınca ayrıca, 23 Aralık 1981 tarihi ile 6 Haziran 2003 tarihleri arasında kurumun genel uygulaması dahilinde hak sahibi kız çocuklarına bağlanan ölüm geliri ve aylıkların kesilmemesi ve geri alınmaması da hükme bağlandı. Belediyeler ihya olacak Kanuna göre belediyeler arsa ve konut üretimiyle de yetkilendirilecek... Şehir konseyleri oluşturulacak... ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, Belediye Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri de dün tamamlanamadı. TBMM Genel Kurulu’nda, temel yasa olarak görüşmelerine başlanan ve 72 maddesi kabul edilen tasarının, dün 19 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun önergesi üzerine, “belediye başkanının görevlendirilmesi”ni düzenleyen maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi. Kabul edilen kanun maddeleri şunları içeriyor: * Arsa ve konut üretimiyle de yetkilendirilen belediyenin ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediye ait şirketlerin 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları ve bunlara olan borçları, 31 Aralık 2005 tarihine kadar takas ve mahsup edilecek. Bunu sağlamak için uzlaşma komisyonları oluşturulacak. Eskiyen şehirlere bakım yapılacak * Belediyeler, şehrin gelişimine uygun olarak eskiyen şehir kısımlarını yenilemek, konut ve sanayi alanları oluşturmak, şehrin dokusunu korumak, depreme karşı tedbir almak maksadıyla şehirsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacak. * Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilecek ve bu organizasyonlarla görev alanlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın izniyle projeler geliştirebilecek. * Belediye hizmetlerine katkıda bulunma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, mahalli yönetimlere katılma ilkelerini hayata geçirmek için meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla şehir konseyi oluşturulacak. * Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde şehirlerarası otobüs terminali kurulması ve işletilmesi ile her türlü akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol ve doğalgaz istasyonlarına belediye tarafından izin verilebilecek. Caddeye isimler meclis tarafından * Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar belediye meclisinin salt çoğunluğunun, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise üçte iki çoğunluğunun oyuyla yapılabilecek. * Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar Bakanlar Kurulu’nca ihdas edilmiş mevcut kadrolar, norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar norm kadro kabul edilecek. * Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak köye dönüştürme işlemi (bu yerlerin 31 Aralık 2006 tarihine kadar başka bir belediyeye katılmaları ya da başka belediyelerle birleşmeleri halinde) yapılmayacak. Tüzel kişiliklerin kaldırılmasında, birleşme sonrasında 2000 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas alınacak. Yatırımlar il özel idaresi tarafından * Merkez idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıklarca uygun görülenler, il özel idaresi eliyle gerçekleştirilebilecek. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluşlar tarafından o yılın özel idare bütçesine aktarılacak. İl özel idaresi, bu yatırımların yüzde 25’ine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilecek. * Merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilecek. Bu kaynaklar ve ödenekler, başka maksatlarla kullanılamayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT