BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel İletişim Vergisi

Özel İletişim Vergisi

4481 sayılı Kanunu’nun 8. maddesi ile, 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, tevir, nakil ve haberleşme hizmetleri için % 25 oranında “Özel İletişim Vergisi” ihdas edilmiştir.4481 sayılı Kanunu’nun 8. maddesi ile, 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, tevir, nakil ve haberleşme hizmetleri için % 25 oranında “Özel İletişim Vergisi” ihdas edilmiştir. Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerinde abonelere verilecek hizmetler bu verginin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu verginin matrahı, verilen hizmetlerin KDV matrahlarını oluşturan unsurlardan teşekkül edecektir. Özel iletişim vergisi KDV matrahına dahil olmayacaktır. Özel iletişim vergisinin mükellefi cep telefonu işletmecileridir. Ancak bu vergi faturalarda gösterilmek suretiyle hizmetten yararlananlara, bir başka deyişle cep telefonu kullanıcılarına yansıtılacaktır. Ancak bu verginin gelir veya kurumlar vergisi açısından gider yazılması mümkün değildir. Bu nedenle ticaret şirketleri ile bilanço usulüne göre defter tutanlar, cep telefonu faturalarında yer alacak olan bu vergiyi kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin hesaba kaydedecekler, işletme hesabına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı ise gider yazmayacaktır. Bir aya ait özel iletişim vergisi, cep telefonu işletmecileri tarafından, takip eden ayın on beşinci günü meseai saati sonuna kadar KDV beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir. (Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı madde hükmünde açıklanmıştır.) Öte yandan, her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyarınca Hazineye ödenecek payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmayacaktır. ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 4481 sayılı Kanunun 9. maddesi ile, 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere 4306 sayılı Kanuna göre “Eğitime Katkı Payı” ödemesine tabi bazı işlem ve kağıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar ayrıca “Özel İşlem Vergisi” ödenmesi öngörülmüştür. Öte yandan Bakanlar Kurulu, özel işlem vergisi tutarlarını ayrı ayır veya on katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. Madde hükmünde 4306 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin A fıkrasının 10, 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan hükümlerin özel işlem vergisi hakkında da uygulanacağı; bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Özel İşlem Vergisinin uygulanması ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığı’nca 28.11.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri no’lu Özel İşlem Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Yapılan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Verginin Konusu: Özel işlem vergisinin konusu 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesinin (A) fıkrasında yer alan işlem ve kağıtlardır. Bilindiği gibi, söz konusu Kanunun geçici 1’nci maddesinin (A) fıkrasında yer alan işlem ve kağıtlardan eğitime katkı payı tahsil edilmektedir. Bu işlem ve kağıtlar ile alınacak özel işlem vergileri şunlardır. Nitelik itibariyle bir vergi, resim veya harç mahiyetinde bulunmayan “Eğitime Katkı Payı” uygulamasında, diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harç istisnalarına ilişkin özel düzenmeler dikkate alınmamaktadır. Ancak diğer kanunlarda yer alan, muafiyet ve istisnalara ilişkin düzenlemeler özel işlem vergisi açısından hüküm ifade edecektir. Ancak bu vergini de özel iletişim vergisi gibi, gelir veya kurumlar vergisi açısından gider yazılması mümkün değildir. Bu nedenle, ticaret şirketleri ile bilanço usulüne göre defter tutanlar, bu vergiyi kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin hesaba kaydedecekler, işletme hesabına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı ise gider yazmayacaktır. Mükellef Özel işlem vergisinin mükellefi, 16/08/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesinin (A) fıkrasının 11’nci bendinde belirlenen işlem ve kağıtlar nedeniyle eğitime katkı payını ödemek mecburiyetinde bulunan kişi ve kuruluşlardır. Bunlar kısaca, beyannameyi veren, talih oyunlarını oynayan, tapuda işlem yapan, uçak biletini satın alan, cep telefonu aboneliği tesis eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Özel işlem vergisi mükellefiyetinde, diğer Kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin düzenlemeler dikkate alınacaktır. Vergiyi Doğuran Olay Özel işlem vergisine vergiyi doğuran olay, eğitime katkı payının ödenmesini gerektiren bir işlemin yapılması veya bir kağıdın düzenlenerek kanunda belirlenen yerlere verilmesidir. Bu nedenle özel işlem vergisine tabi tutulacak işlem ve kağıtların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait olmasının vergiyi doğuran olay bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin Ağustos 1999 ayına ait katma değer vergisi beyannamesini süresinde vermeyerek, pişmanlıkla Aralık ayı içerisinde veren bir mükellef de, beyannamesinin 4481 sayılı Kanun öncesi bir döneme ait olmasına rağmen, bu vergiyi ödeyecektir. Özel İşlem Vergisinin Miktarı Özel işlem vergisinin miktarı, 16/08/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanun geçici 1’nci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar olacaktır. Bu tutarlar, yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bilindiği üzere eğitime katkı payı tutarları 4306 sayılı Kanunun geçici 1’nci maddesinin (A) fıkrasının 13 numaralı bendi uyarınca Bakanlar Kurulu’nca beş katına kadar artırılabilmektedir. Bu yetkiye dayanılarak Kanunda yer alan eğitime katkı apyı tutarları, daha önce 11/3/1999 gün ve 23636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/3/1999 tarih ve 99/12481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılmıştı. Dolayısıyla, özel işlem vergisinin uygulanmaya başladığı tarihte geçerli olan, bu artırılmış eğitime katkı payı tutarları, özel işlem vergisi için de geçerli olmuştur. 4481 sayılı Kanunda özel işlem vergisinin, “ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar” olacağı belirtildiğinden bu payların Bakanlar Kurulu Kararları ile ileride artırılması halinde artırımlı tutarlar, özel işlem vergisinin de tutarı olacaktır. Verginin Beyanı, Ödeme Yeri ve Zamanı: Özel işlem vergisinin beyanında, ödenme şeklinde, beyan ve ödeme zamanının tespitinde, eğitime katkı payına ilişkin 4306 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin (A) fıkrasının 10, 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan hükümler geçerli olacaktır. Bu bentler kısaca, işlem yapılması sırasında, ilgili idare tarafından eğitime katkı payının tahsilini ve vergi idaresinin intikal ettirilmesini düzenlemektedir. Bu esaslar, aynen özel işlem vergisi içinde aynen geçerli olacaktır. Diğer Hususlar: Özel işlem vergisinin yukarıda açıklanan hususlar dışında kalan uygulama esasları 22/8/1997 gün ve 23088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri no’lu eğitimi Katkı Payı Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir. ÖZEL İŞLEM VERGİSİNE TABİ BELGELER ÖZEL İŞLEM V. Vergi dairesine verilen beyannameler1.000.000,- Belediyelere Verilen Beyannameler1.000.000,- S.S. Kurumuna Verilen Bildirgeler1.000.000,- Gümrük İdaresi’ne Verilen Beyannameler4.000.000,- Taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde10.000.000,- Spor Toto ve Spor Loto’da her bir kolon için20.000,- Sayısal Loto’da/20.000.- At yarışlarında oynanan her bir bilet için 40.000,- Silah taşıma veya bulundurma ruhsatları 30.000.000,- Avcı ruhsat tezkerelerinde 15.000.000,- Gidiş-Dönüş Uçak Biletlerinde3.000.000,- İç Hat Uçak Biletlerinde1.500.000,- Cep Telefonu Abonelik Tesisinde ve aylık sabit tesis ücreti kadar yılda bir defa5.000.000,- Tapu İşlemlerinde (her bir işlem için)/5.000.000.- İMKB’nde yapılan iş veya işlemler dolayısıyla ödenen kotasyon, Ücretin dörtte tescil veya kurtaj ücretleri biri kadar RTÜK tarafından reklam Alınan kuruluşlarından alınan pay pay kadar DEVAM EDECEK
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95421
  % 0.25
 • 5.7665
  % -0.71
 • 6.564
  % -0.79
 • 7.3376
  % -0.87
 • 264.747
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT