BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doðu Türkistan’da dram devam ediyor.

Doðu Türkistan’da dram devam ediyor.

Türk azýnlýklara yönelik baský ve zulme dünya hâlâ seyirci kalıyor.Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Doðu Türkistan’ýn esarete giriþinin 50. yýlý ve 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü dolayýsýyla “Türk Dünyasýnda Ýnsan Haklarý Ýhlalleri ve Doðu Türkistan Gerçeði” konulu bir panel düzenledi. Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ndeki panelin açýþ konuþmasýný yapan Federasyon Baþkaný Hakan Yavuz Demir, dünyanýn bir çok yerinde Türkler’e baský ve zulüm uygulandýðýný söyledi. Demir, “Sözde insan haklarý savunucularý, sözkonusu Türk olunca bunu dile getirmekten fersah fersah uzaklaþmakta. Tibet için dünya ayaða kalkarken, 35 milyonluk Doðu Türkistan’a sessiz kalýnmakta. Bu zulümden, dünyanýn, hatta Türkiye’deki bazý Türklerin bile haberinin olmadýðý acý bir gerçektir” dedi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þevket Bülent Yahnici de, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: “Biz yýllarca, Temmuz aylarýnda Esir Milletler Haftasý içerisinde, Esir Türkler Haftasý diye toplantýlar düzenlerdik. Gün geldi, demirperde, Berlin Duvarý yýkýldý. Sovyetler Birliði yýkýldý. Biz sandýk ki, Türk cumhuriyetleri hürriyetlerine kavuþtu. Eðer, Türk cumhuriyetlerinin kavuþtuðu hürriyet, Ýslam Kerimov gibilerinin kafasýndaki hürriyetse, biz yine esir Türkler davasýnýn peþinde olacaðýz demektir.” MHP Ýstanbul Milletvekili Nazif Okumuþ da, Doðu Türkistan’ýn feryadýnýn ve sýkýntýsýnýn muhatabýnýn, sadece o bölgede yaþayanlar deðil, dünyadaki bütün Türkler olduðunu söyledi. Prof. Dr. Yýlmaz Altuð’un yönettiði panele katýlan diðer konuþmacýlar, TBMM Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Üyesi MHP Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli, Irak Türkleri Derneði Baþkaný Savaþ Avcý, BBP Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Doç. Dr. Timur Kocaoðlu, Dr. Özlem Yücel, Türk azýnlýklara yönelik zulmün sona ermesi gerektiðini dile getirdiler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT