BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hindistân hakkında bazı bilgiler

Hindistân hakkında bazı bilgiler

“Hindistân Cumhûriyeti”nin Başşehri: Yeni Delhi, Resmî dili: Hindû dili ve İngilizce, Dîni: Hindûizm ve İslâm, Para birimi de Rupee’dir...Muhtelif târihlerde, tanıdığımız, sevdiğimiz ve saydığımız bazı insanlar, eski ilim ve kültür merkezlerinden ve dünyânın en önemli ülkelerinden biri olan Hindistân’a ziyâretlerde bulunmuşlardır. Geçen sene İhlâs Turizm’in, bu sene de [14-20 Nisan 2008 târihleri arasında] İrfân Turizm’in tertiplediği seferlerle, birçok kimse oraları görme, ziyâret etme bahtiyârlığına ermiş ve ileride de erecektir. Biz de bu defa gitmekle şerefleneceğiz inşâallah. Bilindiği gibi, İslâm nûrunun ilk parladığı mukaddes belde, Arabistân Yarımadası’ndaki Mekke-i Mükerreme, hicrî 8. senedeki fethini takip eden ilk günlerde, şirk ve küfür karanlıklarından tamâmen temizlenmiştir. Önce Mekke ve Medîne’yi aydınlatan bu nûr, sonra dalga dalga bütün dünyâyı tenvîr etmiştir. O’nun aydınlığında insanlar huzûr ve saâdete koşmuşlardır. Dünyânın çok geniş coğrâfî bölgelerinde, târih boyunca, çok büyük İslâm Devletleri ve göz kamaştıran parlak İslâm Medeniyetleri kurulmuştur. Üç kıtada kurulan bütün İslâm Devletlerini, özellikle Hindistân’da kurulan Türk-İslâm Devletlerini zaman içerisinde -kısa kısa da olsa- ele almayı arzû ediyoruz. Bu ayın sonuna kadar yazacağımız makâlelerimizde, (inşâallah) çok kısa bir şekilde, Hindistân ve orada kurulan devletler hakkında özet bilgiler vereceğiz. Her kültür ve medeniyetin muhakkak dînî bir inanca dayandığı, ondan kuvvet alıp hayât bulduğu herkesçe ma’lûmdur; İslâm’a dayanan medeniyetler de, güçlerini ondan alıp hayât bularak, insanları râhat ve huzûra kavuşturmuşlardır. Günümüzde Türk-İslâm Târihi’ni hakkıyla bilmek, ciddî bir ihtiyâç hâline gelmiştir. Şüphe yok ki, târih boyunca, geniş İslâm coğrafyasında gelmiş geçmiş bulunan yüzlerce Türk ve Müslümân hükümdârın kurdukları devletleri ve onların medeniyete katkılarını, ortaya çıkan problemlere getirdikleri çözümleri öğrenmek, bizleri istikbâle hazırlayacaktır. GENEL BİLGİLER Bilindiği gibi, Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan ve yüzölçümü bakımından dünyâda yedinci [kuzey-güney uzunluğu 3.200 km, batı-doğu uzunluğu 2.400 km, kapladığı toplam alan ise 3.287.590 km2], nüfûs bakımından ise ikinci sırada yer alan “Hindistân Cumhûriyeti”nin Başşehri: Yeni Delhi, Resmî dili: Hindû dili ve İngilizce, Dîni: Hindûizm ve İslâm, Para birimi de Rupee’dir. Nüfus sayısı bakımından, dünyâda Çin’den sonra ikinci sırayı alır. Milyarlık 2 ülkeden biri olup neredeyse dünyâ nüfûsunun beşte birine (% 15-20’sine) sâhiptir. Nüfûsun % 20’si şehirlerde, % 80’i köy ve kırlarda yaşar. Halk, beş ayrı etnik gruptan meydâna gelmiştir. Bunlar: Dravitler; Aryalar; Hindûlar; Tibet-Çinli ve Moğollar; Müslümânlardır. Nüfûsun % 83’ü Hindû, % 11’i Müslümân, % 2’si Hıristiyân, % 2’si Sîh, % 2’si de diğer dînlere mensûptur. Önemli şehirleri: Yeni Delhî, Bombay, Kalküta, Mandras, Haydarâbâd, Agra, Benares’tir. [Resmî dili Hintçe olmasına rağmen, ülkede 850 çeşit dil vardır. Yazışmalarda İngilizce kullanılır. 27 eyâletten meydana gelen Hindistân’da, her eyâletin kendi resmî dili vardır. Hindistân Anayasası’nda kabûl edilen resmî bazı diller vardır; bu dilleri kullanan insanlar arasında anlaşmak için ya Hindû dili veya İngilizce kullanılır.] 1950’de kabûl edilen Anayasa ile Parlamenter sisteme geçilmiştir. Hindistân, 9 tânesi merkezî hükûmetçe, 18’i eyâlet merkezince yönetilen 27 eyâletten meydâna gelmektedir. Hindistân Parlamentosu iki meclisten ibâret olup, 250 üyeli Eyâlet Meclisi ve 508 üyeli Millet Meclisi vardır. Millet Meclisi üyeleri, halk tarafından doğrudan doğruya; Cumhurbaşkanı da, merkez ve eyâlet meclisleri tarafından 5 yıl için seçilir. Eyâlet hükûmetleri, Devlet Başkanı tarafından 5 yıllığına tâyin edilen vâlîler tarafından idâre edilir. Eğitim ve öğretim, son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bilgisayar programcılığında bir haylî ileri gitmişlerdir. Ülkede 400.000 civârında ilkokul, 55.000 civârında ortaokul ve lise, 100’den fazla üniversite bulunmaktadır. Yarınki makâlemizde de inşâallah bu konuya devâm edelim...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT