BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın ibadetleri

Resulullahın ibadetleri

Resulullah efendimizden önceki, Peygamberlere gönderilen, bütün dinler, zamanla ve azgın taşkın kâfirlerin hâkimiyeti ile tamamen ortadan kalktığından veya görünmez, amel edilmez olduğundan, Resûlullah, nübüvvetten önce, peygamberlerin dinlerinden hiçbirisi ile âmil değildi.Resulullah efendimizden önceki, Peygamberlere gönderilen, bütün dinler, zamanla ve azgın taşkın kâfirlerin hâkimiyeti ile tamamen ortadan kalktığından veya görünmez, amel edilmez olduğundan, Resûlullah, nübüvvetten önce, peygamberlerin dinlerinden hiçbirisi ile âmil değildi. Fakat Hazret-i İbrâhim ve Hazret-i İsmâil zamanından beri, eski âdet üzere, bazan hac ve umre ve dâimâ Kâbe’yi tavâf edip, bunlardan mâada olan hâlleri, “zikir, tefekkür, hamd ve şükür” idi. Hak teâlâya bazan dille, bazan kalble, bazan her ikisiyle zikir ve münâcât, ağız ve gönül diliyle arz-ı hacât eder, Hak teâlânın dâimâ kudretinin eserlerine nazar, rubûbiyyet ve ulûhiyyet sırlarında düşünceye dalardı. Ramazan ayı göründükçe, riyâzetle yetinecek kadar bir aylık yiyecek götürüp, bir mil mesâfeden Kâbe’ye bakan, daha sonra peygamber olduğu haberi kendisine orada geldiği Hirâ dağına yalnız olarak gider, bayrama kadar gündüz gece orada kalır, sonra şehre gelirdi. Önce Kâbe’yi tavâf eder ve sonra evine gelirdi. Nübüvetten sonra ise ibâdetleri pek fazla idi. Bunları eksiksiz anlatmak mümkün değildir. Bu engin denizden bir damla, bu cihânı aydınlatan güneşten bir zerre anlatılmak icâb ederse genel olarak şunlar anlatılabilir: Abdest üzerine abdest almak nûr üstüne nûrdur sırrı zâhir olmak için, ekseri zamanda her vakit namaz için ayrı abdest alırdı. “Kişinin yanında kuyu dahî olsa, israf câiz değildir” buyurur, suyu az kullanır, bazı uzuvlarını üç kere yıkardı. “Abdest için bir şeytan vardır. İsmi Velhân’dır. O halde su hakkındaki vesveselerden kaçınınız” buyururdu. Çok sevâb almak için, ibriğini, elbette kendisi doldurur, sadakalarını da ehli olanlara bizzat kendisi verirdi. Uykudan uyanınca, abdest alınca, dışarı çıkınca, namaza başlayınca, içeri girince ve nice hâllerde misvâk kullanır; sefer ve hazerde, gündüz ve gecede, misvâk kullanmağı terk etmezdi. Faydası ve sevâbı hakkında çok hadîs-i şerîfleri vardır. Bütün ibâdetler içinde en çok sevdiği namaz olduğundan, ekseriya namazlarını uzatıp herbir rek’atta birkaç cüz Kur’ân okurdu. Kendisine farz olan kuşluk namazını, bazan iki, bazan dört, bazan sekiz, bazan oniki rek’at kılardı. Diğer sünnet ve nâfile namazların durumu hadîs, fıkıh ve siyer kitablarında anlatılmıştır. Yarın: “Şükredici kul olmayayım mı?”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT