BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Annelik kariyerden önce geliyor

Annelik kariyerden önce geliyor

İn­gil­te­re’de ya­pı­lan bir a­raş­tır­ma­ya gö­re, ça­lı­şan ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı­nı mes­le­ki ka­ri­yer­le­rin­den da­ha ön­de tut­tuk­la­rı or­ta­ya çık­tı> Dış Ha­ber­ler ­Ser­vi­si İş ha­ya­tın­da git­tik­çe da­ha faz­la yer al­ma­ya baş­la­yan ka­dın­lar, ai­le­le­ri­ne da­ha çok va­kit ayı­ra­bil­mek için ya­rım gün ça­lı­şa­bi­le­cek­le­ri iş­le­ri ter­cih edi­yor. İn­gi­liz Da­ily Ma­il ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan araş­tır­ma­da, ka­ri­yer mi, ço­cuk mu so­ru­su­na ön­ce ai­lem ce­va­bı­nı ver­di. Araş­tır­ma­da ça­lı­şan ka­dın­la­rın en çok şi­ka­yet et­tik­le­ri ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si, ya­pı­lan iş­le­rin eşit ol­ma­sı­na rağ­men ma­aş­la­rın er­kek­ler le­hi­ne da­ha faz­la ol­ma­sı. An­cak bu du­ru­mun bi­li­ne­nin ak­si­ne iş­ve­re­nin ay­rım­cı­lı­ğın­dan de­ğil, ka­dın­la­rın ki­şi­sel ter­ci­hi ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. An­ne­lik duy­gu­su da­ha ağır ba­san ka­dın­lar, ai­le­si­ni mes­le­ki ka­ri­ye­rin­den da­ha ön plan­da tu­tu­yor. Ka­dın­lar bu se­bep­le ai­le­le­ri­ne da­ha çok va­kit ayı­ra­bi­le­cek­le­ri psi­ko­lo­ji ve öğ­ret­men­lik gi­bi mes­lek dal­la­rı­nı ya da ya­rı za­man­lı ça­lı­şı­la­cak iş­le­ri ter­cih edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT