BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3. üniversiteyi bitiren süper dede, yeniden ÖSS’ye girecek

3. üniversiteyi bitiren süper dede, yeniden ÖSS’ye girecek

İz­mir’in Kar­şı­ya­ka il­çe­sin­de ya­şa­yan ve üni­ver­si­te­de oku­yan to­run­la­rı bu­lu­nan 68 ya­şın­da­ki Meh­met De­niz, üçün­cü üni­ver­si­te­den de me­zun ol­du.İz­mir’in Kar­şı­ya­ka il­çe­sin­de ya­şa­yan ve üni­ver­si­te­de oku­yan to­run­la­rı bu­lu­nan 68 ya­şın­da­ki Meh­met De­niz, üçün­cü üni­ver­si­te­den de me­zun ol­du. De­niz, 2001 yı­lın­da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Açı­köğ­re­tim Fa­kül­te­si­nin bü­ro yö­ne­ti­mi ön li­sans prog­ra­mı­nı, 2004 iş­let­me li­sans prog­ra­mı­nı, 2008 yı­lın­da da yi­ne ay­nı üni­ver­si­te­nin ik­ti­sat prog­ra­mı­nı ta­mam­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Or­du­dan emek­li ol­duk­tan son­ra çe­şit­li kurs­la­ra ka­tıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren De­niz, “Dör­dün­cü üni­ver­si­te­yi de bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Se­ne­ye ÖSS’ye yi­ne gi­re­ce­ğim” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT