BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GENÇ TARIM İŞÇİLERİ AZ ÇOCUK YAPIYOR

GENÇ TARIM İŞÇİLERİ AZ ÇOCUK YAPIYOR

Sos­yal gü­ven­ce­le­ri bu­lun­ma­yan, der­me çat­ma ça­dır­lar­da hayat sü­ren ve ebe­veyn­le­ri­nin “ne ka­dar ço­cuk o ka­dar yev­mi­ye” an­la­yı­şı­nı terk eden genç ta­rım iş­çi­le­ri, ço­cuk­la­rı­nın da “ken­di­le­ri gi­bi se­fa­let için­de hayata mah­kûm ol­ma­ma­la­rı için” ai­le plan­la­ma­sı­nı öğ­re­ne­rek, en faz­la üç­te ka­rar kıl­dı.Sos­yal gü­ven­ce­le­ri bu­lun­ma­yan, der­me çat­ma ça­dır­lar­da hayat sü­ren ve ebe­veyn­le­ri­nin “ne ka­dar ço­cuk o ka­dar yev­mi­ye” an­la­yı­şı­nı terk eden genç ta­rım iş­çi­le­ri, ço­cuk­la­rı­nın da “ken­di­le­ri gi­bi se­fa­let için­de hayata mah­kûm ol­ma­ma­la­rı için” ai­le plan­la­ma­sı­nı öğ­re­ne­rek, en faz­la üç­te ka­rar kıl­dı. Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’dan Çu­ku­ro­va’ya ge­len, elek­tri­ği, sağ­lık­lı iç­me su­yu ve tu­va­le­ti bi­le bu­lun­ma­yan, nay­lon, bez ve ka­mış­lar­dan ya­pıl­mış ça­dır­lar­da ha­yat­la­rı­nı sür­dü­ren genç ta­rım iş­çi­le­ri ko­ca­la­rı­nı da az ço­cuk sa­hi­bi ol­ma ko­nu­sun­da ik­na et­me­yi ba­şar­mış. Ta­rım iş­çi­le­ri “Ağa­lar, top­rak­tan pa­ra ka­za­na­ma­yın­ca bi­zim de yev­mi­ye­mi­zi kes­ti. Bir de her şey ma­ki­ne­leş­ti. Bu şart­lar­da na­sıl faz­la ço­cuk is­te­riz. Ge­zi­ci sağ­lık eki­bi gö­rev­li­le­ri, ai­le plan­la­ma­sı ko­nu­sun­da biz­le­ri bi­linç­len­dir­di. Gö­rev­li­ler, bi­ze, ço­cuk ko­nu­sun­da dik­kat­li dav­ran­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni öğ­ret­ti” de­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT