BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zaman en iyi terazidir

Zaman en iyi terazidir

“Er­ge­ne­kon” as­rın dâ­vâ­sı ola­rak va­sıf­lan­dı­rıl­mak­ta. Yir­min­ci as­rın dâ­vâ­sı han­gi­siy­di, in­san­la­rın dar ağaç­la­rın­da sal­lan­dı­rıl­dı­ğı söz­de İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri mi, zan­lı­la­rı içe­ri tı­kan gü­cün buy­ru­ğu­na gö­re hü­küm ve­ren Yas­sı­ada Mah­ke­me­si mi? On do­ku­zun­cu as­ra han­gi dâ­vâ müh­rü­nü vur­du der­si­niz? Kaç ki­şi Yıl­dız Par­kın­da­ki Ça­dır Köş­kü’ne git­ti­ğin­de bu köş­kün bir va­kit­ler bir mah­ke­me sa­lo­nu ol­du­ğu­nu bi­lir? Sul­tan Aziz’i kat­let­me it­ha­mıy­la Mit­hat Pa­şa bu­ra­da mu­ha­ke­me edil­miş­tir. Da­va ika­me edil­di­ğin­de az­le­dil­miş sad­ra­zam­dı. Vak’a es­na­sın­da ise Şu­ra­yı Dev­let/Da­nış­tay rei­si. Mah­ke­me rei­si, şah­si­yet abi­de­si bü­yük hu­kuk­çu Ah­met Cev­det Pa­şa’dır.“Er­ge­ne­kon” as­rın dâ­vâ­sı ola­rak va­sıf­lan­dı­rıl­mak­ta. Yir­min­ci as­rın dâ­vâ­sı han­gi­siy­di, in­san­la­rın dar ağaç­la­rın­da sal­lan­dı­rıl­dı­ğı söz­de İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri mi, zan­lı­la­rı içe­ri tı­kan gü­cün buy­ru­ğu­na gö­re hü­küm ve­ren Yas­sı­ada Mah­ke­me­si mi? On do­ku­zun­cu as­ra han­gi dâ­vâ müh­rü­nü vur­du der­si­niz? Kaç ki­şi Yıl­dız Par­kın­da­ki Ça­dır Köş­kü’ne git­ti­ğin­de bu köş­kün bir va­kit­ler bir mah­ke­me sa­lo­nu ol­du­ğu­nu bi­lir? Sul­tan Aziz’i kat­let­me it­ha­mıy­la Mit­hat Pa­şa bu­ra­da mu­ha­ke­me edil­miş­tir. Da­va ika­me edil­di­ğin­de az­le­dil­miş sad­ra­zam­dı. Vak’a es­na­sın­da ise Şu­ra­yı Dev­let/Da­nış­tay rei­si. Mah­ke­me rei­si, şah­si­yet abi­de­si bü­yük hu­kuk­çu Ah­met Cev­det Pa­şa’dır. Ha­ki­ka­ten ne ka­dar is­ti­fa­de­li olur, bi­ri araş­tır­sa, her dev­rin mut­la­ka bir dâ­vâ­sı var­dır, bel­ki de bir­kaç. İş­te Er­ge­ne­kon da­ha şim­di­den böy­le anıl­mak­ta. Ama kim bi­lir bu yüz­yıl da­ha ne­ler gö­re­cek. Bel­ki gün ge­le­cek gün­dem­de­ki şu dâ­vâ­ya böy­le bir is­min ve­ril­me­si is­tih­za mev­zu­u ya­pı­la­cak. Eli ka­lem tu­tan hu­kuk­çu­la­ra ih­ti­yaç var. Er­ge­ne­kon’un as­rın dâ­vâ­sı olup ol­ma­dı­ğı­nı za­man ta­yin ede­cek­tir. Dâ­vâ­ya ge­lin­ce. Çok ge­niş tu­tul­du, dün­ya ada­let ta­ri­hi­ne ge­çe­cek uzun­luk­ta bir id­di­ana­me, bin­ler­ce ek ev­rak Ze­ke­ri­ya Öz adın­da ce­sur bir sav­cı ve ce­sur yar­dım­cı­la­rı. Bu dâ­vâ­nın al­tın­dan kalk­mak bü­yük azim, me­sa­i ve sa­bır is­ter. Kal­kı­la­maz­sa ya­ra bü­yük olur. Ba­kı­nız 1999’da bir sı­cak dâ­vâ da­ha var­dı, Öca­lan dâ­vâ­sı. O yar­gı­la­ma­yı kim­se göl­ge­le­ye­me­di. Mah­ke­me baş­ka­nı Tur­gut Ok­yay bir be­ye­fen­di ha­kim­di. Ken­di­ni hiç ön pla­na çı­kart­ma­dı. Oy­sa dün­ya­nın gö­zü İm­ra­lı’da­ki bu mah­ke­me­dey­di. Er­ge­ne­kon dâ­vâ­sı, ay­nı za­man­da Türk ad­li­ye­si­nin im­ti­ha­nı­dır; yar­gı­lar­ken yar­gı­lan­mak­ta. Suç­la­ma her ne olur­sa ol­sun so­nuç­ta ada­le­tin te­cel­li­si bek­le­ne­cek­tir. Bu­nun için de mah­ke­me hey’eti­nin çe­lik­ten ira­de sa­hi­bi ol­ma­sı ge­rek­mek­te. Ka­rar­lar doğ­ru, sü­re kı­sa ol­ma­lı. Za­man aşı­mı hu­ku­kun hi­cap ve­si­le­si­dir. Or­ta­da çok ağır bir dâ­vâ bel­ki dâ­vâ­lar ve ko­lay ol­ma­yan sa­nık­lar var. Üs­te­lik it­ham­lar çok yön­lü. Er­ge­ne­kon, En­ver Pa­şa’nın ar­ka­daş­la­rıy­la be­ra­ber bu­gün İs­tan­bul Va­li­li­ği olan Sa­da­ret/baş­ba­kan­lık bi­na­sı­nı bas­tı­ğı 1913’te­ki kan­lı Ba­bı­ali Vak’ası­na dek git­mek­te. Hat­ta da­ha öte­si­ne de gi­der, bir uşa­ğın oğ­lu olan kin­dar Hü­se­yin Av­ni Pa­şa’nın ba­şı­nı çek­ti­ği ve sad­ra­zam Mit­hat Pa­şa­nın da da­hil ol­du­ğu Sul­tan Ab­dü­la­ziz kat­li­amı­na ka­dar. Bu de­ğir­men çok su kal­dı­rır. Da­va bir kam­yon do­lu­su ev­rak­tan mey­da­na ge­li­yor. Hak­kın­da ya­zı­lan­lar­sa TIR’lar tu­ta­ca­ğa ben­zer.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95788
  % 1.81
 • 4.7509
  % -0.88
 • 5.5663
  % -0.82
 • 6.2404
  % -0.78
 • 188.213
  % -0.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT