BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MehteranKızılordu düeti

MehteranKızılordu düeti

Kı­zı­lor­du’­nun “He­ki­moğ­lu” par­ça­sı­nı çaldığı kon­ser, “Kah­ve Ye­men’­den Ge­lir” dü­e­tiy­le son bul­du.RUS­YA’DA TÜRK KÜL­TÜR YI­LI Meh­ter Ta­kı­mı ve Kı­zı­lor­du Ko­ro­su, Tür­ki­ye Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı i­le Rus­ya Kül­tür Ba­kan­lı­ğı a­ra­sın­daki an­laş­ma kap­sa­mın­da bu yıl Rus­ya’da ya­pı­lan “Türk Kül­tür Yı­lı” et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de i­kin­ci de­fa ay­nı sah­ne­yi pay­laş­tı. Dün­ya­nın en es­ki as­ke­rî ban­do ta­kı­mı olan Meh­ter Ta­kı­mı ile 1973 yı­lın­da ku­ru­lan Rus Kı­zı­lor­du Ko­ro­su, Krem­lin’de dost­luk ve ba­rış için bir­lik­te sah­ne al­dı. 6 bin ki­şi­lik kon­ser sa­lo­nun­da Meh­ter Ta­kı­mı­nı Meh­ter Ba­şı Kür­şat Tun­cay, Kı­zı­lor­du Ko­ro­su­nu da Şef Vik­tor Ye­li­se­ev yö­net­ti. Türk ve Rus mil­li marş­la­rı­nın ar­dın­dan baş­la­yan kon­ser­de Meh­ter Ta­kı­mı ve Kı­zı­lor­du Ko­ro­su, “Su­zi­nak Peş­rev, Ni­ha­vent Lon­ga, Hi­caz Hü­ma­yun Peş­rev, Kut­la­ma, Cey­ra­nım Gel Gel, Genç Os­man, Yi­ne Bir Gül­ni­hal, Ced­din De­den ve Ka­lin­ka” ad­lı eser­le­ri bir­lik­te ses­len­dir­di. Kon­se­ri, TBMM Rus­ya Dost­luk Gru­bu Baş­ka­nı Sa­lih Ka­pu­suz, Mos­ko­va Bü­yü­kel­çi­si Ha­lil Akın­cı ve Du­ma Türk-Rus Dost­luk Gru­bu Baş­ka­nı İl­dar Gil­mut­di­nov’un da ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da iz­le­yi­ci ayak­ta al­kış­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT