BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bahçesine kaçan topu vermediği için tutuklandı

Bahçesine kaçan topu vermediği için tutuklandı

Ame­ri­ka’da bah­çe­si­ne ka­çan to­pu alıp, sa­hi­bi­ne ver­me­yen bir ka­dı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı açık­lan­dı. Po­lis me­mu­ru, 89 ya­şın­da­ki Jes­yer’i 2 de­fa uyar­dık­la­rı­nı da­ha son­ra tu­tuk­la­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.Ame­ri­ka’da bah­çe­si­ne ka­çan to­pu alıp, sa­hi­bi­ne ver­me­yen bir ka­dı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı açık­lan­dı. Po­lis me­mu­ru, 89 ya­şın­da­ki Jes­yer’i 2 de­fa uyar­dık­la­rı­nı da­ha son­ra tu­tuk­la­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. To­pu­nu ka­dı­nın bah­çe­si­ne ka­çı­ran ço­cu­ğun an­ne­si ise, Jes­ter’ın da­ha ön­ce de ço­cuk­la­rı­nın top­la­rı­nı al­dı­ğı­nı, bu yüz­den ka­dı­nı po­li­se ih­bar et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Po­lis, Jes­ter’i tu­tuk­la­mak is­te­me­di­ği­ni an­cak, ka­dı­nın to­pu ge­ri ver­me­mek­te di­ren­me­si üze­ri­ne ya­pı­la­cak bir şe­yin kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT