BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kuzey Irak

Kuzey Irak

Hükü­me­tin Ku­zey Irak gi­ri­şi­mi­ni yer­siz bu­lan­lar var. Bun­lar­dan bir kıs­mı sa­mi­mi; bun­la­ra gö­re, Ku­zey Irak yet­ki­li­le­rin­den ya­ni Bar­za­ni’den ta­lep edi­len­le­rin ço­ğu, ha­yal­den de öte! Bar­za­ni’nin te­rör ör­gü­tü­nün li­der kad­ro­su­nu ya­ka­la­yıp Tür­ki­ye’ye tes­lim et­me­si gi­bi...Hükü­me­tin Ku­zey Irak gi­ri­şi­mi­ni yer­siz bu­lan­lar var. Bun­lar­dan bir kıs­mı sa­mi­mi; bun­la­ra gö­re, Ku­zey Irak yet­ki­li­le­rin­den ya­ni Bar­za­ni’den ta­lep edi­len­le­rin ço­ğu, ha­yal­den de öte! Bar­za­ni’nin te­rör ör­gü­tü­nün li­der kad­ro­su­nu ya­ka­la­yıp Tür­ki­ye’ye tes­lim et­me­si gi­bi... Art ni­yet­li ola­rak bul­duk­la­rı­mız ise; Bar­za­ni’nin, Tür­ki­ye’nin mu­ha­ta­bı ola­ma­ya­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor­lar. Ay­nı ki­şi­ler, vak­tiy­le ma­hut ‘Tez­ke­re’ye de kar­şı çık­mış­lar­dı. Hem de o gün­kü Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer, baş­ta ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP yet­ki­li­le­ri ol­mak üze­re tüm mu­ha­le­fet men­sup­la­rı ve; ve ma­ale­sef AK Par­ti’nin için­den, hat­ta li­der kad­ro­sun­dan ba­zı­la­rı­nın da bu işi en­gel­le­dik­le­ri­ni bi­li­yo­ruz. ABD as­ker­le­ri­nin, söz ve­ril­me­si­ne rağ­men, o zil­let ha­li­ne dü­şü­rül­me­si; da­ha son­ra­dan kar­şı­mı­za Türk as­ker­le­ri­nin baş­la­rı­na çu­val ge­çi­ril­me­si ha­di­se­siy­le kar­şı­lık bul­muş; bü­tün bu olum­suz­luk­la­rın so­nu­cun­da da Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri li­mo­ni ol­muş­tu. Ha­len da­ha da bu du­rum dü­ze­le­bil­miş de­ğil­dir. Dik­kat edi­niz; o gün, Ku­zey Irak’a ba­tak­lık di­yen­ler, bu­gün gi­re­lim, da­ha ne du­ru­yo­ruz di­yor­lar! Kim­se de kal­kıp bun­la­ra de­mi­yor ki, kar­de­şim, sen dün bu­ra­ya ba­tak­lık di­yor­dun; bu­gün ora­ya gi­rip bo­ğul­ma­mı­zı mı is­ti­yor­sun?!. O gün Ku­zey Irak’a gir­me­yin­ce; bu­gün­kü olum­suz man­za­ra oluş­tu. Bi­zim dol­dur­ma­dı­ğı­mız boş­lu­ğu te­rör ör­gü­tü dol­dur­du! Biz, ora­ya o gün gi­rip; 15-20 km’lik bir gü­ven­lik şe­ri­di oluş­tur­say­dık; te­rör ör­gü­tü ora­lar­da ba­rı­na­bi­lir miy­di! O gün, ne­re­dey­se gök kub­be­yi ik­ti­da­rın ba­şı­na yık­mak is­te­yen CHP de bu­gün, gi­re­lim di­yor! Bu CHP, bu ül­ke­nin yö­ne­ti­mi­ne ta­lip! Ne acı de­ğil mi? Ku­zey Irak’ın ne me­ne bir coğ­raf­ya ol­du­ğu­nu çok­la­rı bil­me­den ko­nu­şup, ya­zıp-çi­zi­yor. He­le ora­da oluş­tu­ru­lan sı­nır, ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la bir ke­pa­ze­lik ör­ne­ği­dir! İn­gi­liz­le­rin ek­tik­le­ri ni­fak to­hum­la­rın­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­dir bu sı­nır. Bir de o sı­nır­da bi­zim kur­du­ğu­muz (yap­tı­ğı­mız) ka­ra­kol­lar var ki; ev­le­re şen­lik! Bu ka­ra­kol­lar, o gün­kü şart­la­ra ya­ni, hay­van ka­çak­çı­lı­ğı­na kar­şı ku­rul­muş­tu. Hay­van­la­rın ge­çi­ri­le­bi­le­cek­le­ri va­di ve de­re ya­tak­la­rı­na ku­rul­muş­lar­dı. Do­la­yı­sıy­la bun­lar­dan hiç­bi­ri­si te­rö­re, te­rö­rist ey­lem­le­re kar­şı ola­maz­dı. Ama, ge­lin gö­rün ki, bun­lar, ça­tı­la­rı­na te­ne­ke ve o te­ne­ke­le­rin üzer­le­ri­ne taş ko­nul­mak su­re­tiy­le, te­rör ey­lem­le­ri­ne kar­şı kul­la­nı­lı­yor­du! 25 se­ne­dir, bu ka­ra­kol­lar ba­sı­lı­yor; ta­ciz ate­şi­ne ma­ruz bı­ra­kı­lı­yor. Bun­ca za­man­dır, bun­la­rın yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si kim­se­nin ak­lı­na gel­mi­yor! Ne ka­dar tu­haf!
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT