BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yabancılara TOKİ’den villa

Yabancılara TOKİ’den villa

TO­Kİ, ya­ban­cı­lara i­nşa e­di­le­cek ta­til­ kö­yü ve yaz­lık­lar i­çin Ma­li­ye­den 416 a­ra­zi ta­lep et­ti. TOKİ, konutlar için 15 mer­kez belirlediTop­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ya­ban­cı­lar için in­şa edi­le­cek ta­til kö­yü ve yaz­lık­lar için ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dı. Ka­mu­oyun­da ‘İs­pan­ya mo­de­li’ ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan pro­je­de, ya­ban­cı­la­ra yö­ne­lik yaz­lık ve ta­til köy­le­ri, Ay­dın, Muğ­la, İz­mir, Bur­sa, An­tal­ya, Ba­lı­ke­sir ve Ada­na­’da in­şa edi­le­cek. TO­Kİ, bu il­ler­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği pro­je­ler için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan 416 adet ar­sa ve ara­zi is­te­di. TO­Kİ, ba­zı ara­zi­le­rin üze­rin­de vil­la ve ta­til kö­yü in­şa et­mek için de Ma­li­ye­’ye baş­vur­du. Ma­li­ye ve TO­Kİ­’nin pro­to­ko­lü­nün ar­dın­dan Mil­li em­lak ta­ra­fın­dan TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ta­şın­maz­lar üze­ri­ne ‘ar­sa kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı’ yo­luy­la vil­la kent ve ta­til köy­le­ri in­şa edi­le­cek. Ma­li­ye, ara­zi ve ar­sa­la­rı be­del­siz ola­rak TO­Kİ­’ye dev­re­di­le­cek. İşin pro­je­len­di­ril­me­si, sü­re­si ve öde­me­ler, söz­leş­me hü­küm­le­ri­ne gö­re yü­rü­tü­le­cek. İşin ta­ki­bin­den de TO­Kİ so­rum­lu ola­cak. TO­Kİ­’nin ar­sa kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı iha­le­si so­nu­cun­da tek­lif edi­len ida­re pa­yı ge­li­ri­nin yüz­de 50’si, TO­Kİ­’nin he­sap­la­rı­na ya­tı­rıl­dı­ğı gü­nü ta­kip eden 15 gün için­de Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ak­ta­rı­la­cak. TO­Kİ, ya­ban­cı­lar için yap­tı­rı­la­cak mülk­le­rin sa­tı­şın­dan 20 mil­yar do­lar ge­lir bek­li­yor. GOLF SA­HA­LA­RI YAPILACAK TOKİ’nin vil­la kentleri, az kat­lı bi­na­lar­dan o­lu­şa­cak. Bu­ra­lar, te­nis kort­la­rı, golf sa­ha­la­rı, ye­şil a­lan­lar, yü­rü­yüş par­kur­la­rı, sağ­lık ü­ni­te­le­ri, a­lış­ve­riş mer­kez­le­ri ve di­ğer sos­yal te­sis­ler­le do­na­tı­la­cak Vil­la kent­ler ne­re­de ku­ru­la­cak? TO­Kİ, vil­la kent­ler kur­mak için, Muğ­la­’da Bod­rum, Bur­-sa­’da Ni­lü­fer, Ata­ev­ler, Ka­ra­ca­bey-Kur­şun­lu; Or­ta­kent, Mi-­las İs­met­pa­şa; Ba­lı­ke­si­r’­de Bur­ha­ni­ye, Ço­ruk, Ed­re­mit-Al­tın­kum; Ada­na­’da Yü­re­ğir-Köp­rü­lü; Ay­dı­n’­da Ku­şa­da­sı-Türk­men, Di­dim-Ak­bük; An­tal­ya­’da Fi­ni­ke-Ka­le/Kor­don; İz­mi­r’­de Çeş­me-Mu­sal­la, Dal­yan, Ka­ra­bu­run-İs­ke­le ve Mer­ke­z’­de ya­pı­la­cak. Sa­tış ge­lir­le­ri, pay­la­şım esa­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­ın İs­pan­ya­’da­ki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Tür­ki­ye­’de de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni is­te­di­ği ya­ban­cı­la­ra mülk sa­tı­şın­da, İs­pan­ya mo­de­li ile in­şa edi­le­cek ko­nut­lar yurt içi ve yurt dı­şın­da da pa­zar­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT