BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Millet uyumuyor!

Millet uyumuyor!

On do­kuz yıl ön­ce İs­tan­bu­l’­a gel­di­ğim­de çi­çek­li yol ve par­tel­ler sa­de­ce Sul­ta­nah­met Mey­da­nın­da var­dı ve bü­tün par­tel­le­re “lüt­fen çi­çek­le­re do­kun­ma­ya­nı­z” vs. tar­zın­da ikaz lev­ha­la­rı ça­kı­lı idi.On do­kuz yıl ön­ce İs­tan­bu­l’­a gel­di­ğim­de çi­çek­li yol ve par­tel­ler sa­de­ce Sul­ta­nah­met Mey­da­nın­da var­dı ve bü­tün par­tel­le­re “lüt­fen çi­çek­le­re do­kun­ma­ya­nı­z” vs. tar­zın­da ikaz lev­ha­la­rı ça­kı­lı idi. İyi ko­run­ma­yan çi­çek­ler ko­pa­rı­lıp tah­rip edi­li­yor­du. Son­ra yıl­lar geç­ti. Be­le­di­ye­ler park bah­çe­le­re çok önem ver­di­ler, şim­di­ler­de İs­tan­bu­l’­un her ye­rin­de çi­çek­ler var, ama o çir­kin ikaz lev­ha­la­rı yok ve de in­san­lar çi­çek­le­ri ko­par­mı­yor­lar, ez­mi­yor­lar. Ya­ni­si in­san­lar ken­di­le­ri­ne de­ğer ve­ri­lip sa­mi­mi­yet­le hiz­met su­nul­du­ğu tak­dir­de o hiz­met­le­re de, o hiz­me­ti su­nan­la­ra da sa­hip çı­kı­yor­lar. Ka­mu hiz­me­ti su­nan­lar­la, hiz­me­ti alan­lar ara­sın­da bu tür­den gö­nül ba­ğıy­la olu­şan bir ile­ti­şim ku­ru­la­bil­di­ği za­man işin hem ve­ri­mi ar­tı­yor hem de is­raf ön­le­ni­yor Şim­di yıl­lar­dır büt­çe­mi­zi ta­ru­mar eden en bü­yük “ka­ra­de­li­k”­ler olan Emek­li San­dı­ğı, SSK ve Bağ-Kur mü­es­se­se­le­ri bü­yük bir ce­sa­ret­le bir ara­ya ge­ti­ril­di. Bi­zim nes­lin bun­dan on beş yir­mi yıl ön­ce ha­yal bi­le ede­me­ye­ce­ği­miz bir şey­di bu. Ve biz­ler bir gün ge­lip bu ka­ra­de­lik­le­rin ül­ke eko­no­mi­si­ni yu­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nür du­rur­duk. Po­pü­list po­li­ti­ka­la­rın bi­rik­tir­di­ği bu aca­yip dü­zen git­tik­çe az­man­la­şı­yor­du. Şim­di hü­kü­met ger­çek­ten bü­yük risk­le­ri gö­ze ala­rak bu ko­nu­nun üze­ri­ne git­ti. Şim­di her­kes her yer­de mu­aye­ne ve te­da­vi ola­bi­li­yor. Sa­de­ce bir kart ile me­se­la şim­di­lik nü­fus kâ­ğı­dı ile te­da­vi­niz müm­kün. Ve de çev­rem­den al­dı­ğım tep­ki­ler çok olum­lu. Ay­nı çi­çek bah­çe­le­ri ör­ne­ğin­de ol­du­ğu gi­bi, mil­let bu sis­te­me sa­hip çık­ma­ya baş­la­mış du­rum­da. Bu ko­nu­nun tam yo­lu­na kon­ma­sı bel­ki on, bel­ki yir­mi yıl ala­bi­lir. Ama bu ko­nu­da ge­rek dev­le­tin, ge­rek­se mil­le­tin, ya­ni si­zin, be­nim, he­pi­mi­zin gös­te­re­ce­ği du­yar­lı­lık bu sü­re­yi kı­sal­ta­bi­lir. Böy­le­ce ger­çek­ten te­da­vi­ye muh­taç in­san­la­rı­mı­zın acı­la­rı bi­raz da­ha ha­fif­ler. Mil­let ol­ma­nın ge­re­ği de, di­ğer­le­ri­ni dü­şün­mek de­ğil mi­dir?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91748
  % 0.13
 • 4.7811
  % -0.18
 • 5.5563
  % -0.46
 • 6.2341
  % -1.05
 • 188.154
  % -0.77
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT