BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Köprüyü geçiriyorum’ dedi 150 bin kartı ‘Dıt’ladı

‘Köprüyü geçiriyorum’ dedi 150 bin kartı ‘Dıt’ladı

Boğaz köprülerinden beklemeden geçiş yapmayı sağlayan Dıt Card, Bank Asya’ya 150 bin yeni müşteri getirdi> Ugur Küçük İstanbul’un yanı sıra Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta da Dıt Card kullanıldığını belirten Bank Asya Genel Müdür Yardımcısı Büyükateş, “Yakında bazı kentlerde de sistemi uygulamaya sokacağız” diye konuştu. HER YERDE KULLANILACAK Sis­te­mi ilk defa Bank As­ya­’nın kul­lan­ma­sı­nın bi­li­nir­li­ği de ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­ten Bank Asya Genel Müdür Yardımcısı Bü­yü­ka­teş, “He­de­fi­miz kre­di kar­tı­nı ha­ya­tın her ala­nın­da kul­lan­ma­k” de­di. Sek­tö­rün kü­çük oyun­cu­la­rı ara­sın­da yer alır­ken, ‘Kart­tan üc­ret al­mı­yo­ru­m’ di­ye­rek hem hal­kın hem de ban­ka­la­rın dik­ka­ti­ni çe­ken Bank As­ya, köp­rü­den bek­le­me­den ge­çi­ren ‘Dıt Car­d’­la 150 bin müş­te­ri­ye ula­şa­rak ‘Ben de va­rı­m’ de­di. Kre­di kart­la­rı pa­za­rın­da bo­zuk pa­ra kul­la­nı­lan alan­la­rın boş kal­dı­ğı­nı ve bu­nu ‘Dıt Kar­t’­la ka­pat­tık­la­rı­nı be­lir­ten Bank As­ya Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Bü­yü­ka­teş, bir yıl için­de yak­la­şık 600 bin ki­şi­nin ce­bin­de bu kar­tın bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Kre­di kar­tı kul­la­nı­mı­nın Tür­ki­ye­’de çok yay­gın ol­ma­sı­na rağ­men on­li­ne bağ­lan­tı ge­rek­tir­di­ği için ban­ka­la­rın bu alan­la­ra gi­re­me­di­ği­ni be­lir­ten Bü­yü­ka­teş “Mas­ter ve vi­sa kart kul­la­nı­mın­da bu iş­lem ope­ras­yo­nel bir ma­li­yet ge­rek­ti­ri­yor. Dıt Car­d’­da böy­le bir ma­li­yet al­tı­na gir­me­dik. Bu sis­te­mi Tür­ki­ye­’de ilk kez Bank As­ya­’nın uy­gu­la­ması ban­ka­nın bi­li­nir­li­ği­ni ar­tır­dı. 35 YTL’­ye ka­dar olan har­ca­ma­lar­da ha­ya­tın her ala­nın­da ol­mak is­ti­yo­ru­z” de­di. Ka­pı­dan da so­ka­cak Dıt kar­tın şir­ket­ler­de per­so­nel­le­rin man­ye­tik kar­tı ola­rak da kul­la­nı­la­bil­me tek­no­lo­ji­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bank As­ya Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bü­yü­ka­teş, “Ay­rı­ca ev­ler­de ve otel­ler­de de ka­pı gi­riş­le­ri için kul­la­nı­la­bi­le­cek. Tak­si­le­re de ‘Dıt Car­t’­ı kul­la­na­bil­me im­ka­nı ta­nı­dık. Kim­le­rin bu kar­tı kul­lan­dı­ğı­na da­ir bir araş­tır­ma yap­ma­dık. An­cak köp­rü­le­ri kul­la­nan­lar ve genç­le­rin yo­ğun­luk­ta ol­du­ğu­nu göz­le­ye­bi­li­yo­ruz” de­di. Di­ğer ban­ka­la­rın da böy­le ba­şa­rı­lı bir ürü­ne yö­nel­me­si­nin nor­mal ol­du­ğu­nu ifa­de eden Bü­yü­ka­teş “Ra­kip­le­ri­mi­zin gel­me­si bi­zi mem­nun et­ti. Ce­bi­niz­de­ki kar­tı her yer­de kul­la­na­bil­me­niz la­zım. Bu da tek bir ban­ka­nın gü­cüy­le ola­cak iş de­ğil. Ban­ka­lar or­tak post ci­ha­zı­na ge­çer­ler­se tüm ban­ka­lar için avan­taj ola­cak. İş­bir­li­ği için gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yo­r” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT