BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Peygamber düşmanlığı

Peygamber düşmanlığı

Su­al: (Sen ol­ma­say­dın âlem­le­ri ya­rat­maz­dım) kud­si ha­di­si­ne, kim ni­ye kar­şı çı­kı­yor? CE­VAP: Re­su­lul­la­hın üs­tün­lü­ğü­nü an­la­ma­yan ve­ya ona düş­man olan ya­hut ha­dis-i şe­rif­le­re rast­ge­le uy­dur­ma di­yen­ler, kar­şı çı­kar.Su­al: (Sen ol­ma­say­dın âlem­le­ri ya­rat­maz­dım) kud­si ha­di­si­ne, kim ni­ye kar­şı çı­kı­yor? CE­VAP: Re­su­lul­la­hın üs­tün­lü­ğü­nü an­la­ma­yan ve­ya ona düş­man olan ya­hut ha­dis-i şe­rif­le­re rast­ge­le uy­dur­ma di­yen­ler, kar­şı çı­kar. Âdem aley­his­se­lam, Arş’ta gör­dü­ğü nu­run ma­hi­ye­ti­ni su­al et­ti. Hak teâ­lâ bu­yur­du ki: (Bu nur, gök­te Ah­med, yer­de Mu­ham­med de­ni­len, zür­ri­ye­tin­den bir pey­gam­be­rin nu­ru­dur. O ol­ma­say­dı, se­ni de, yer ve gök­le­ri de ya­rat­maz­dım.) [Me­va­hib-i le­dün­niy­ye] Al­la­hü teâ­lâ yi­ne ha­dis-i kud­si­ler­de bu­yu­ru­yor ki: (Ya Âdem, Mu­ham­med aley­his­se­la­mın is­miy­le her ne is­te­sey­din, ka­bul eder­dim. O ol­ma­say­dı, se­ni ya­rat­maz­dım.) [Hâ­kim] (Ey Re­su­lüm, İb­ra­him’i ha­lil [dost], se­ni de ha­bib [sev­gi­li] edin­dim. Sen­den da­ha sev­gi­li hiç­bir şey ya­rat­ma­dım. Se­nin, be­nim in­dim­de­ki yük­sek de­re­ce­nin bi­lin­me­si için, dün­ya­yı ve dün­ya eh­li­ni ya­rat­tım. Sen ol­ma­say­dın, kâ­ina­tı ya­rat­maz­dım.) [Me­va­hib-i le­dün­niy­ye] Ha­dis-i şe­rif­ler­de de bu­yu­ru­lu­yor ki: (Âdem aley­his­se­lam Cen­net­ten çı­ka­rı­lın­ca, ya Rab­bi, Mu­ham­med aley­his­se­la­mın hür­me­ti­ne be­ni af­fet di­ye du­a et­ti. Al­la­hü teâ­lâ ise, [ne ce­vap ve­re­ce­ği­ni bil­di­ği hal­de, ce­va­bı­nı di­ğer in­san­la­rın duy­ma­sı için] “Ya Âdem, onu he­nüz ya­rat­ma­dım. Ne­re­den bil­din?” bu­yur­du. Âdem aley­his­se­lam da, “Arş’ta, la ila­he il­lal­lah, Mu­ham­me­dün Re­su­lul­lah ya­zı­lı ol­du­ğu­nu gör­düm. An­la­dım ki, şe­ref­li is­mi­nin ya­nı­na, an­cak en çok sev­di­ği­nin, en şe­ref­li ola­nın is­mi­ni la­yık gö­rür­sün” de­di. Al­la­hü teâ­lâ bu­yur­du ki: “Ya Âdem doğ­ru söy­le­din. O ba­na in­san­la­rın en sev­gi­li­si­dir. Onun hür­me­ti­ne du­a et­ti­ğin için se­ni af­fet­tim. Eğer Mu­ham­med aley­his­se­lam ol­ma­say­dı, se­ni ya­rat­maz­dım.”) [Ta­be­ra­ni] (Al­la­hü teâ­lâ, İb­ra­him’i ha­lil edin­di­ği gi­bi be­ni de ha­lil edin­di.) [M. Le­dün­niy­ye] (De­mek ki Re­su­lul­lah, hem ha­bib, hem ha­lil­dir.) (Sen ol­ma­say­dın kâ­ina­tı ya­rat­maz­dım) kud­si ha­di­si, Ma­ri­fet­na­me’nin ön sö­zün­de, Yu­suf-i Neb­ha­ni haz­ret­le­ri­nin En­var-ı Mu­ham­me­diy­ye ki­ta­bı­nın 13. say­fa­sın­da ve İmam-ı Rab­ba­ni haz­ret­le­ri­nin Mek­tu­bat’ının 122. mek­tu­bun­da var­dır. Mek­tu­bat’ın Fars­ça ha­şi­ye­sin­de, bu ha­di­sin Dey­le­mi‘nin Fir­devs’in­de bu­lun­du­ğu bil­di­ril­mek­te­dir. Dey­le­mi de, Bu­ha­ri ve di­ğer mu­had­dis­ler gi­bi, meş­hur ve mu­te­ber bir ha­dis âli­mi­dir. Mek­tu­bat-ı Rab­ba­ni’nin 3. cil­din­de, (Sen ol­ma­say­dın Cen­ne­ti ya­rat­maz­dım) ve (O ol­ma­say­dı kâ­ina­tı ya­rat­maz, ru­bu­bi­ye­ti­mi iz­har et­mez­dim) kud­si ha­dis­le­ri de bil­di­ril­mek­te­dir. Mi­rac­da Al­la­hü teâ­lâ, Re­su­lul­la­ha, (Sen­den baş­ka her şe­yi, se­nin için ya­rat­tım) bu­yu­run­ca, Re­su­lul­lah da, (Ben de, sen­den baş­ka her şe­yi, se­nin için terk et­tim) de­di. (Mi­rat-i kâi­nat) Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT