BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Tekstilde hızlıyız, isteyene haftalık mal veririz

Tekstilde hızlıyız, isteyene haftalık mal veririz

İH­KİB Baş­ka­nı Tan­rı­ver­di, bü­yük pe­ra­ken­de­ci­le­rin kı­sa sü­re­li si­pa­riş­le­ri­ni, hız­lı ve es­nek o­lan Tür­ki­ye’ye kay­dı­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­diUZAK DOĞU ÇOK ETKİLENECEK Krizin en çok Uzak Doğu’ya darbe vuracağını söyleyen İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Krizden sonra büyük alım grupları Türkiye’den toplu mal alacak” dedi. İs­tan­bul Ha­zır­gi­yim ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İH­KİB) Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di, ya­şa­nan glo­bal kri­zin ken­di­le­ri­ne avan­taj ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tan­rı­ver­di, ya­şa­nan glo­bal kriz­den do­la­yı ih­ra­ca­tın ge­ri gi­de­ce­ği­ni, pa­zar­lar­da da­ral­ma ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Kri­zin bü­tün sek­tör­ler­de da­ral­ma­ya se­bep ola­ca­ğı­nı gör­dük­le­ri­ni an­la­tan Tan­rı­ver­di, “Fa­kat teks­til ola­rak bi­ze avan­taj ge­ti­re­bi­lir. Bü­yük pe­ra­ken­de­ci­ler bü­yük alım­lar ya­par­lar. Ge­nel­de bu­nu da Uzak Do­ğu­dan ger­çek­leş­ti­rir­ler. Biz bun­lar­la fi­yat re­ka­be­ti ya­pa­mı­yor­duk an­cak hız­lı ve ta­le­be gö­re mo­da ürün­ler üre­te­bi­li­yor­duk. Kriz­den son­ra bü­yük alım grup­la­rı­nın top­lu mal ala­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Bun­dan son­ra sis­tem de­ği­şe­cek di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Ar­tık haf­ta­lık stok­lar dü­şü­nü­le­cek, haf­ta­lık si­pa­riş­ler ve­ri­le­cek. Bu­nun 1-2 yıl sür­me­si­ni bek­li­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. PROB­LEM YA­ŞA­MA­YA­LIM Ban­ka­lar­la bir olum­suz­luk ya­şan­ma­sı ha­lin­de bü­yük sı­kın­tı ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Tan­rı­ver­di, “Bu sek­tör kay­be­dil­di­ği za­man bir da­ha bu avan­taj­la­rı bu­la­ma­yız. Ban­ka­lar­la ya­şa­na­cak prob­lem, bi­zi çok kö­tü sar­sa­r” de­di. İs­tih­da­mın ila­cı biz­de İH­KİB Baş­ka­nı Tan­rı­ver­di, “Tür­ki­ye­’de iş­siz­li­ğin ila­cı da ha­zır gi­yi­min ye­ni­den aya­ğa kal­dı­rıl­ma­sı­dır. Tür­ki­ye ha­zır gi­yim­den vaz­geç­me­me­li. Kriz bi­ze bu­nu gös­te­re­cek. Ha­zır gi­yim lo­ko­mo­tif ola­ca­k” de­di. Tan­rı­ver­di, üre­ti­min Ana­do­lu­’ya kay­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da da “Dev­let bi­zim Ana­do­lu­’ya da­ha faz­la git­me­mi­zi teş­vik edi­ci şey­ler yap­mak zo­run­da ka­la­ca­k” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT