BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ardo krize rağmen kapasite artırıyor

Ardo krize rağmen kapasite artırıyor

2000 yı­lın­da ku­rul­duk­tan son­ra 2003 yı­lın­da in­fra­red ısı­tı­cı ima­la­tı­na baş­la­yan Ar­do Işık­la Isıt­ma Sis­tem­le­ri, kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye­’de 1500 sa­tış nok­ta­sı­na ulaş­tı. Bu se­ne ka­pa­si­te­le­ri­ni yüz­de 50 ar­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ge­nel Mü­dür Arif De­mir­taş, “Dün­ya ge­ne­lin­de­ki kri­ze rağ­men bu yıl sa­tış nok­ta­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı 2000’e çı­ka­ra­ca­ğız.2000 yı­lın­da ku­rul­duk­tan son­ra 2003 yı­lın­da in­fra­red ısı­tı­cı ima­la­tı­na baş­la­yan Ar­do Işık­la Isıt­ma Sis­tem­le­ri, kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye­’de 1500 sa­tış nok­ta­sı­na ulaş­tı. Bu se­ne ka­pa­si­te­le­ri­ni yüz­de 50 ar­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ge­nel Mü­dür Arif De­mir­taş, “Dün­ya ge­ne­lin­de­ki kri­ze rağ­men bu yıl sa­tış nok­ta­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı 2000’e çı­ka­ra­ca­ğız. Yurt içi ve yurt dı­şı fu­ar­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip et­mek­te­yiz. 2008 Ka­sım ayın­da CNR fu­ar mer­ke­zi, WEM elek­ti­rik ve ay­dın­lat­ma mal­ze­me­le­ri sa­lo­nun­da stan­dı­mız­da tüm ba­yi ve son kul­la­nı­cı­la­rı­mı­zı bek­li­yo­ru­z” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT