BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yaşlılar robotlara emanet!

Yaşlılar robotlara emanet!

Ja­pon­ya Chi­ba Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Tos­hi­yo Ta­mu­ra, or­ta­la­ma in­san öm­rü­nün art­ma­sıy­la ge­le­cek­te yaş­lı­la­rın yar­dı­mın­da kul­la­nı­la­cak ro­bot­la­rın bü­yük önem ka­za­na­ca­ğı­nı söy­le­di.> AN­TAL­YA Ja­pon­ya Chi­ba Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Tos­hi­yo Ta­mu­ra, or­ta­la­ma in­san öm­rü­nün art­ma­sıy­la ge­le­cek­te yaş­lı­la­rın yar­dı­mın­da kul­la­nı­la­cak ro­bot­la­rın bü­yük önem ka­za­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Üni­ver­si­te­nin Bi­yo­me­di­kal Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Tos­hi­yo Ta­mu­ra, tıp ve di­ğer alan­lar­da­ki bi­lim­sel ge­liş­me­ler­le ge­le­cek­te in­san öm­rü­nün da­ha da uza­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ta­mu­ra, yaş­lı, has­ta ve en­gel­li­le­re ha­yat­la­rın­da yar­dım­cı ol­ma­sı için üre­ti­len “As­sis­ti­ve (yar­dım­cı) ro­bot”la­ra da­ha faz­la ih­ti­yaç ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Or­ta­la­ma in­san öm­rü­nün uza­ma­sıy­la ge­le­cek­te yaş­lı­lar için üre­ti­len ‘yar­dım­cı ro­bot­lar’ın çok önem ka­za­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT