BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mürekkepli yazıcı ile insan organı üretilecek

Mürekkepli yazıcı ile insan organı üretilecek

Or­gan prob­le­mi ya­şan­dı­ğı gü­nü­müz­de bir bi­lim ada­mı, in­san or­ga­nı üre­te­bil­mek ama­cıy­la mü­rek­kep püs­kürt­me­li ya­zı­cı kul­lan­ma­ya baş­la­dı... HE­DE­Fİ İSE KALP...> TO­YA­MA To­ya­ma üni­ver­si­te­sin­den Ma­ko­to Na­ka­mu­ra, or­gan ba­ğı­şı ye­ter­siz­li­ği­nin ölüm­le­re yol aç­tı­ğı­nı gö­rün­ce bu­na ça­re bul­mak is­te­di ve gü­nün bi­rin­de bey­nin­de bir ışık yan­dı: İn­san hüc­re­le­ri­ni mü­rek­kep­li ya­zı­cı gi­bi püs­kür­te­rek or­gan oluş­tu­ra­cak­tı... Ya­zı­cı­nın püs­kürt­tü­ğü mü­rek­kep dam­la­cık­la­rı­nın, in­san hüc­re­le­riy­le aşa­ğı yu­ka­rı ay­nı bo­yut­lar­da ol­du­ğu­nu fark eden Na­ka­mu­ra, mil­yon­lar­ca dam­la­cı­ğın bir ara­ya ge­le­rek fo­toğ­ra­fı or­ta­ya çı­kar­ma­sı­nın az kar­ma­şık bir şey ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü. Bu yön­te­mi, in­san or­ga­nı üret­mek için kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen araş­tır­ma­cı, ön­ce bir or­ga­nın üç bo­yut­lu ke­si­ti­ni çı­ka­ran ve hüc­re di­zi­li­mi­ni gös­te­ren prog­ram üze­rin­de ça­lış­tı. Uzun ça­lış­ma­lar so­nun­da Ep­son fir­ma­sı­nın yet­ki­li­le­ri­ni ik­na et­me­yi ba­şa­ran araş­tır­ma­cı, ora­dan al­dı­ğı tek­nik des­tek­le hüc­re­le­ri bel­li bir mo­de­le gö­re mü­rek­kep gi­bi kat kat püs­kür­te­bi­len ya­zı­cı ge­liş­tir­di. 13 yıl­dır bu ko­nu­da ka­fa yo­ran 49 ya­şın­da­ki Na­ka­mu­ra, bu işin mi­ni­cik hüc­re­ler­le gök­de­len dik­mek gi­bi bir şey ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ama so­nun­da kalp yap­mak is­ti­yo­rum” de­di. Na­ka­mu­ra ve eki­bi, “bi­yo­lo­jik bas­kı ci­ha­zı­nı” üç yıl­da ge­liş­ti­re­bil­di. “Hüc­re ya­zı­cı­sı”, püs­kürt­me iş­le­mi­ni mi­li­met­re­nin bin­de bi­ri has­sa­si­yet­le ya­pı­yor, püs­kürt­me iş­le­mi sı­ra­sın­da da hüc­re­ler can­lı­lı­ğı­nı mu­ha­fa­za edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT