BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Küçük bir ihmal, canınıza mal olmasın!

Küçük bir ihmal, canınıza mal olmasın!

Kış mev­si­minde ar­tan ba­ca ze­hir­len­me­le­ri­ konusunda va­tan­daş­la­rı uya­ra­n Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ba­ca te­miz­li­ği­nin mut­la­ka yap­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Kış mev­si­mi­nin yak­laş­ma­sıy­la kul­la­nı­mı ar­tan so­ba, do­ğal­gaz ve şof­ben­ler­den sızan gaz­lar ve bu­na bağ­lı olu­şa­bi­le­cek ze­hir­len­me­le­re kar­şı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı va­tan­daş­la­rı uyar­dı. Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden edi­ni­len bil­gi­de ba­ca ze­hir­len­me­le­ri­nin özel­lik­le kış ay­la­rın­da lo­dos­lu ve al­çak ba­sınç­lı ha­va­lar­da teh­li­ke­li bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken şim­di­den ba­ca te­miz­li­ği­nin ye­rel it­fa­iye­ye ya da bu işi stan­dar­dı­na uy­gun ya­pan fir­ma­la­ra yap­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ifa­de edil­di. Bu kap­sam­da aşı­rı dol­du­ru­lan so­ba­nın du­man yo­lu da­ra­la­ca­ğın­dan ve so­ba­nın için­de dü­zen­siz ısı da­ğı­lı­mı ola­ca­ğın­dan ba­ca çe­ki­şi­nin za­yıf­la­ya­ca­ğı kay­de­di­lir­ken so­ba­nın aşı­rı dol­du­rul­ma­ma­sı ve yat­ma­dan ön­ce so­ba­ya ke­sin­lik­le ya­kıt ko­nul­ma­ma­sı­na dik­kat çe­kil­di. İyi ısın­ma­yan ve alt­tan ya­kı­lan kö­mür so­ba­la­rın­da kar­bon­mo­no­ksit ze­hir­len­me­si ris­ki­nin ar­ta­ca­ğı da ifa­de edildi. Şof­ben­le­rin mut­la­ka ba­ca­ya bağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, şof­be­nin ban­yo ye­ri­ne bal­ko­na ya da da­ha fe­rah bir ye­re ta­kıl­ma­sı du­ru­mun­da ze­hir­len­me­le­rin önü­ne ge­çi­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT