BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Erotik yayın yapana tutuklama

Erotik yayın yapana tutuklama

Ko­ca­eli’de ero­tik ya­yın ya­pan, en­sest iliş­ki­ler­le il­gi­li iti­raf­la­ra yer ve­ri­len in­ter­net si­te­si­nin sa­hi­bi çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.Ko­ca­eli’de ero­tik ya­yın ya­pan, en­sest iliş­ki­ler­le il­gi­li iti­raf­la­ra yer ve­ri­len in­ter­net si­te­si­nin sa­hi­bi çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı. e-ma­il yo­luy­la ge­len şi­ka­yet­le­ri de­ğer­len­di­ren İs­tan­bul ve Ko­ca­eli İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Şu­be ekip­le­ri, en­sest iliş­ki­ler­le il­gi­li iti­raf­la­ra yer ve­ri­len in­ter­net ad­re­si­ni in­ce­le­me­ye al­dı. Si­te sa­hi­bi­ni ya­ka­la­mak için ça­lış­ma baş­la­tan po­lis, dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­da, Ser­hat K. De­rin­ce’yi gö­zal­tı­na al­dı. Ser­hat K. çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce “müs­teh­cen ya­yın yap­mak” su­çun­dan tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT