BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bir ‘albino kız’ daha öldürüldü

Bir ‘albino kız’ daha öldürüldü

Tan­zan­ya’da yeni bir al­bi­no öl­dü­rül­dü. Melamin pigmentinin yokluğundan dolayı saçları ve tenleri renksiz (beyaz) olan albinoların, ge­nel­lik­le bü­yü­cü­lük ve ca­dı­lık ri­tü­el­le­ri­nin kur­ba­nı ol­du­ğu Tan­zan­ya’da­ki res­mi kay­nak­lar, 10 yaş­la­rın­da­ki kü­çük bir kı­zın pa­zar ak­şa­mı ül­ke­nin ba­tı­sın­da­ki kö­yün­de öl­dü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.Tan­zan­ya’da yeni bir al­bi­no öl­dü­rül­dü. Melamin pigmentinin yokluğundan dolayı saçları ve tenleri renksiz (beyaz) olan albinoların, ge­nel­lik­le bü­yü­cü­lük ve ca­dı­lık ri­tü­el­le­ri­nin kur­ba­nı ol­du­ğu Tan­zan­ya’da­ki res­mi kay­nak­lar, 10 yaş­la­rın­da­ki kü­çük bir kı­zın pa­zar ak­şa­mı ül­ke­nin ba­tı­sın­da­ki kö­yün­de öl­dü­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ye­rel yet­ki­li Jo­seph Man­ya­ra, öl­dü­rü­len ço­cu­ğun bir ko­lu­nun sal­dır­gan­lar ta­ra­fın­dan gö­tü­rül­dü­ğü­nü an­lat­tı. Bü­yü­cü­le­rin al­bi­no­la­rın saç, kol, ayak ve kan gi­bi vü­cut­la­rın­dan alı­nan par­ça­la­rı, in­san­la­rı zen­gin ya­pa­ca­ğı öne sü­rü­len bir ik­sir ya­pı­mın­da kul­lan­dık­la­rı ve yıl­ba­şın­dan be­ri ül­ke­de en az 26 al­bi­no­nun öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT