BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ortaya karışık!

Ortaya karışık!

Yedi bu­çuk mil­yon eu­ro har­ca­mı­şız ken­di­mi­zi gös­ter­mek için Frank­furt Ki­tap Fua­rı’nda... “Onur Ko­nu­ğu” ol­mak el­bet­te eş­siz bir fır­sat ve ne har­can­sa ye­ri­dir. Ama har­ca­nan ye­ri gö­re­me­dik.Yedi bu­çuk mil­yon eu­ro har­ca­mı­şız ken­di­mi­zi gös­ter­mek için Frank­furt Ki­tap Fua­rı’nda... “Onur Ko­nu­ğu” ol­mak el­bet­te eş­siz bir fır­sat ve ne har­can­sa ye­ri­dir. Ama har­ca­nan ye­ri gö­re­me­dik. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de ol­ma­sa, Frank­furt’ta bir Türk rüz­gâ­rın­dan söz et­mek müm­kün de­ğil­di. Üç gün bo­yun­ca kon­vo­yuy­la or­dan ora­ya ko­şuş­tu­rur­ken, fua­rın his­set­ti­re­me­di­ği­ni bü­tün Frank­furt aha­li­si­ne his­set­tir­di Cum­hur­baş­ka­nı­mız: “Türk­ler bu­ra­da!” Şeh­rin hiç­bir ye­rin­de ve hat­ta fu­ar­da, ilaç için bi­le Türk bay­ra­ğı yok­tu... Mec­bu­ren he­ye­ti­miz se­ya­hat bo­yun­ca “Bu or­ga­ni­zas­yo­nun ne­re­si­ne ye­di bu­çuk mil­yon har­can­mış” di­ye he­sap ya­pıp dur­du. *** Açı­lış tö­re­nin­de No­bel tes­cil­li Pa­muk’un âde­ti ol­du­ğu üze­re ül­ke­si­ne giy­dir­me­si ve Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın bu yer­siz­li­ği rö­tuş­la­ma­ya ça­lış­ma­sı man­za­ra­nın key­fi­ni ka­çır­dı. He­le işi ede­bi­yat olan bi­ri­nin an­la­şıl­maz ve sı­kı­cı cüm­le­le­ri­ne, “ir­ti­ca­len ko­nu­şa­ma­ma” öz­rü ek­le­nin­ce “onur” me­se­le ol­ma­ya baş­la­dı. Ve man­za­ra kar­şı­sın­da coş­ku kay­bı ya­şa­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mız da, muh­te­me­len da­nış­man­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Türk­çe ek­sik­li ko­nuş­ma met­ni­ne is­yan eder­ce­si­ne, üç kez için­den ge­çen­le­ri ken­di üs­lu­bun­ca ko­nuş­ma­yı de­ne­di. Ki­tap Fua­rı... Ya­ni at­mos­fer­de ede­bi zev­kin dal­ga­lan­dı­ğı­nı his­set­mek ve yu­dum­la­mak is­ti­yor in­san. Ma­ale­sef Türk­çe’nin ma­ri­fe­ti­ni ser­gi­le­ye­me­dik... Stant­la­rın­da “Gel­dik ama şim­di ne ola­cak?” mah­cu­bi­ye­tiy­le du­ran ya­yı­ne­vi yet­ki­li­le­ri ise, te­lif alış­ve­ri­şi için ulus­la­ra­ra­sı fu­ar­lar­da boy gös­ter­me­mi­zin er­ken ol­du­ğu­nu ser­gi­li­yor­du âde­ta... *** Çok mu ka­ram­sar ol­du? Ol­sun... Baş­tan aşa­ğı or­man­lar­la kap­lı ve dö­kül­müş sa­rı yap­rak­la­rıy­la son­ba­har hu­zu­ru­nu ya­şa­yan Frank­furt, abar­tı­sız ve yer­li ye­rin­de ha­liy­le “Tür­ki­ye Cen­net Va­tan” ön yar­gı­mı­za ka­ça­cak de­lik ara­tı­yor­du. Üs­te­lik çok ge­zen­le­rin ve bi­len­le­rin Av­ru­pa ül­ke­le­ri için­de “sı­ra­dan” say­dık­la­rı Al­man­ya bu­ra­sı. *** Frank­furt so­kak­la­rın­da da kal­dı­rım­da sa­bah­la­yan ev­siz­ler var. Za­man za­man tra­fi­ğe ka­pa­nan yol­lar ve de­vam eden in­şa­at­lar. Fa­kat in­san­la­rın yü­zün­de bez­gin­lik­ten eser yok... *** Ney­se... Biz yağ te­ne­ke­le­ri­ne çi­çek dik­me­ye de­vam ede­lim. Ve nu­tuk çek­me­ye...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT