BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Krizde iş birliği önemli

Krizde iş birliği önemli

Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, “G­lo­bal kri­zin Tür­ki­ye­’ye et­ki­le­ri ko­nu­sun­da önem­li olan teh­li­ke­le­rin bi­lin­cin­de ol­mak ve ge­rek­li ted­bir­le­ri za­ma­nın­da ala­cak ira­de­yi ser­gi­le­me­k” de­di.Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, “G­lo­bal kri­zin Tür­ki­ye­’ye et­ki­le­ri ko­nu­sun­da önem­li olan teh­li­ke­le­rin bi­lin­cin­de ol­mak ve ge­rek­li ted­bir­le­ri za­ma­nın­da ala­cak ira­de­yi ser­gi­le­me­k” de­di. Ya­pı Ürün­le­ri Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­nun ça­lış­ma ye­me­ği­ne ka­tı­lan Yal­çın­dağ, hü­kü­me­tin son za­man­lar­da yap­tı­ğı eko­no­mik ko­or­di­nas­yon fa­ali­yet­le­ri­nin fay­da­lı bir gi­ri­şim ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu sü­re­ce TÜ­Sİ­AD ola­rak eli­miz­den ge­len kat­kı­yı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ya­şa­nı­lan bu has­sas dö­nem­de eko­no­mi­nin ak­tör­le­ri, iş dün­ya­sı­nın tem­sil­ci­le­ri iş bir­li­ği için­de ol­ma­lı. Bu da san­cı­lı ve zor­lu sü­re­ci da­ha az ha­sar­la at­lat­ma­mı­zı sağ­la­r” de­di. Dün­ya­nın bir­çok ül­ke­si­ni et­ki­le­yen kri­zin Leh­man Brot­hers ile zir­ve yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Yal­çın­dağ, “O gün­den bu­gü­ne yak­la­şık 35 gün geç­ti. Hü­kü­met keş­ke bi­zi o gün­ler­de, bir ay ön­ce ça­ğır­say­dı­” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT