BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF: Türkiye’de enflasyon aşamalı düşecek

IMF: Türkiye’de enflasyon aşamalı düşecek

IMF’ye gö­re bu yıl Tür­ki­ye­’de enf­las­yon yüz­de 10.5, 2009’da yüz­de 8.4 ola­cak. IMF ayrıca Tür­ki­ye­’nin ge­le­cek yıl yüz­de 3 bü­yü­ye­ce­ği tah­mi­nin­de bu­lun­duIMF’ye gö­re bu yıl Tür­ki­ye­’de enf­las­yon yüz­de 10.5, 2009’da yüz­de 8.4 ola­cak. IMF ayrıca Tür­ki­ye­’nin ge­le­cek yıl yüz­de 3 bü­yü­ye­ce­ği tah­mi­nin­de bu­lun­du Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF), Tür­ki­ye­’de enf­las­yo­nun aşa­ma­lı dü­şüş gös­te­re­ce­ği­ni bil­dir­di. IM­F’­nin Böl­ge­sel Eko­no­mik Gö­rü­nüm Ra­po­ru­’na gö­re, em­ti­a fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şe pa­ra­lel ola­rak, enf­las­yon da ge­ri­le­ye­cek. Enf­las­yo­nun ge­ri­le­me­sin­de, ma­li di­sip­li­ne yö­ne­lik po­li­ti­ka­lar da et­ki­li ola­cak. IM­F’­ye gö­re, TÜ­FE cin­sin­den enf­las­yo­n bu yıl yüz­de 10.5, ge­le­cek yıl ise yüz­de 8.4 ola­cak. Fo­na gö­re, Tür­ki­ye­’de­ki enf­las­yon­da, gı­da fi­yat­la­rı­nın kat­kı­sı yüz­de 4 iken ya­kıt fi­yat­la­rı­nın kat­kı­sı yüz­de 2 ora­nın­da bu­lu­nu­yor. CA­Rİ AÇI­ĞI GI­DA BE­LİR­LE­YE­CEK Bu yıl yüz­de 3.5 ora­nın­da bir eko­no­mik bü­yü­me tah­mi­nin­de bu­lu­nan IM­F’­ye gö­re, ge­le­cek yıl eko­no­mik bü­yü­me ulus­la­ra­ra­sı şart­lar çer­çe­ve­sin­de bi­raz da­ha aza­la­cak. Fo­n’­a gö­re, ca­ri açık bu yıl yüz­de 6.5 olur­ken, ge­le­cek yıl ener­ji ve gı­da fi­yat­la­rın­da­ki de­ği­şik­lik­le­re gö­re bir yön be­lir­le­ye­cek. IMF, Tür­ki­ye­’de ge­nel ka­mu açı­ğı­nın, Gay­ri Sa­fi Yur­ti­çi Ha­sı­la­’ya (GSYH) ora­nı iti­ba­rıy­la dü­şüş gös­te­re­ce­ği­ni bil­dir­di. Fon, ge­le­cek yıl Tür­ki­ye­’de yüz­de 3 bü­yü­me, yüz­de 6.7 ca­ri açık ve yüz­de 1.8 ora­nın­da ge­nel ka­mu açı­ğı bek­li­yor. AB­D’­DE İŞ­SİZ­LİK ARTACAK IMF, ABD eko­no­mi­si­nin ise bu se­ne yüz­de 1.6, 2009 yı­lın­da ise yüz­de 0.1 bü­yü­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor. Ra­por­da, AB­D’­de ge­çen yıl yüz­de 2.9 olan enf­las­yo­nun, bu yıl yüz­de 4.2’ye çı­ka­ca­ğı, ge­le­cek yıl ise yüz­de 1.8’e ge­ri­le­ye­ce­ği tah­min edi­li­yor. AB­D’­de iş­siz­li­ğin de ar­ta­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. Bu­na gö­re, bu yıl yüz­de 5.6 ol­ma­sı bek­le­nen iş­siz­lik ora­nı­nın, 2009’da yüz­de 6.9’a çık­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT