BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Üçü birden yükselemezdi

Üçü birden yükselemezdi

Ge­çen haf­ta so­nu FED baş­ka­nı Ber­nan­ke­’nin 300 mil­yar do­lar­lık ye­ni bir kur­tar­ma pa­ke­tin­den bah­set­me­si pi­ya­sa­lar­da­ki bek­len­ti­le­ri ar­tır­dı­ğı için bor­sa­lar ye­ni haf­ta­ya yük­se­liş­le baş­la­dı. Ge­çen haf­ta Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da­ki yük­sek per­for­man­sa ayak uy­du­ra­ma­yan ABD ve ge­liş­mek­te olan ül­ke bor­sa­la­rı iki gün için­de açı­ğı ka­pa­ma­ya ça­lış­tı.Ge­çen haf­ta so­nu FED baş­ka­nı Ber­nan­ke­’nin 300 mil­yar do­lar­lık ye­ni bir kur­tar­ma pa­ke­tin­den bah­set­me­si pi­ya­sa­lar­da­ki bek­len­ti­le­ri ar­tır­dı­ğı için bor­sa­lar ye­ni haf­ta­ya yük­se­liş­le baş­la­dı. Ge­çen haf­ta Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da­ki yük­sek per­for­man­sa ayak uy­du­ra­ma­yan ABD ve ge­liş­mek­te olan ül­ke bor­sa­la­rı iki gün için­de açı­ğı ka­pa­ma­ya ça­lış­tı. Av­ru­pa­’y­la far­kı ka­pa­dı­lar Ber­nan­ke­’nin açık­la­ma­la­rı son­ra­sı Av­ru­pa bor­sa­la­rı ya­tay sey­re­der­ken AB­D’­de yüz­de 5, Bre­zil­ya­’da Bo­ves­pa yüz­de 8 ol­mak üze­re ge­liş­mek­te olan ül­ke bor­sa­la­rı yüz­de 3’ün üze­rin­de ar­tıy­la haf­ta­nın ilk gü­nü­nü ka­pa­dı. İlk se­an­sın so­nu­na ka­dar sa­kin yük­se­li­şi­ni sür­dü­ren İMKB, ikin­ci se­ans hız­la­na­rak gü­nü yüz­de dör­de ya­kın ar­tı ka­pat­mış­tı. İMK­B’­de­ki alım­lar sa­lı sa­ba­hı da de­vam et­ti. Ak­şam DJİ’­nin gü­nü 4.76 ar­tı ka­pa­ma­sı ve As­ya bor­sa­la­rın­da­ki yük­se­liş­le­rin da­vam edi­yor ol­ma­sı sa­lı sa­ba­hı bor­sa en­dek­si­ni yüz­de 4 ar­tıy­la baş­lat­tı. Kı­sa va­de­li 27.330 (5 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) des­tek se­vi­ye­si­nin üze­rin­de gü­ne baş­la­yan en­deks ABD Fu­tu­re pi­ya­sa­la­rın­da­ki yüz­de 2 ka­yıp­lar bor­sa­la­ra sa­tış ge­tir­di. Yurt dı­şın­da­ki dal­ga­lı sey­rin ya­nı sı­ra içe­ri­de spot bo­no­la­ra ge­len sa­tış ve dö­vi­ze ge­len alım­lar bor­sa ya­tı­rım­cı­sı­nın alım­la­rı kes­me­si­ne ne­den ol­du. İkin­ci se­an­sın or­ta­la­rı­na ka­dar üçü bir­den yük­se­len pi­ya­sa­lar­da; se­an­sın son­la­rı­na doğ­ru bor­sa dü­şü­şe ge­çe­rek gü­nü 40 pu­an­lık dü­şüş­le 26.723 se­vi­ye­sin­den ka­pa­dı. DJİ­’de 8.955 pu­an des­te­ği­ne dik­kat Kı­sa va­de­de yurt için­de spot pi­ya­sa­da 18.84 bi­le­şik, do­la­rın 1.6 YTL ve bor­sa en­dek­si­nin de 27.200 (gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­si, yurt dı­şın­da ise ABD ve­ri­le­ri ve kur­tar­ma pa­ke­tiy­le il­gi­li ge­liş­me ve açık­la­ma­la­rın ya­nı sı­ra DJİ en­dek­si­nin 8.955 (5 gün­lük, gün­lük or­ta­la­ma­sı) des­te­ği­nin üze­rin­de tu­tu­nup tu­tu­na­ma­dı­ğı dik­kat­le ta­kip edil­me­si ge­re­ki­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT