BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pitbullu çete!

Pitbullu çete!

Bur­sa’da 5 pit­bul­la kor­ku­ta­rak soy­gun ya­pan ve teh­dit yo­luy­la li­se­li kız­la­rı fuh­şa zor­la­yan 11 kişi yakalandıBur­sa’da 5 pit­bul­la kor­ku­ta­rak soy­gun ya­pan ve teh­dit yo­luy­la li­se­li kız­la­rı fuh­şa zor­la­yan 11 kişi yakalandı > BUR­SA İHA Bur­sa’da, te­ca­vüz et­tik­le­ri genç kız­la­rı ka­me­ra gö­rün­tü­le­riy­le teh­dit ede­rek fuh­şa zor­la­dık­la­rı, ay­rı­ca teh­dit, kas­ten ya­ra­la­ma ve gasp olay­la­rı­na ka­rış­tık­la­rı öne sü­rü­len 16 ki­şi­lik suç ör­gü­tü­nün 11 üye­si ya­ka­lan­dı. Ope­ras­yon­da, zan­lı­la­rın ba­zı ki­şi­le­ri kor­kut­mak ama­cıy­la kul­lan­dık­la­rı öne sü­rü­len “Pit­bull” cin­si 5 kö­pek de bu­lun­du. Ni­lü­fer il­çe­si­ne bağ­lı Gö­rük­le bel­de­sin­de­ki suç ör­gü­tü­nün ön­ce­lik­le li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu genç kız­la­rı ar­ka­daş­lık ku­ra­rak kan­dır­dık­la­rı be­lir­len­di. Ev­le­ri­ne gö­tür­dük­le­ri genç kız­la­ra te­ca­vüz et­tik­le­ri, bu sı­ra­da gö­rün­tü­le­ri­ni ka­me­ra­ya al­dık­la­rı kız­la­ra, “CD’le­ri ai­le­si­ne gön­der­mek­le teh­dit ede­rek” fu­huş yap­tır­dık­la­rı be­lir­le­nen ör­güt üye­le­ri­nin, gasp ve bı­çak­la ya­ra­la­ma olay­la­rı­nın da zan­lı­la­rı ol­du­ğu tes­pit edil­di. 14 AD­RE­SE BAS­KIN Ya­rı­sı fu­huş ve te­ca­vüz­den ol­mak üze­re 20’nin üze­rin­de mağ­du­run ifa­de­si­ne de baş­vu­ran jan­dar­ma 14 ad­re­se eş za­man­lı ope­ras­yon yap­tı. Bas­kın­da li­der­li­ği­ni “Ça­kal” la­kap­lı Mus­ta­fa D’nin (41) yap­tı­ğı 11 ki­şi ya­ka­lan­dı. Olay­la il­gi­li 4 ki­şi­nin aran­dı­ğı, ör­güt üye­le­rin­den bi­ri­nin ise ha­len “mün­fe­rit yağ­ma” su­çun­dan ce­za­evin­de ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ara­ma­lar­da, 4 ta­ban­ca, 3 av tü­fe­ği, 302 fi­şek, 11 sus­ta­lı ve ke­le­bek bı­çak, 15 gram es­rar, 50 gram Hint ke­ne­vi­ri, 1 de­mir cop, 1 ke­lep­çe ve ‘cin­sel sal­dı­rı” içe­ren 30 CD ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT