BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TOPBAŞ: Hizmet bitmeden gitmem

TOPBAŞ: Hizmet bitmeden gitmem

Bey­lik­dü­zü’nde top­lu açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­kan Top­baş, İs­tan­bul’u met­ro ağı ile ör­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu hiz­met­ler bit­me­den git­mek yok” de­diBü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, ele­le ve­re­rek İs­tan­bul’un bu yüz­yıl­da en ön­de ge­len kent­ler ara­sı­na gir­me­si­ni sağ­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. İs­tan­bul­lu­la­ra su sı­kın­tı­sı ya­şat­ma­ya­cak­la­rı sö­zü­nü ver­dik­le­ri­ni ve şu an­da ba­raj­la­rın do­lu­luk ora­nı­nın yüz­de 24 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Top­baş, “İs­tan­bul’un ula­şım ko­nu­su­nu çöz­dük. Kent­te­ki en bü­yük prob­lem eri­şim. Bu­nu or­ta­dan kal­dı­ra­cak plan­la­rı da ha­zır­la­dık. Ba­kır­köy-Bey­lik­dü­zü-Si­liv­ri, Be­şik­taş-Sa­rı­yer ara­sı da da­hil ol­mak üze­re 154 ki­lo­met­re­lik 7 met­ro hat­tı­nın pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı” di­ye ko­nuş­tu. Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de met­ro­bü­sün Sö­ğüt­lü­çeş­me’ye ka­dar uza­tıl­mış ola­ca­ğı­nı, Bey­lik­dü­zü hat­tı­nın da Ma­yıs-Ha­zi­ran ayın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği­ni be­lir­ten Top­baş, böy­le­ce TÜ­YAP önün­den baş­la­ya­rak Sö­ğüt­lü­çeş­me’ye ka­dar ka­li­te­li, kon­for­lu bir ula­şı­mın sağ­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. İs­tan­bul’da 552.5 ki­lo­met­re­lik met­ro ağı ön­gör­dük­le­ri­ni ve bu­nu ba­şa­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Top­baş, şun­la­rı kay­det­ti: “Bun­la­rı bi­tir­me­den de git­me­ye­ce­ğiz. Bi­ri­le­ri­nin ku­la­ğı­na kar su­yu kaç­sın di­ye es­pi­ri ola­rak söy­lü­yo­rum. Bi­zim ma­kam, mev­kii sev­da­mız yok. Hiz­met sev­da­mız var. Önü­müz­de se­çim var. Ön­ce­den 6 ay bir yıl ka­la ha­zır­lık­lar ya­pı­lır­dı. Bü­rok­rat­lar ça­lış­maz­dı. 6 ay felç. Ha­yat du­rur­du. Ka­çak ya­pı de­vam eder­di. Se­çim­le­rin so­nun­da kim ge­nel mü­dür, kim dai­re baş­ka­nı ola­cak di­ye bek­ler­di. Ar­ka­sın­dan teb­rik­ler. 6 ay da böy­le ge­çer­di. Bir yıl felç. Hiz­met yok. Biz bu­na izin ver­me­ye­ce­ğiz.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT