BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Majestelerinin temsilcisi

Majestelerinin temsilcisi

Ben­de ta­kın­tı ha­li­ne gel­di, çok uzun yıl­lar­dır te­rö­rün ma­sa ba­şın­da denk­lem çö­zer gi­bi çö­zü­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Çö­züm yol­la­rın­dan her bi­ri­nin bel­li bir be­de­li var­dır, se­çi­lir ön­gö­rü­lür, ra­zı olu­nur o ay­rı.Ama gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni art­tı­ra­rak..Da­ha çok art­tı­ra­rak..Se­fer­ber olu­na­rak ne­den­se yol alı­na­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.Ben­de ta­kın­tı ha­li­ne gel­di, çok uzun yıl­lar­dır te­rö­rün ma­sa ba­şın­da denk­lem çö­zer gi­bi çö­zü­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Çö­züm yol­la­rın­dan her bi­ri­nin bel­li bir be­de­li var­dır, se­çi­lir ön­gö­rü­lür, ra­zı olu­nur o ay­rı.Ama gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni art­tı­ra­rak..Da­ha çok art­tı­ra­rak..Se­fer­ber olu­na­rak ne­den­se yol alı­na­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. İşin ulus­la­ra­ra­sı bo­yu­tu­nu da göz ar­dı et­me­den şöy­le dü­şü­nü­yo­rum. Tek ada­mın tem­sil et­ti­ği ül­ke­ler­de baş­ka­nın, kra­lın, dik­ta­tö­rün her kim­se son sö­zü söy­le­di­ği yer­ler­de bir tem­sil­ci kral adı­na, baş­kan adı­na, dik­ta­tör adı­na bir ye­re git­ti­ği za­man onun sö­zü­ne iti­bar edi­lir. Bi­li­nir ki o ne va­de­di­yor­sa..Ne söy­lü­yor­sa..ne is­ti­yor­sa..ne­ye evet di­yor­sa kra­lı, baş­ka­nı dik­ta­tö­rü adı­na söy­le­miş­tir. Ve ge­re­ği ya­pı­lır. Bir de bi­zim gi­bi çok baş­lı gö­rün­tü­nün ol­du­ğu ül­ke­le­ri dü­şü­nün. Bü­tün bu iş­le­rin pa­zar­lı­ğı­nı ya­pa­cak tem­sil­ci ki­min adı­na ma­sa­ya otu­ra­bi­lir. Önem­li bir is­mi ge­niş yet­ki­ler­le do­na­ta­rak te­mas­lar için gön­der­se­niz ra­hat ko­nu­şa­maz. Or­du bu işe na­sıl ba­kar. Cum­hur­baş­ka­nı­nın ha­be­ri var mı? Par­la­men­to­dan geç­me­si ge­re­ken bir şey var­sa na­sıl ge­çi­ri­lir. Ka­mu­oyu na­sıl ha­zır­la­nır. Mu­ha­le­fet na­sıl ik­na edi­lir. Tek ses­li­lik müm­kün de­ğil. Cum­hur­baş­ka­nı da bu işi tek ba­şı­na ya­pa­maz. Ni­te­kim rah­met­li Özal’ın de­ne­me­le­ri ol­du hep bir yer­le­re ta­kıl­dı. Ön­ce ara­mız­da mu­ta­bık ka­lıp (ki mu­ta­ba­kat ye­ri ma­lum MGK’dır) son­ra ne ya­pa­cak­sak ya­pa­lım di­ye dü­şün­sek ora­da bi­le üye­ler think tank üye­le­ri gi­bi saç­ma sa­pan da ol­sa bü­tün ih­ti­mal­le­ri ra­hat­lık­la di­le ge­ti­rip ko­nu­şa­mı­yor­lar. Ha­zır şab­lon­lar var. Öze­ti: 30 yıl­dır, çö­zü­le­cek­se yol bel­li­dir. İkin­ci bir ih­ti­ma­li akıl­dan ge­çir­mek bi­le akıl­la­ra zi­yan di­yo­ruz. Çok ka­tı ku­ral­lar­la ken­di­mi­zi bağ­la­yın­ca es­nek­li­ği­miz kay­bo­lu­yor. Her­kes her­ke­sin ne di­ye­ce­ği­ni ve na­sıl tep­ki gös­te­re­ce­ği­ni bi­li­yor. Sür­priz yok. Bu da bi­zim işi­mi­zi zor­laş­tı­rır­ken kar­şı ta­ra­fın işi­ni ko­lay­laş­tı­rı­yor. Adam­la­rın ka­fa yor­ma­sı­na bi­le ge­rek kal­mı­yor. Ka­mu­ya açık ol­ma­sa da ön­ce bu iş­le­ri ara­mız­da ra­hat ko­nu­şa­bi­le­cek ha­le gel­sek..İşin ya­rı­sı hal­lo­lur. >> Goodbye Bafana ­Film 2007 ya­pı­mı..Sey­re­de­ni­niz ol­muş­tur. Sey­ret­me­yen­ler i­çin söy­lü­yo­rum, bu­lun sey­re­din. 20 yıl bo­yun­ca Nel­son Man­de­la’nın gar­di­yan­lı­ğı­nı ya­pan a­da­mın hikâ­ye­si­ni an­la­tı­yor. Bu hikâ­ye­den bir ye­re va­ra­ma­sa­nız da me­tod­lar ko­nu­sun­da bir fi­kir sa­hi­bi o­lur­su­nuz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT