BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NATO ve Akdeniz

NATO ve Akdeniz

NA­TO­’nun Ak­de­niz ve Or­ta Do­ğu Di­ya­lo­ğu­‘nun fa­ali­yet­le­ri ba­sı­nı­mız­da az yer bul­muş­tu. Hal­bu­ki çe­kir­de­ği 1994’te ku­ru­lan bu or­gan, Ha­zi­ran 2004’te İs­tan­bul İş­bir­li­ği İni­si­ya­ti­fi (Is­tan­bul Co­ope­ra­ti­on Ini­ti­ati­ve) ile bu­gün­kü şek­li­ni al­dı.



NA­TO­’nun Ak­de­niz ve Or­ta Do­ğu Di­ya­lo­ğu­‘nun fa­ali­yet­le­ri ba­sı­nı­mız­da az yer bul­muş­tu. Hal­bu­ki çe­kir­de­ği 1994’te ku­ru­lan bu or­gan, Ha­zi­ran 2004’te İs­tan­bul İş­bir­li­ği İni­si­ya­ti­fi (Is­tan­bul Co­ope­ra­ti­on Ini­ti­ati­ve) ile bu­gün­kü şek­li­ni al­dı. 28 NA­TO üye­si dı­şın­da şu dev­let­ler bu bir­li­ğe üye­dir: 6 Kör­fez mo­nar­şi­si (S. Ara­bis­tan, Um­man, Emir­lik­ler, Ku­veyt, Ka­tar, Bah­reyn) 5 Ku­zey Af­ri­ka Arap dev­le­ti (Mo­ri­tan­ya, Fas, Ce­za­yir, Tu­nus, Mı­sır), Ür­dün, İs­ra­il, top­lam 13 ül­ke ki İs­ra­il dı­şın­da­ki­ler Arap dev­let­le­ri­dir. Ak­de­niz Ku­ze­yi NA­TO üye­si dev­let­ler­den olu­şu­yor; İs­pan­ya, Fran­sa, İtal­ya, Slo­ven­ya, Yu­na­nis­tan, Tür­ki­ye. Bu, tam bir as­ke­rî it­ti­fak­tır. Ak­de­niz ve Or­ta Do­ğu Di­ya­lo­ğu ise şim­di­lik kül­tü­rel, sos­yal, po­li­tik fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor. An­cak prog­ra­mın­da gü­ven­lik ve ba­rış kav­ram­la­rı da geç­ti­ği için NA­TO­’nun bir çe­şit uzan­tı­sı ka­bûl et­mek yan­lış de­ğil­dir. Ak­de­niz Di­ya­lo­ğu, Ak­de­ni­z’­in gü­ne­yi­ni (Fas, Ce­za­yir, Tu­nus ve Mı­sır) Lib­ya ha­riç ol­mak üze­re kap­sı­yor. İs­ra­il’­le Do­ğu Ak­de­ni­z’­e, Mı­sır, Ür­dün, Suu­dî Ara­bis­ta­n’­la Kı­zıl­de­ni­z’­e, ni­ha­yet Bas­ra Kör­fe­zi­’nin ba­tı­sın­da­ki bü­tün pet­rol ül­ke­le­ri­ne uza­nı­yor. NA­TO üye­si 28 dev­le­tin se­çil­miş par­la­men­ter­le­ri (mil­let­ve­ki­li ve se­na­tör), ge­niş bir ko­mis­yon hâ­lin­de sık sık top­la­na­rak, bir­li­ğin po­li­tik da­ya­nış­ma­sı­na des­tek ve­ri­yor­lar. NA­TO Türk Ko­mis­yo­nu baş­ka­nı Kı­rık­ka­le mil­let­ve­ki­li bü­yü­kel­çi Va­hit Er­dem, 28 dev­let­ten her bi­ri­nin bir­kaç üye­sin­den olu­şan NA­TO Par­la­men­ter­ler Ko­mis­yo­nu­’nun 2. baş­ka­nı­dır (1. baş­kan es­ki bir ba­kan olan bir Fran­sız mil­let­ve­ki­li­dir). 7-8 Ekim 2008’de Ebû Da­bde top­la­nan 41 dev­le­tin NA­TO par­la­men­to üye­le­rin­den ku­ru­lan NA­TO-Ak­de­niz Par­la­men­ter­le­ri Ko­mis­yo­nu­’nun baş­kan­lı­ğı­na, müd­de­ti do­lan Fran­sız mil­let­ve­ki­li Bo­uc­he­ro­n’­un ye­ri­ne 3 yıl için Va­hit Er­dem se­çil­di ki, Tür­ki­ye için bü­yük ka­za­nım­dır. Kut­lu­yo­ruz...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT