BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sessiz ve yoğun üçlü diplomasi yürütüyoruz

Sessiz ve yoğun üçlü diplomasi yürütüyoruz

Ba­ba­can, te­rör ör­gü­tü PKK’yı i­zo­le et­mek, yal­nız­laş­tır­mak ve en son da tas­fi­ye et­mek i­çin hem I­rak hem de ABD i­le ses­siz ve yo­ğun bir dip­lo­ma­si t­ra­fi­ği ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di.Ba­ba­can, te­rör ör­gü­tü PKK’yı i­zo­le et­mek, yal­nız­laş­tır­mak ve en son da tas­fi­ye et­mek i­çin hem I­rak hem de ABD i­le ses­siz ve yo­ğun bir dip­lo­ma­si t­ra­fi­ği ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. > ­Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı A­li Ba­ba­can, te­rör ör­gü­tü PKK i­le mü­ca­de­le i­çin ABD, I­rak ve Tür­ki­ye a­ra­sın­da yo­ğun ve ses­siz bir dip­lo­ma­si ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ba­ba­can her se­vi­ye­den gö­rüş­me­nin o­la­bi­le­ce­ği söz­le­ri i­le Ne­çir­van Bar­za­ni’nin An­ka­ra zi­ya­re­ti­ne a­çık ka­pı bı­rak­tı. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ba­ba­can ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon p­rog­ra­mın­da te­rör ör­gü­tü i­le mü­ca­de­le ve I­rak i­le i­liş­ki­le­re yö­ne­lik ö­nem­li me­saj­lar ver­di. Tür­ki­ye’nin I­rak’la te­rör ör­gü­tü­nün yal­nız­laş­tı­rıl­ma­sı i­zo­le e­dil­me­si ve son o­la­rak da tas­fi­ye e­dil­me­si i­çin ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni gö­rüş­tü­ğü­nü i­fa­de e­den Ba­ba­can, ku­zey’de­ki böl­ge­sel yö­ne­ti­min de bu o­lan­lar­dan çok da mem­nun ol­ma­dık­la­rı­nı bu ko­nu­da bir şey­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da sin­yal­ler ol­du­ğu­nu a­çık­la­dı. Böl­ge­sel yö­ne­ti­min at­tı­ğı ba­zı a­dım­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ba­ba­can, bü­tün il­gi­li ta­raf­lar­la ses­siz ve yo­ğun bir dip­lo­ma­si­nin sü­re­ce­ği­ni kay­det­ti. Her se­vi­ye­de gö­rüş­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni hiç­bir ih­ti­ma­li dı­şa­rı­da tut­mak is­te­me­di­ği­ni an­la­tan Ba­ba­can, “Bi­zim gör­mek is­te­di­ği­miz so­mut a­dım­lar, so­nuç al­ma­ya yö­ne­lik a­dım­lar. Dip­lo­ma­si t­ra­fi­ği yo­ğun­la­şa­cak bi­zim i­çin ö­nem­li o­lan so­nuç al­mak” de­di. Ba­ba­can, PKK’nın i­ki ül­ke­nin gün­de­min­den çı­ka­rıl­ma­sı son­ra­sın­da var o­lan e­ko­no­mik po­tan­si­ye­lin çok da­ha i­yi de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni i­fa­de e­de­rek, “I­rak’ta is­tik­rar gü­ven­lik ne ka­dar ça­buk sağ­la­nır­sa bu Tür­ki­ye’nin de ya­ra­rı­na­dır. PKK’nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı i­liş­ki­le­ri çok fark­lı bo­yu­ta ge­ti­re­cek” di­ye ko­nuş­tu. Ba­ba­can, her üç ül­ke­nin il­gi­li bi­rim­le­ri­nin ka­tı­lı­mı i­le üç­lü top­lan­tı­la­rın da ya­pıla­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT