BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP LİDERİ BAHÇELİ: “Tuzaklarla dolu bir dönemdeyiz!”

MHP LİDERİ BAHÇELİ: “Tuzaklarla dolu bir dönemdeyiz!”

Dev­let Bah­çe­li, bö­lü­cü te­rör ve et­nik tah­rik­le­rin çok teh­li­ke­li bi­çim­de tır­man­dı­ğı­nı söy­le­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Tür­ki­ye’nin si­ya­si or­ta­mı­nın gi­de­rek ağır­laş­tı­ğı­nı, bö­lü­cü te­rör ve et­nik tah­rik­le­rin çok teh­li­ke­li bi­çim­de tır­man­dı­ğı­nı, iç hu­zur, kar­deş­lik ve ha­in tu­zak­lar­la do­lu bir dö­nem­den ge­çil­di­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye’nin te­rör­le ve et­nik bö­lü­cü­lük­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da, ta­ri­hi bir yol ay­rı­mın­da ol­du­ğu­nu ifa­de eden Bah­çe­li, “Kan­lı te­rör sal­dı­rı­la­rı­nın tır­man­dı­ğı, tah­rik­le­rin ha­yâ­sız­ca ser­gi­len­di­ği ve İm­ra­lı ca­ni­si le­hi­ne göv­de gös­te­ri­le­ri­ne dö­nü­şen ayak­lan­ma pro­va­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı bir dö­nem­de bu­lu­nul­du­ğu­nu” kay­det­ti. Bah­çe­li, te­rö­rist un­sur­lar­la mü­ca­de­le­nin si­lah­lı ka­mu gü­cü ile ya­pıl­ma­sı­nın bir mec­bu­ri­yet ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT